آسیب شناسی مدل های کسب وکار هوشمندی فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت‌علمی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 عضو هیئت‌علمی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

امروزه، کسب‌وکارهای هوشمندی فناوری در ایران در فروش خدمات خود ناکام مانده و به‌تبع آن در کسب سود که هدف نهایی هر کسب‌وکاری است، شکست خورده‌اند.از همین رو، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی دلایل ناکامی این کسب‌وکارها در فروش خدماتشان است. این پژوهش، کیفی بوده و در آن، از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شده است. بدین منظور، مدل کسب‌وکار استروالدر به‌عنوان مدل مفهومی انتخاب شد و3 جزء اصلی آن به‌منظور فراهم نمودن سؤالات مصاحبه، مورداستفاده قرارگرفت. پس‌ازآن، بامالکان کسب‌وکارها به‌منظور بررسی دیدگاه‌هایشان در خصوص دلایل ناکامی مدل‌های کسب‌وکار هوشمندی فناوی در کشور مصاحبه انجام شد. سپس، تحلیل هر مصاحبه از طریق بررسی خطبهخط و بابهره‌گیری از نرم‌افزار کیفی ماکس­کیودی­ ای انجام شد. براساس تحلیل محتوای کیفی یافته‌ها، مدل کسب‌وکار هریک از کسب‌وکارهای موردمطالعه استخراج و به‌منظور ارزیابی مدل‌های کسب‌وکار با کاربرد معیارهای استروالدر، از طیف لیکرت استفاده شد. در هرکدام از کسب‌وکارها، معیارهای«اثربخشی کانال»، «یافتن مشتریان جدید به‌طور پیوسته»و «مشارکت مشتری درفرایند خلق ارزش»ضعیف‌ترین معیارها شناخته شدند. دلایل ضعف کسب‌وکارها در این معیارها، در دو محور عرضه (ضعف در بازاریابی، تخصص و مهارت، هزینه، رقبا، محتوا، فرهنگ سازمان) و تقاضا (ضعف در سطح کلان و خرد) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Technology Intelligence Business Models in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Khodayari 1
  • Hadi Nilforoushan 2
  • Nastaran Haji Heydari 3
1 Master of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Faculty Member of Research Center for Fundamental Research in Science & Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member of Management, Tehran University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Technology Intelligence Businesses in Iran have failed to sell their services and have been unsuccessful to make a profit which is the ultimate goal of any business. Therefore, the present study seeks to identify the reasons for the failure of these businesses in selling their services.This study is qualitative and deals with the pathology of technology intelligence business models by deductive content analysis. The Osterwalder Business Model was chosen as the conceptual model and its main three components were used to preparethe interview questions. The focus of the interview questions was on examining the attitudes of the respondents about the reasons for the failure of the technology intelligence business models. The analysis of each interview was done by using Maxqda qualitative software. Based on the qualitative content analysis of the findings, the business model of each sample was extracted and Likert scale was used to evaluate the business models using the Osterwalder’s criteria including "channel effectiveness", "finding new customers consistently" and “customer participation in the value creation process" which were identified as the weakest. Then, the reasons for poor performance in the indicated criteria in two areas of supply (marketing, expertise, skill, cost, competitors, content, organizational culture) and demand (weakness at the macro and micro levels) were described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Models
  • Osterwalder Business Model
  • Technology Intelligence
صدرایی، ساسان. (1389). راه‌‌‌‌‌‌اندازی مرکز پایش و تحلیل (رصدخانه ملی) فناوری صنعت نفت. مرکز ایده­پردازان جوان، پژوهشگاه صنعت نفت.
Afuah, A., & Tucci, C. L. (2001). Internet business models: A strategic management approach. Irwin/McGraw.
Akbari, M. (2018). Validation and quality assessment in QUAN, QUAL, and mixed method research. Methodology of Social Sciences and Humanities, 24(94), 23-45.
Alt, R., & Zimmermann, H. D. (2001). Preface: introduction to special section–business models. Electronic Markets, 11(1), 3-9.
Ashton, W. B., & Stacey, G. S. (1995). Technical intelligence in business: understanding technology threats and opportunities. International Journal of Technology Management, 10(1), 79-104.
Cantrell, L. J., & Linder, J. (2000). Changing business models: Surveying the landscape. Accenture Institute for Strategic Change, 15, 142-149.
Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press.
Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox corporation's technology spin‐off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529-555.
