ارزیابی عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از آن جایی که خلق مزیت رقابتی و بقا شرکت های دانش بنیان نوپا در گرو حفظ و تقویت تجاری سازی فناوری است، هسته اصلی توجه مدیران کسب و کارهای نوپا ارزیابی و اندازه گیری عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. در پژوهش حاضر به اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری و ارزیابی آن در 50 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از تکنیک FBWM پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع از نظرات خبرگان شامل مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های دانش-بنیان برتر در مرحله رشد پارک استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، سرعت تجاری سازی از طریق تعداد و زمان سریع تر دستیابی به محصولات جدید مهم ترین عامل تاثیرگذار در عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. همچنین به ترتیب عوامل وسعت فناوری با استفاده موثر از اختراعات ثبت شده و دانش فنی، آینده بازار و دامنه بازار از دید خبرگان درجات اهمیت بعدی را کسب نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating knowledge-based start-up companies’ technology commercialization performance using fuzzy best-worst method

نویسندگان [English]

  • hossein shirazi 1
  • Gholamreza Hashemzadeh 2
  • Reza Radfar 3
  • Taghi Torabi 4
1 ph.d student in technology management, science and research branch, islamic azad university , tehran,iran
2 Department of Management, science and research branch, Islamic Azad University, ،Tehran, Iran
3 Department of Management, science and research branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran
4 Department of management, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

competitive advantage and the survival knowledge-based start-up companies depends on maintaining and enhancing the commercialization of technology, the core of the attention of novice business managers is the evaluation and measurement of the TC. In this research, priority is given to the factors affecting the performance of TC and its evaluation in 50 novice students based on the growth center of Science and Technology Park of Tehran University using the FBWM technique. In order to achieve this goal, a comprehensive overview of the literature of the subject has been used by the experts of the experts including the managers of Tehran University of Science and Technology Park and the top companies of the universities in the growth stage of the park. The results of the research show that the speed of commercialization through the number and timing of acquiring new products is the most important factor in the performance of TC. Also, according to the factors of the scale of technology, with the effective use of patented patents and technical knowledge, the future of the market and the scope of the market from the perspective of the experts have become the next important levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Technology commercialization performance"
  • "Fuzzy best-worst method"
  • "Knowledge-based start-up Companies"
 
