بهبود روش فناوری های کلیدی با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت، تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد

چکیده

روش فناوری‌های کلیدی یک رویکرد مفید برای ارزیابی و رتبه‌‏‏‏بندی‏ فناوری‌ها و یا مسیرهای تحقیقاتی است که به شکل گسترده‌‏‏‏‏‏‏‏‏ای‏ در کشورهای متعددی بکار رفته است. از آن جا که در این روش ارزیابی فناوری‌ها بر اساس قضاوت افراد متخصص صورت ‌می‏گیرد، دقت نتایج بسیار متاثر از نظرات خبرگان خواهد بود. بکارگیری روش گسترش عملکرد کیفیت فازی و استفاده از عبارات کلا‌می ‏بجای اعداد قطعی ‌می‏تواند نتایج روش مرسوم فناوری‌های کلیدی را بهبود بخشد. همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها این امکان را فراهم ‌می‏کند تا با درنظر گرفتن تما‌می‏معیارها و ‌برآیند‏گیری از نمرات ارزیابی، یک امتیاز کارایی برای هر فناوری محاسبه شود و رتبه‌‏‏‏بندی‏ آن‌ها با سهولت بیشتری صورت پذیرد. رویکرد پیشنهادی به منظور شناسایی و اولویت‌‏‏‏بندی‏ فناوری‌های توسعه‌‏‏‏‏‏‏‏‏ای در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پیاده‌‏‏‏‏‏سازی‏ شده و کارکردهای آن مورد آزمون قرار گرفته است و بهبود نتایج نسبت به روش مرسوم مورد تایید خبرگان بخش ‌می‏باشد. به این ترتیب فناوری‌ها با عناوین " فرآوری سنگ آهن به روش مغناطیسی" ، " فرآوری سنگ آهن به روش خردایش و دانه‌‏‏‏بندی‏" و " تولید آهن اسفنجی به روش پرد" در سه اولویت اول قرار گرفته‌‏‏‏‏‏‏‏اند‏.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An improvement of critical technologies using quality function deployment, Data envelopment analysis and fuzzy concept

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Mohammad Hadi Kholusi 2
  • Somayeh Kholusi 2
1 Ministry of Cooperatives, Labor and Social wellfare
2
چکیده [English]

Critical technologies is a useful approach to assessing and ranking technologies or research directions which has been used widely in many countries. Since the assessment and scoring of technologies in this method is carried out based on expert judgments, the accuracy of the results will be heavily influenced by the experts' opinions. Applying fuzzy quality function deployment and using linguistic terms instead of crisp numbers in the evaluation process can improve the results of the conventional methodology of critical technologies. Moreover, using data envelopment analysis enable us to take into account all the criteria and assessment scores. We can also calculate one efficiency score for each technology and finally technologies are ranked with considerable ease. As a case study, the proposed method has been applied for identifying and prioritizing development technologies in IMIDRO. The results have been verified with expert knowledge and showed an improvement compared to the conventional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical (key) Technologies
  • Technology prioritization
  • Data Envelopment Analysis
  • Fuzzy concept
  • Quality Function Deployment
-       اکبریان، مجتبی؛ نجفی،امیرعباس (1388). همراستا‌‏‏‏‏‏سازی‏ مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد. نشریه مدیریت صنعتی، دوره1، شماره2، تهران، 19-34.    
-       دیوید،‌ فردآر. (1383). مدیریت استراتژیک. پارساییان، علی؛ اعرابی، سید محمد، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-       رضایی،کامران؛ حسینی آشتیانی،حمیدرضا؛ هوشیار، محمد (1380). QFD رویکردی مشتری مدار به طرح‏ریزی و بهبود کیفیت محصول، تهران، شرکت مشارکتی ار و توف ایران.
-    طباطباییان، حبیب الله (1379). طراحی مدل ‌تصمیم‏گیری‏ در انتخاب پروژه‌های انتقال تکنولوژی رویکرد فازی  نظریه امکان، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-       طباطباییان، سید حبیب الله (1372). جایگاه تکنولوژی در توسعه، مجموعه مقالات دومین سمینار علم تکنولوژی و توسعه، دانشگاه امیرکبیر.
