بررسی نقش میانجی کارآفرینی فناورانه بر ارتباط بین سرمایه‏های فکری سازمان و مزیت رقابتی(موردمطالعه: شرکت‏های مستقر در مراکز رشد شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 استادیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر رویکرد کمی می باشد، به بررسی نقش میانجی کارآفرینی فناورانه بر ارتباط بین سرمایه های فکری سازمان و مزیت رقابتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 375 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای تصادفی و فرمول کوکران، تعداد 190 نفر به ‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش از یک سو حاکی از تأثیر مستقیمِ مثبت و معنادار سرمایه های فکری بر کارآفرینی فناورانه و مزیت رقابتی و از سویی دیگر، تاثیر غیرمستقیم سرمایه های فکری بر مزیت رقابتی از طریق متغیر میانجی کارآفرینی فناورانه می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که بهبود سرمایه های فکری سازمان و ابعاد آن می تواند زمینه را برای ایجاد کارآفرینی فناورانه چه در داخل سازمان و چه در خارج سازمان فراهم سازد و از این طریق مزیت رقابتی را برای سازمان فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of intellectual capitals on competitive advantage with the mediating effects of technological entrepreneurship(Case study: Companies based in the incubators centers of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 1
  • Ali Davari 2
  • Amer Dehghan 3
1
2
3
چکیده [English]

This research, which is practical and descriptive -correlational in terms of purpose and data collection respectively, aims to investigate the effect of intellectual capital on competitive advantage with the mediating effects of technological entrepreneurship. The research population is managers and experts working for the Companies located in science and technology parks in Tehran, which are 375 persons. Using stratified sampling method and Cochran formula, 190 persons were selected. Data analysis using structural equation modeling (SEM) software Smart PLS was performed. The result of a hand showed a positive and significant effect of intellectual capital on technological entrepreneurship and competitive advantage and on the other hand, the indirect effect of intellectual capital on competitive advantage through technological entrepreneurship. The findings of this study suggest that improving the intellectual capital of the organization and its dimensions can be the context provides for an entrepreneurial technologies And in this way to improve the competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Technological Entrepreneurship
  • Competitive Advantage
  • Science and Technology Parks
-    احمدیان، عباسعلی؛ حاجی‏ حسینی، حجت‏ اله؛ برادران، محمدصادق (1391). مقدمه‏ ای بر کارآفرینی فناورانه در زیست فناوری، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 20، صص: 18-5.
-    انصاری، منوچهر؛ رحمانی، حسین؛ رحمانی، کمال‏ الدین؛ پاسبانی، محمد؛ عسگری، محمدعلی (1392). ارائه مدل مفهومی تاثیر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت‏ها، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 1، صص: 40-21.
-    داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‏سازی معادلات ساختاری با نرم ‏افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-    رمضانپور نرگسی، قاسم؛ رمضانپور نرگسی، سمیه؛ غفاری، علی (1394). عوامل کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‏های دانش ‏بنیان مستقر در پارک‏های علم و فناوری در ایران، توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 4، صص: 766-749.
-    شریف ‏زاده، ابوالقاسم؛ اسدی، علی (1389). دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانش‏ بنیان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-    فرامرزپور، محمد (1389). عوامل چالش ‏آفرین برای مراکز رشد و پارک‏های علم و فناوری، ماهنامه زیست‏ فناوری، شماره 13، صص: 7-4.
-    طبرسا، غلامعلی، رضائیان، علی؛ نظری‏ پور، امیرهوشنگ (1391). طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، صص: 72-47.
-    ناظم، فتاح؛ مطلبی، آزاده (1390). ارائه الگوی ساختاری سرمایه فکری براساس یادگیری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 5، صص: 50-29.
-    وظیفه‏ دولت ‏آبادی، رضا (1392). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینی فناورانه سازمانی در شرکت‏های نانوفناور فعال ایران (مورد مطالعه: کریدور فناوری نانو)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-       Al-Tabbaa, O., & Ankrah, S. (2016). Social capital to facilitate ‘engineered’university–industry collaboration for technology transfer: A dynamic perspective. Technological Forecasting and Social Change, 104, 1-15.
-       Bailetti, T., Bot, S. D., Duxbury, T., Hudson, D., McPhee, C., Muegge, S., & Westerlund, M. (2012). An Overview of Four Issues on Technology Entrepreneurship in the TIM Review. Technology Innovation Management Review, 28-34.
