شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش محصولات نوآورانه تند مصرف در صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

محصولات تند مصرف جدید و نوآورانه همواره در صنایع غذایی کشور در حال تولید و عرضه بوده که گاها با شکست و عدم استقبال واسطه گران و مصرف کنندگان نهایی مواجه شده است. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش محصولات نوآورانه تند مصرف صنایع غذایی و الویت بندی آنها می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین جهت اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش محصولات نوآورانه از فرآیند تحلیل شبکه ای استفاده گردیده است. در نهایت در این پژوهش 35 شاخص نهایی در قالب 9 عامل مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری، نشان می دهد که از میان کلیه عوامل، عامل ریسک پذیرش محصول نوآورانه بیشترین تاثیر و عامل فردی کمترین تاثیر را بر روی پذیرش محصول نوآورانه دارا می باشد. همچنین با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای، ریسک پذیرش محصول نوآورانه در الویت اول و استراتژی عرضه محصول نوآورانه، برنامه معرفی محصول نوآورانه، ویژگی های محصول نوآورانه، اطلاع رسانی، ارتباط با مشتری، قابلیت آزمون محصول، شرایط محیطی، عوامل فردی در الویت های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Factors Affecting Acceptance of FMCG Innovative Products in food industry

نویسندگان [English]

  • Abbas Khamseh 1
  • Mahmoud Vosough Rohani 2
1 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj.
2 Department of Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

New and innovative Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) products have always been produced and supplied in the country's food industry, which has sometimes faced defeat and lack of acceptance by middlemen and final consumers. Therefore, the purpose of this research is to identify the factors affecting the adoption of innovative FMCG products and their prioritization for the first time.. In order to analyze the data, there have been used confirmatory factor analysis and structural equations. The Analytical Network Process (ANP) has also been used to prioritize factors affecting the acceptance of innovative products. Finally, 35 final indicators were identified and validated in form of 9 factors. Research findings using structural equations show that among all factors, the risk factor for the adoption of an innovative product has the highest impact and individual factor has the least effect on the acceptance of innovative products. Also, with the ANP technique, the risk of adopting the innovative product is in the first priority and the innovative product delivery strategy, the innovative product introduction program, innovative product features, information, customer relationship, product test capability, environmental conditions and individual factors are placed in the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative product acceptance
  • food industry
  • FMCG
  • ANP