بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیتهای تحقیق و توسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه است. روش شناسی این پژوهش کمّی و با رویکرد پیمایشی نمونه ای شامل 27 نفر از مدیران واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها در صنایع دارو و تجهیزات پزشکی، نانوفناوری و مواد پیشرفته انتخاب و داده های گردآوری شده به روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شده اند. نتایج، فرضیه های تاثیر دسترسی به منابع مالی و غیرمالی (منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات) و همچنین تاثیر رقابت یا همکاری بین شرکت ها را بر افزایش هزینه کرد کسب و کارهای ایرانی در فعالیت های تحقیق و توسعه در سطح اطمینان 95/0 تائید کرد. همچنین نشان داده شد که سیاست ها و قوانین دولت بر دسترسی به منابع مالی و غیرمالی (منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات) تاثیر معناداری می گذارند. به لحاظ میزان تاثیر نیز عوامل مرتبط با رقابت یا همکاری شرکت ها، عوامل مرتبط با دسترسی به منابع غیرمالی و مالی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت های تحقیق و توسعه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Amount of Business Expenditure on R&D in Iran; three different industries

نویسندگان [English]

  • Sepehr Ghazinoory 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • Soroush Ghazinoori 2
  • Parisa Alizadeh 3
1 Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the factors influencing business expenditure on R&D (BERD) in Iran. The methodology of this research is quantitative and a sample including 27 R&D managers of businesses in the fields of pharmaceutical industry, nanotechnology, and advanced materials were selected and gathered data were analyzed by Structural Equation Modeling with Partial Least Squares approach using SmartPLS. The results confirmed the hypothesis of the influence of financial and non-financial resource in addition to the influence of competence or cooperation between companies on BERD at 95% confidence level. Moreover, it was shown that public policies and regulations have a meaningful influence on the availability of financial and non-financial resources. Regarding the amount of influence, factors related to the competence or cooperation between companies have the most influence on the amount of BERD; after that, the availability of non-financial resources and financial resources influence the amount of BERD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Development (R&D)
  • Business Sector
  • Expenditure
  • Structural Equation Modeling