-       Bobillo, A. M., López-Iturriaga, F., & Tejerina-Gaite, F. (2010). Firm performance and international diversification: The internal and external competitive advantages. International Business Review, 19(6), 607-618.
-       Bontis, N., & Serenko, A. (2009). A causal model of human capital antecedents and consequents in the financial services industry. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 53-69.
-       Calza, F., Dezi, L., & Simoni, M. (2014). The intellectual capital of business incubators. Journal of Intellectual Capital15(4), 597-610.
-       Calza, F., Dezi, L., Schiavone, F., & Simoni, M. (2014). The intellectual capital of business incubators. Journal of Intellectual Capital15(4), 597-610.
-       Chahal, H., & Bakshi, P. (2014). Effect of intellectual capital on competitive advantage and business performance: role of innovation and learning culture. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 11(1), 52-70.
-       De-Castro, M., Delgado-Verde, G., López-Sáez, M., & Navas-López, J. E. (2011). Towards ‘an intellectual capital-based view of the firm’: origins and nature. Journal of business ethics, 98(4), 649-662.
-       Dirisu, J. I., Iyiola, O., & Ibidunni, O. S. (2013). Product differentiation: A tool of competitive advantage and optimal organizational performance (A study of Unilever Nigeria PLC). European Scientific Journal, 9(34).
-       Dorf, R. C., & Byers, T. H. (2005). Technology ventures. McGraw Hill.
-       Estrin, S., Mickiewicz, T., & Stephan, U. (2016). Human capital in social and commercial entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31(4), 449-467.
-       Fan, Y. (2015). The Research of the Relationship between Intellectual Capital in Technical Entrepreneurial Enterprises and Its Growth. International Conference on Environmental Sciences, 583-589.
-       Fan, Y., & Xue, M. (2012). A Study on Intellectual Capital-Driven Mechanism of Growth in Technology-Based New Ventures. In Advances in Computer Science and Engineering (pp. 731-736). Springer Berlin Heidelberg.
-       Hulland, J. (1999). ‘Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195–204.
-       Kalkan, A., Bozkurt, Ö. Ç., & Arman, M. (2014). The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 700-707.
-       Machnik. S, J., & Kordel, P. (2016). Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises. Metalurgija, 55(4), 855-858.
-       Matejun, M. (2016). Role of technology entrepreneurship in the development of innovativeness of small and medium-sized enterprises. Management, 20(1), 167-183.
-       Moon, Y. J., & Kym, H. G. (2006). A model for the value of intellectual capital. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 23(3), 253-269.
-       Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.
-       Nuryaman, N. (2015). The Influence of Intellectual Capital on The Firm’s Value with The
Financial Performance as Intervening Variable, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 292 – 298.
-       Pearson, J., Pitfield, D., & Ryley, T. (2015). Intangible resources of competitive advantage: Analysis of 49 Asian airlines across three business models. Journal of Air Transport Management, 47, 179-189.
-       Peng, X. & Zhang, G. (2008). The moderating effect of governance from on the relationship between corporate technological entrepreneurship activities and corporate financial performance: An empirical study on Chinese high-tech firms. Journal of  PICMET Proceedings, Cape Town, South Africa.
-       Petti, C., & Zhang, S. (2011). Factors influencing technological entrepreneurship capabilities: Towards an integrated research framework for Chinese enterprises. Journal of Technology Management in China, 6(1), 7-25.
-       Petti, C., & Zhang, S. (2013). Technological entrepreneurship and absorptive capacity in Guangdong technology firms. Measuring Business Excellence, 17(2), 61-71.
-       Sołoducho-Pelc, L. (2014). Competitive advantage: the courage in formulating objectives and expansiveness of a strategy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 271-280.
-       Tajeddini, K. (2010). Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism Management, 31(2), 221-231.
-       Talebi, K., Rezazadeh, A., & Najmabadi, A. D. (2015). SME alliance performance: the impacts of alliance entrepreneurship, entrepreneurial orientation, and intellectual capital. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 24(2), 187-207.
-       Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
-       Yaseen, S. G., Dajani, D., & Hasan, Y. (2016). The impact of intellectual capital on the competitive advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. Computers in Human Behavior, 62, 168-175.
-       Zahra, S. A., & Nielsen, A. P. (2002). Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic Management Journal, 23(5), 377-398.