کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی ماهیت رفتار نوآورانه بازیگران بخش دارویی ایران بنا شده است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر تئوری شبکه‏ سازی بوده و کارکردهای شبکه نوآوری مبانی تحلیل رفتار نوآورانه بازیگران می‏باشد. لذا از تئوری شبکه‏ سازی برای درک ماهیت رفتار نوآورانه و شناخت وقایع آن که دارای ماهیتی ذهنی و برسازندگی اجتماعی است استفاده گردید. استراتژی این تحقیق مطالعات چندموردی است که نوعی تحقیق اکتشافی، توسعه‏ ای و کیفی می‏باشد. برای جمع ‏آوری داده‏ ها از استقراء تحلیلی، دسته‏ بندی مفاهیم و نگاشت نهادی استفاده شده است. از آنجایی که ماهیت شبکه‏ ها مبتنی بر همکاری‏هاست، شبکه نوآوری تأکید بر یادگیری فناورانه دارد. بنابراین در این تحقیق چگونگی یادگیری فناورانه از طریق مطالعه رفتار نوآورانه بازیگران احصاء شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد شبکه نوآوری بخش دارویی ایران دارای کارکرد کاهش هزینه مبادله، ارتقاء ظرفیت جذب، توزیع منابع شبکه‏ ای، یادگیری جمعی، اشتراکات دانشی و ارتباطات هم‏افزاست بطوری که یادگیری فناورانه از طریق تعاملات بازیگران و بهره‏ برداری از منابع اطلاعاتی بوده است. این یادگیری موجب شکل‏ گیری قواعدی شده که بیش از آنکه تقویت کننده نوآوری باشد، توزیع قدرت را به سمت شکل‏ گیری رانت هدایت نموده است که ‏دلیل اصلی آن ضعف در مکانیزم‏های نظارتی و حقوق مالکیت فکری می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of Innovation Network An Analysis of Technological Learning in Iran’s Pharmaceutical Sector

نویسندگان [English]

  • Bahman Kargar Shahamat 1
  • Mohamad Reza Taghva 2
  • Seyed Habibollah Tabtabaiean 2
1 Department of Economics and Management, Islamic Azad University, Astara Branch
2 Department of Management, Allameh Tabatabai' University
چکیده [English]

