تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

امروزه در سراسر جهان مباحث مربوط به انرژی با حساسیت بیشتری نسبت به گذشته پیگیری می‌شود. پیامدهای زیست محیطی سوخت‌های فسیلی و محدودیت آنها دو مشکل اصلی است که جهان با آن روبرو است. یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‏باشد که یکی از مهمترین انواع آن برای ایران انرژی باد است.
هدف اصلی این مقاله، تبیین فرآیند توسعه فناوری نیروگاه‏های بادی بر اساس مدل نظام نوآوری فناورانه و موتورهای محرک نوآوری است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل تاریخی وقایع و مصاحبه های نیمه ساختار یافته، حلقه‌های علی معلولی بین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه یا همان موتورهای محرک نوآوری نیروگاههای بادی در ایران استخراج گردیده است. سپس با کمک پیمایش بوسیله پرسشنامه و مدلسازی معادلات ساختاری، روابط بین موتورهای محرک نوآوری نیروگاههای بادی در ایران اعتبارسنجی و این موتورهای نوآوری ارائه شده اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the process of technology development by motors of innovation; The Case of wind power plants in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taqva 1
  • naser Bagheri moghaddam 2
  • Seyed Habibollah Tabatabaeian 1
  • Mohammad Taghi Taqhavi Fard 1
1
2 National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the discussion about energy in all aspects of political, environmental, economic and security of energy is followed with more sensitivity than ever before around the world. Environmental issues and constraints of fossil resources are the two major problems that countries face. One of the strategies to reduce dependence on fossil resources, are Renewable Energies. One type of these renewable energies is wind energy, which is greatly compatible with Iran’s situation
The main objective of this paper is to describe and explain the process of development of wind power plant technology, based on technological innovation system and motors of innovation approach.
In this regard, the current state of wind power plant technology in Iran is described. Then, the functions and motors of innovation of wind technological system are explained by data historical analysis method. Finally the relationship between functions of technological innovation system are examined by using of structural equation modeling method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind power plants.Technological innovation systems
  • Motors of innovation
  • Data Historical Analysis
  • Structural Equation Modeling

- باقری مقدم، ناصر و همکاران، (1392). موتورهای محرک نوآوری: چارچوبی خلاقانه برای تحلیل پویایی نظام‌های نوآوری فناورانه، تهران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

- سکاران، اوما، (1382). روش‏های تحقیق در مدیریت، ترجمه: صائبی، محمد و شیرازی، محمود، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم
 
-     Bergek, A., Jacobsson,  S., Carlsson, B., Lindmark, S., Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis.  Research  Policy, (37)3, 407–429.
-     Campbell, D. T. (1975). Degrees of freedom’ and the case study. Comp. Polit. Stud.( 8)2, 178.
-     Carlson, B., Jacobson, S. (1997). Diversity creation and technological systems. Syst. Innov. institutions Organ. Cassell Acad. London.
-     Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., Rickne, A. (2002). Innovation systems: analytical and methodological issues. Research Policy, (31)2, 233–245.
-     Carlsson, B., Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. 93–118.
-     - Edquist, C. (2004). Systems of innovation–a critical review of the state of the art.  Handb. Innovation. 181–208.
-     Edquist, C. (1997). Systems of innovation: technologies, institutions, and organizations. Psychology Press.
-     Hekkert, M. P., Loyd, P., Van Dijk, M. (2010). Vision in Product Design: Handbook for Innovators, BIS Publishers.
-     Hekkert, M. P., Negro, S. O. (2009). Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims. Technol. Forecast. Soc. Change, (76) 4, 584–594.
-     Hekkert, M. P., Suurs, R. A. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., Smits, R. E. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technol. Forecast. Soc. Change, (74)4, 413–432.
-     Negro, S. O. (2007). Dynamics of technological innovation systems: the case of biomass energy. Netherlands Geogr. Stud., (356).
-     Negro, S. O., Hekkert, M. P., Smits, R. E. (2007). Explaining the failure of the Dutch innovation system for biomass digestion, a functional analysis. Energy Policy, (35)2, 925–938.
-      Negro, S. O., Suurs, R. A. A., Hekkert, M. P. (2008). The bumpy road of biomass gasification in the Netherlands: Explaining the rise and fall of an emerging innovation system. Technol. Forecast. Soc. Change, (75)1, 57–77.
-      Poole, M. S., Van de Ven, A. H., Dooley, K., Holmes, M. E. (2000). Organizational change and innovation processes: Theory and methods for research. Oxford University Press.
-      Suurs, R. A. A., Hekkert, M. P.(2009) Motors of sustainable innovation: Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems (Thesis). Innov. Stud. Group, Copernicus Institute, Utr. Univ..
-     Van de Ven, A. H. (1990). Longitudinal methods for studying the process of entrepreneurship. Strategic Management Research Center, University of Minnesota.
-     Van de Ven, A. H., Polley, D., Garud, R., Venkataraman, S. (1999). The innovation journey.