-        اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. 1384: تهران.
-        آئین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری. 1381: تهران.
-        بندریان، ر، حیدری، ع و پور ابراهیمی، م، 1393. بررسی مدل‌های تجاری‌سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری‌سازی فناوری در کشور، نشریه دانشگاه و صنعت، شماره 2، صص 5-20.
-        پاک‌نیت، م، انصاری، ر و شاهین، آ،1395. تحلیل تأثیر توانمندی‌های نوآوری فناورانه بر تجاری‌سازی فناوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان، نشریه مدیریت نوآوری، شماره 3، صص 59-84.
-        جعفر نژاد‌، ا، کاظمی، ع و عرب، ع،1395. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان بر پایه روش بهترین بدترین، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 32، صص 159-186.
-        حاج غلامی سریزدی، ع و منطقی، م،1392. تحلیل تأثیر سیاست‌های پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری مؤسسات مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم. نشریه مدیریت نوآوری، شماره 2 صص 69-98.
-        درودی، ه و شرف پور، م،1396. تأثیر همکاری متقابل کارکردی بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با توجه به نقش خلق دانش و حمایت مدیریت ارشد. فصلنامه مدیریت نوآوری، شماره 1، صص 45-72.
-        سرتختی، ح، سعیدی، غ، علیا، رو فرسنگی، م،1395. انتخاب روش استخراج با استفاده از روش بهترین و بدترین با نگرشی خاص به معدن زغال‌سنگ همکار، سومین کنگره ملی زغال‌سنگ ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
-        صلواتی سرچشمه، ب و مداح، م ،1387. کاربرد مدل ARC در گزارش دهی سرمایه‌های دانشی مؤسسات دانش‌بنیان. فصلنامه رشد فناوری، شماره 15 صص 41-47.
-        قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. 1389: تهران.
-        محقر، ع، حسینی، ج و عرب، ع،1396. بررسی و ارزیابی ریسک‌های پروژه بر پایه روش بهترین-بدترین، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، جلد 7، شماره 2، صص 157-173.
-        فضل اله تبار، م، شیر خدایی، م و فلاح، ح،1396. کاربرد تکنیک بهترین- بدترین در رتبه‌بندی سازوکارهای ضد بازاریابی گرایش به مصرف دخانیات، کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران.
-        Ahmad, W. N. K. W., Rezaei, J., Sadaghiani, S., & Tavasszy, L. A. (2017). Evaluation of the external forces affecting the sustainability of oil and gas supply chain using Best Worst Method. Journal of Cleaner Production, 153, 242-252.
-        Ahmadi, H. B., Kusi-Sarpong, S., & Rezaei, J. (2017). Assessing the social sustainability of supply chains using Best Worst Method. Resources, Conservation and Recycling, 126, 99-106.
-        Allen, K. R. (2003). Bringing new technology to market: Pearson College Division.
-        Chen, C.-J. (2009). Technology commercialization, incubator and venture capital, and new venture performance. Journal of Business research, 62(1), 93-103.
-        Guo, S., & Zhao, H. (2017). Fuzzy best-worst multi-criteria decision-making method and its applications. Knowledge-Based Systems, 121, 23-31.
-        Gupta, H. (2018). Evaluating service quality of airline industry using hybrid best worst method and VIKOR. Journal of Air Transport Management, 68, 35-47.
-        Gupta, H., & Barua, M. K. (2018). A framework to overcome barriers to green innovation in SMEs using BWM and Fuzzy TOPSIS. Science of The Total Environment, 633, 122-139.
-        Jo, D. H., & Park, J. W. (2017). The Determinants of Technology Commercialization Performance of Technology-based SMEs. KSII Transactions on Internet & Information Systems, 11(8).
-        Khalil, T. M. (2000). Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation: McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics.
-        Kumar, V., & Jain, P. (2003). Commercialization of new technologies in India: an empirical study of perceptions of technology institutions. Technovation, 23(2), 113-120.
-        Li, Y., Guo, H., Liu, Y., & Li, M. (2008). Incentive mechanisms, entrepreneurial orientation, and technology commercialization: Evidence from China's transitional economy. Journal of Product Innovation Management, 25(1), 63-78.
-        Lin, Y., Wang, Y., & Kung, L. (2015). Influences of cross-functional collaboration and knowledge creation on technology commercialization: Evidence from high-tech industries. Industrial marketing management, 49, 128-138.
-        Lucheng, H., Xin, L., & Wenguang, L. (2010). Research on emerging technology selection and assessment by technology foresight and fuzzy consistent matrix. Foresight, 12(2), 77-89.
-        Min, K.-D., Huh, M.-Y., Han, J.-H., Yoon, K.-C., Lee, J.-E., Kim, S.-H., Choi, S.-H. (2018). A Success factor for Technology Commercialization for Start-ups by the Weighted-BMO Model. Journal of Industrial Distribution & Business Vol, 9(11), 39-54.
-        Nevens, T. M. (1990). Commercializing technology: What the best companies do. Planning review, 18(6), 20-24.
-        Reamer, A. (2003). Technology transfer and commercialization: their role in economic development. www. eda. gov/PDF/eda_ttc. pdf.
-        Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
-        Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 64, 126-130.
-        Rezaei, J., Kothadiya, O., Tavasszy, L., & Kroesen, M. (2018). Quality assessment of airline baggage handling systems using SERVQUAL and BWM. Tourism Management, 66, 85-93.
-        Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J., & Tavasszy, L. (2016). A supplier selection life cycle approach integrating traditional and environmental criteria using the best worst method. Journal of Cleaner Production, 135, 577-588.
-        Rezaei, J., van Roekel, W. S., & Tavasszy, L. (2018). Measuring the relative importance of the logistics performance index indicators using Best Worst Method. Transport Policy, 68, 158-169.
-        Salimi, N., & Rezaei, J. (2018). Evaluating firms’ R&D performance using best worst method. Evaluation and program planning, 66, 147-155.
-        Shojaei, P., Haeri, S. A. S., & Mohammadi, S. (2018). Airports evaluation and ranking model using Taguchi loss function, best-worst method and VIKOR technique. Journal of Air Transport Management, 68, 4-13.
-        Thore, S. A. (2012). Technology commercialization: DEA and related analytical methods for evaluating the use and implementation of technical innovation: Springer Science & Business Media.
-        Zahra, S. A., & Nielsen, A. P. (2002). Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic management journal, 23(5), 377-398.