Díaz-Díaz, R., Muñoz, L., & Pérez-González, D. (2017). Business model analysis of public services operating in the smart city ecosystem: The case of smart santander. Future Generation Computer Systems, 76, 198-214.
Faizi, K., Tabaeean, S. K., & Khosropour, H. (2013). The role of open innovation in gaining technology intelligence. Roshd-e-Fanavari, 9(35), 23-31.[p1] 
Hamel, G. (2001). Leading the revolution: An interview with Gary Hamel. Strategy & Leadership, 29(1), 4-10.
Henderson, R. (1993). Underinvestment and incompetence as responses to radical innovation: Evidence from the photolithographic alignment equipment industry. The RAND Journal of Economics, 248-270.
Huang, C. I. (2020). The study of business model for cross-border e-commerce. Management, 8(1), 27-32.
Iansiti, M. (2000). How the incumbent can win: Managing technological transitions in the semiconductor industry. Management Science, 46(2), 169-185.
Johnson, M. W., & Lafley, A. G. (2010). Seizing the white space: Business model innovation for growth and renewal. Harvard Business Press.
Joyce, A., & Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. Journal of cleaner production, 135, 1474-1486.
Lambert, S. (2008). A conceptual framework for business model research. 18th Bled Conference proceedings, 24.
Lambert, S. C. (2012). Deconstructing business model frameworks using a reference model. Centre for Accounting, Governance and Sustainability, University of South Australia.
Larosa, F., & Mysiak, J. (2019). Business models for climate services: An analysis. Climate Services, 100-111.
Lichtenthaler, E. (2003). Third generation management of technology intelligence processes. R&D Management, 33(4), 361-375.
Lichtenthaler, E. (2004). Technological change and the technology intelligence process: a case study. Journal of Engineering and technology Management, 21(4), 331-348.
Lichtenthaler, E. (2006). Technology intelligence: identification of technological opportunities and threats by firms. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 2(3), 289-323.
Long, T. B., Blok, V., & Poldner, K. (2016). Business models for maximizing the diffusion of technological innovations for climate-smart agriculture. International Food and Agribusiness Management Review, 20, 5-23.
Maya, N. (2015). Tools to support technology intelligence processes in integrated technology service providers. Managing Emerging Technologies for Socio-Economic Impact, 25(3), 113-124.
Morkunas, V. J., Paschen, J., & Boon, E. (2019). How blockchain technologies impact your business model. Business Horizons, 62(3), 295-306.
Mortara, L., Kerr, C. I., Phaal, R., & Probert, D. R. (2009). Technology intelligence practice in UK technology-based companies. International Journal of Technology Management, 48(1), 115.
Müller, S., & Hundahl, M. (2020). IT-Driven business model innovation: Sources and ripple effects. Sustainable Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 791-818.
Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in a design science approach. ]Doctoral dissertation[, Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. L. (2005). Clarifying business models: Origins, present, and future of the concept. Communications of the association for Information Systems, 16(1), 1.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2015). Value proposition design. Campus Verlag. Communications of the association for Information Systems, 78(2),69-46.
Savioz, P. (2003). Technology intelligence: concept design and implementation in technology-based SMEs. Springer. 6(10),15-26.
Savioz, P. (2006). Technology intelligence systems: practices and models for large, medium-sized and start-up companies. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 2(4), 360-379.
Shafer, S. M., Smith, H. J., & Linder, J. C. (2005). The power of business models. Business horizons, 48(3), 199-207.
Slavik, S., & Bednár, R. (2014). Analysis of business models. Journal of Competitiveness, 6(4).
Sort, J. C., & Nielsen, C. (2018). Using the business model canvas to improve investment processes. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 8(2), 321-329.
Stähler, P. (2002, October). Business models as a unit of analysis for strategizing. International Workshop on Business Models, Lausanne, Switzerland, 45(7), 2990-2995.
Tokarski, A., Tokarski, M., & Wójcik, J. (2017). The possibility of using the business model canvas in the establishment of an operator's business plan. Torun Business Review, 16(4), 17-31.
Tushman, M. L. (1992). Organizational determinants of technological change: toward a sociology of technological evolution. Research in organizational behavior, 14, 311-347.
Tushman, M. L., & Anderson, P. (1986). Technological discontinuities and organizational environments. Administrative Science Quarterly, 439-465.
Yoon, J., & Kim, K. (2012). Trend Preceptor: A property–function-based technology intelligence system for identifying technology trends from patents. Expert Systems with Applications, 39(3), 2927-2938.
Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent developments and future research. Journal of Management, 37(4), 1019-1042.