This study aimed to identify the nature of innovative behavior of Iran's pharmaceutical sector actors. The theoretical framework of networking theory and innovative functions of Innovation Network. The innovative behavior and understanding of network theory to understand the nature of events that have a subjective nature and social constructive was used. This research strategy is more of an exploratory research, development and quality. To collect data from inductive analysis, classification and mapping of institutional concepts have been used. Since nature is collaborative networks, technological innovation network is an emphasis on learning. So in this study, how technological learning through innovative behavior of actors has been recognized. The results show Pharmaceutical Innovation Network has the function of reducing transaction costs, improving absorption capacity, distribution network resources, collective learning, knowledge sharing and communication technology through interactive learning, so that modulating the cast and operation of sources of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks Theory
  • Innovation Network
  • Functions of Innovation Network
  • Technological Learning
  • Iran’s Pharmaceutical Sector
-     چهاربند، فرزانه و مؤمنی، فرشاد، 1390، چالش‌ها و چشم ‏اندازهای توسعه مبتنی بر دانایی در ایران: نگاه از زاویه آموزش پایه، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(4)، صص 116-75
-     سازمان غذا و دارو. آبان 1394، گزارش پروانه‌های ثبت داروهای تولیدی http://www.fda.gov.ir/item/
-     سازمان غذا و دارو. آبان 1395، ضوابط قیمت ‏گذاری  http://www.fda.gov.ir/item/1370
-       Ahuja, G. 2000. Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study. Administrative science quarterly, 45(3), 425-455.
-       Burell, G. and Morgan, G., 1979. Sociological paradigms and organisational analysis. Elements of the sociology of corporate life
-       Burt, R. S. 1982. Toward a structural theory of action: network models of social Structure, Perception, and Action
-       Caplin, A. and Schotter, A., 2008. The Foundations of Positive and Normative Economics, Oxford University Press.
-       Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., & Rickne, A. 2002. Innovation systems: analytical and methodological issues. Research policy, 31(2), 233-245.
-       Cohen, W. M., & Klepper, S. 1991. Firm size versus diversity in the achievement of technological advance. Innovation and technological change: An international comparison, 183-203.
-       Cohen, W.M., Nelson, R.R. and Walsh, J.P., 2002. Links and impacts: the influence of public research on industrial R&D. Management science, 48(1), pp.1-23
-       Conway, S., & Steward, F. 1998. Mapping innovation networks. International Journal of Innovation Management, 2(02), 223-254.
-       Davis, J.B., 2006. Heterodox Economics, the Fragmentation of the Mainstream and Embedded Individual Analysis", In: Ann Arbor (ed.), Future Directions in Heterodox Economics, University of Michigan Press.
-       Dequech, D. 2007. Neoclassical, mainstream, orthodox, and heterodox economics, Journal of Post Keynesian Economics, 30(2), 279-302
-       Dosi, G. 1988. Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation. Journal of economic literature, 1120-1171.
-       European Innovation Scoreboard, 2006. Comparative Analysis of Innovation Performance, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT)
-       Freeman, C. 1991. Networks of innovators: a synthesis of research issues. Research policy, 20(5), 499-514.
-       Granovetter, M. 1985. Economic action and social structure: The problem of Embeddedness. American journal of sociology, 481-510.
-       Granovetter, M. 1983. The strength of weak ties: A network theory revisited. Sociological theory, 1(1), 201-233.
-       Gulati, R. 1999. Network location and learning: The influence of network resources and firm capabilities on alliance formation. Strategic management journal, 20(5), 397-420.
-       Halgin, D. 2008. An introduction to UCINET and NetDraw. In Proceedings of the NIPS UCINET and NetDraw Workshop, pp. 1-47
-       Hansen, M. H., Perry, L. T., & Reese, C. S. 2009. A Bayesian Application of the Resource-based View: Narrowing the Gap between Theory and Practice. Restructuring Strategy, 207.
-       Hansen, M. T. 1999. The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits. Administrative science quarterly, 44(1), 82-111.
-       Hansen, M.T., Mors, M.L. and Løvås, B., 2005. Knowledge sharing in organizations: Multiple networks, multiple phases. Academy of Management Journal, 48(5), pp.776-793
-       Kogut, B. 2000. The network as knowledge: Generative rules and the emergence of structure. Strategic management journal, 21(3), 405-425.
-       Malerba, F. (Ed.). 2004. Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe. Cambridge University Press.
-       Malerba, F., 2002. Sectoral systems of innovation and production. Research policy, 31(2), pp.247-264.
-       Nasierowski, W., & Arcelus, F. J. 1999. Interrelationships among the elements of national innovation systems: A statistical evaluation. European Journal of Operational Research, 119(2), 235-253.
-       OECD, 2005. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third edition, Oslo Manual, Paris: OECD publication
-       Perri, P., Goodwin, N., Peck, E. and Freeman, T., 2006. Managing networks of twenty-first century organizations. Springe
-       Porter, M.E. and Kramer, M.R., 2002. The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard business review, 80(12), pp.56-68.
-       Pyka, A. 1997. Informal networking. Technovation, 17(4), 207-224.
-       Pyka, A. 2002. Innovation networks in economics: from the incentive-based to the knowledge-based approaches. European Journal of Innovation Management, 5(3), 152-163.
-       Pyka, A., & Scharnhorst, A. 2009. Innovation networks.  Innovation Networks: New Approaches in Modelling and Analyzing, Understanding Complex Systems, ISBN 978-3-540-92266-7. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
-       Simmel, Georg. 1971. On Individuality and Social Forms, Donald N. Levine, ed, Chicago and London: University of Chicago Press, pp. 393.
-       Teubal, M., Yinnon, T., & Zuscovitch, E. 1991. Networks and market creation. Research Policy, 20(5), 381-392.
-       Vilà, J. 1991, Positioning strategies and prospects for success of emerging high-technology firms: The case of US Biotechnology, Research Paper, (221)
-       WHO, 2004. WHO handbook for guideline development. Collaborating Centre for International Drug Monitoring, World Health Organization
-       World Bank, 2014. Doing Business: Going Beyond Efficiency (Vol. 12). World Bank Publications.