-       علی احمدی، علیرضا؛ فتح الله،مهدی؛تاج الدین،ایرج (1382). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران، انتشارات تولید دانش.                                        
-       فردانی،سعید؛حشمت نژاد،مجتبی؛ روفیگری حقیقت،علی (1389). فرایند برنامه‏ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان. مقاله ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.                                     
-       کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید (1386). نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود، اکبری، حسین؛ سلطانی، مسعود؛ ملکی، امیر، تهران، گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
-       گزارش توسعه جهانی (2005). بانک جهانی.
-       مومنی، منصور (1392) مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-       مهرگان، محمدرضا (1391). ارزیابی عملکرد سازمان‌ها:رویکردی کمی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، تهران، نشر کتاب دانشگاهی.
-       هریسون، جفری؛ جان،کارون (1386).  مدیریت استراتژیک، قاسمی، بهروز، تهران، انتشارات هیات.
-       Bal, Hasan; Orkcu, H.Hasan; Celebioglu, Sali (2010) .Improving the Discrimination Power and Weights Dispersion in the Data Envelopment Analysis, Computers & Operations Research 37:99-107.
-       Bevilacquaa, M., Ciarapicab, F.E. Giacchetta, G (2006). A fuzzy-QFD approach to supplier selection, Journal of Purchasing & Supply Management 12, 14 – 27.
-       Coldrick, S., Longhurst, P., Ivey, P., & Hannis, J (2005) An R&D options selection model for investment decisions Technovation, 25, 185–193.
-       Dikmen, Irem; Birgonul, Talat; Kiziltas, Semiha (2004). Strategic use of quality function deployment (QFD) in the construction industry, Building and Environment ,40 : 245–255.
-       Esmaelian, Majid; Tavana, Madjid; Di Caprio, Debora; Ansari, Reza (2017). A multiple correspondence analysis model for evaluating technology foresight methods, Technological Forecasting & Social Change.
-       Ghazinoory, Sepehr; Divsalar, Ali; Soofi, Abdol S (2009). A new definition and framework for the development of a national technology strategy:  The case of nanotechnology for Iran Technological Forecasting & Social Change 76 835–848.
-       Golany B, Roll Y.)1989 .(An application procedure for DEA, Omega; 17(3):237–50.
-       Gonzalez, Marvin; Quesada, Gioconda; Mueller, Rene; Mora-Monge, Carlo (2004). QFD strategy house: an innovative tool for linking marketing and manufacturing strategies, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 22 No. 3, pp. 335-348.
-       Hosseini Nasab, Hasan; Milani, Abbas (2012). An improvement of quantitative strategic planning matrix using multiple criteria decision making and fuzzy numbers, Applied Soft Computing 12, 2246–2253.
-       Huang, C. C., Chu, P. Y., & Chiang, Y. H (2008). A fuzzy AHP application in government–sponsored R&D project selection Omega, 36, 1038–1052.
-       Klusacek, Karel (2004). Technology foresight in the Czech Republic , Int. J. Foresight and Innovation Policy, Vol. 1, Nos. 1/2.
-       Khademi-Zare, Hassan; Zarei, Mahnaz; Sadeghieh, Ahmad; Saleh Owlia, Mohammad (2010). Ranking the strategic actions of Iran mobile cellular telecommunication using two models of fuzzy QFD, Telecommunications Policy ,34 : 747–759.
-       Killen, Catherine; Walker, Mike; Hunt, Robert (2005). Strategic planning using QFD, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 22 No. 1, pp. 17-29.
-       Kriemadis, A (1997). Strategic planning in higher education athletic departments, International journal of educational management, Vol.11, no.6, pp.238-247.
-       Kumar, S. S (2004). AHP–based formal system for R&D project evaluation, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol 63, 888–896.
-       Li, Xiao-Bai; Reeves, Gary R (1999). A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research,115 :507 – 517.
-       Lee, Hakyeon; Lee, Changyong (2008). On the R&D priority setting in technology foresight: a DEA and ANP approach, International Journal of Innovation and Technology Management Vol . 5, N o.2, 201–219.
