شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

2 رئیس پژوهشکده فناوریهای نوین

3 استادیار پژوهشکده فناوریهای نوین

4 استادیاردانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش کیفی، شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. لذا با بهره‏گیری از نظرات و دیدگاه‏های افراد خبره در این زمینه که شامل کارشناسان و مدیران وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند، از فن دلفی در سه مرحله بهره گرفته شد(47=n). ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه باز و پرسشنامه ساختاریافته بود. یافته‏های حاصل از تحلیل دلفی حاکی از آن بود که 8 عامل در توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) اثرگذار است. سپس عوامل شناسایی‌شده براساس پاسخ خبرگان اولویت‌بندی شدند. براساس یافته‌های پژوهش، عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: حمایت از فناوری و نوآوری در حوزه فاوا؛ سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‏های توسعه کارآفرینی در حوزه فاوا؛ حمایت از کارآفرینان فاوا؛ توسعه شرکت‏های کوچک و متوسط فاوا؛ خدمات پشتیبانی، فنی و مدیریتی در حوزه فاوا؛ ترویج کارآفرینی در حوزه فاوا؛ حمایت مالی در حوزه فاوا و توسعه زیرساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing factors affecting the development of entrepreneurship in the field of information and communication technology

نویسندگان [English]

  • Negin Fallah Haghighi 1
  • Hojatollah Hajihosseini 2
  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 3
  • Ali Davari 4
1 Assistant Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
2 Associated Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship. University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this qualitative study was identifying and analyzing factors affecting the development of entrepreneurship in the field of ICTs. Therefore, using the opinions and viewpoints of experts in the field of ICTs, including experts and managers of the ministry of ICTs, the Delphi technique was used in three phases(n = 47). The instrument of collecting data was open questionnaire and structured questionnaire. Findings showed that 8 factors were effective in development of entrepreneurship in the field of ICTs. The identified factors were ranked based on the answers of experts. Based on research findings, the factors affecting the development of entrepreneurship in the field of ICTs in order of importance were: Support for technology and innovation in the field of ICTs, policy-making and implementation of ICTs entrepreneurship development programs; support entrepreneurs in the field of ICTs, development of small and medium size companies in the field of ICT, support, technical and management services in the field of ICTs, promoting the entrepreneurship in the field of ICTs; financial support in the field of ICTs and infrastructure development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Development
  • Delphi technique
  • ICTs