-       Meade, L. M., & Presley, A (2002). R&D Project Selection Using the Analytic Network Process, IEEE Transactions on Engineering Management, 9(1), 59–66.
-       Mohaghegh Montazeri, Maral; Najjartabar-Bisheh, Mohammad (2017). Optimizing Technology Selection for Power Smart Grid Systems: a Case Study of Iran Power Distribution Industry (IPDI), Technol Econ Smart Grids Sustain Energy.
-       Manteghi, Nikzad; Zohrabi, Abazar (2011). A proposed comprehensive framework for formulating strategy: a Hybrid of balanced scorecard, SWOT analysis, porter`s generic strategies and Fuzzy quality function deployment, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15: 2068–2073.
-       Mohammad Pur, Mehdi; Alem Tabriz, Akbar (2012). SWOT Analysis using of Modified Fuzzy QFD – A Case Study for Strategy Formulation in Petrokaran Film Factory, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41: 322 – 333.
-       Mohanti, R. P., Agarwal, R., Choudhury, A. K., & Tiwari, M. K (2005). A fuzzy ANP based approach to R&D project selection: a case study. International Journal of Production Research, 43(24), 5199–5216.
-       Nouri, J; Karbassi, A.R.; Mirkia, S (2008). Environmental management of coastal regions in the Caspian Sea, International Journal of Environmental Science and Technology 5 (1) 43–52.
-       Ondrus, Jan; Bui, Tung; Pigneur, Yves (2014). A Foresight Support System Using MCDM Methods, Group Decis Negot, DOI 10.1007/s10726-014-9392-8.
-       Pietrobelli, Carlo; Puppato, Fernanda (2015). Technology foresight and industrial strategy, Technological Forecasting & Social Change.
-       Park, Byeongwon; Son, Seok-Ho (2010). Korean Technology Foresight for national S&T planning, Int. J. Foresight and Innovation Policy, Vol. 6, Nos. 1/2/3.
-       Ramanathan, Ramakrishnan;Yunfeng, Jiang (2009). Incorporating Cost and Environmental Factors in Quality Function Deployment Using Data Envelopment Analysis, Omega, 37: 711-723.
-       Schlosstein, D. and Park, B (2006). Comparing recent technology foresight studies in Korea and China: towards foresight-minded governments, Foresight, Vol. 8, pp.48–70.
-       Salo A, Gustafsson T, Ramanathan R (2003). Multicriteria methods for technology foresight, J Forecast 22(2):235–255.
-       Streimikiene, Dalia; Balezentis, Tomas; Krisciukaitiene, Irena; Balezentis, Alvydas (2012). Prioritizing sustainable electricity production technologies: MCDM approach, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, 3302–3311.
-       Shen Yung-Chi; Lin, Grace T.R.; Tzeng, Gwo-Hshiung (2011). Combined DEMATEL techniques with novel MCDM for the organic light emitting diode technology selection, Expert Systems with Applications 38, 1468–1481.
-       Tegart, Greg (2003). Technology foresight: Philosophy and principles, Innovation Management, Policy & Practice.
-       UNIDO (2005). Technology Foresight Manual, Organization and Methods vol. 1.
-       Yang, Q-Q., Gong, Z-M., Cheng, J-Y. Wang, G (2004). Technology foresight and critical technology selection in China, Int. J. Foresight and Innovation Policy, Vol. 1, pp.168–180.
-       Zangi Abadi, ali; Ahmadi, Dariush (2012). Strategic planning for waste management: a case study of Shiraz waste management, Management ScienceLetters2-1563–1570.
-       Zare Mehrjerdi, Yahia (2014). Strategic system selection with linguistic preferences and grey information using MCDM, Applied Soft Computing, 18: 323–337.
-       Zerafat Angiz, Majid; Mustafa, Adli; Emrouznejad, Ali (2010). Ranking efficient decision making units in data envelopment analysis using fuzzy concept, Computers & Industrial Engineering 59, 712–719.
-       Zolfani, S; Maknoon, R; Salimi, J; Kildiene, Simona (2015). Technology Foresight about R&D Projects Selection: application of SWARA method at the policy making level Engineering Economics.