توانمندی شبکه‌سازی، ساختار شبکه‌های کسب‌وکار و عملکرد تجاری‌سازی در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد اصفهان( خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، بهبود فرآیند تجاری‌سازی است واکثر این شرکت‌ها در دستیابی به عملکرد مطلوب تجاری‌سازی با مشکل مواجه هستند. در ادبیات تجاری‌سازی، بر اهمیت شبکه‌های کسب‌وکار و اتحادهای راهبردی تأکید شده است ولی نقش توانمندی شبکه‌سازی برای شکل‌گیری و مدیریت مؤثر ارتباطات شبکه‌ای در جهت بهبود عملکرد تجاری‌سازی بررسی نشده است. به‌ویژه، در مورد شرایطی که شرکت‌ها بهتر می‌توانند توانمندی شبکه‌سازی خود را با در نظر گرفتن ساختار شبکه‌ها در راستای تجاری‌سازی موفق هدایت کنند، بینش اندکی وجود دارد. با در نظر گرفتن دیدگاه منبع ­محور و دیدگاه شبکه‌های کسب‌وکار به‌عنوان لنز نظری، پژوهش حاضر سعی دارد با رویکردی ترکیبی (کیفی و کمی)، ابتدا نسبت به شناسایی ابعاد بومی توانمندی شبکه‌سازی اقدام نموده و در گام بعد، با ارائه مدل، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این توانمندی را بر عملکرد تجاری‌سازی در شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص نماید. با توجه به نتایج به ­دست ­آمده، برازش مدل پیشنهادی پژوهش در سه بخش برازش مدل های اندازه‌گیری، ساختاری و کلی مورد تایید قرار گرفت. همچنین، نتایج نشان داد که توانمندی شبکه‌سازی و ابعاد آن بر عملکرد تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه بر این، نقش میانجی ساختار شبکه‌های کسب‌وکار در رابطه بین توانمندی شبکه‌سازی و عملکرد تجاری‌سازی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Networking Capability, Business Networks Structure, and Commercialization Performance in Knowledge-Based Companies (Case Study: Isfahan Province Knowledge-Based Companies)

نویسندگان [English]

  • Yasser Maghsoudi Ganjeh 1
  • Naser Khani 2
  • Akbar Alem Tabriz 3
1 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Management, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Faculty of Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important challenges for knowledge-based companies in Iran is to improve the commercialization process and most of these companies have difficulty to achieve the desired commercialization performance. While the importance of business networks is emphasized in the literature on commercialization, the role of networking capabilities for the effective management of network communications to improve commercialization performance has not been investigated. There is little insight, in particular, into the fact that companies can better manage their networking capabilities by considering the networks structure for successful commercialization. Based on Resource-Based View (RBV) and the business networks approach as a theoretical lens, the present study tries to identify the indigenous dimensions of networking capability through a mixed-methods approach. And in the next step, by presenting the model, the direct and indirect effect of this capability on the commercialization performance will be determined. According to the results, the fit of the proposed model was confirmed in terms of measurement, structural and  general models. The results also showed that networking capability and its dimensions have a positive and significant effect on commercialization performance. In addition, the mediating role of business networks structure in the relationship between networking capability and commercialization performance was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networking Capability
  • Commercialisation
  • Commercialisation Performance
  • Business Networks
  • Networks Structure
پاک‌نیت، مریم، انصاری، رضا و شاهین، آرش. (1395). تحلیل تأثیر توانمندی‌های نوآوری فناورانه بر تجاری‌سازی فناوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان. مدیریت نوآوری، 5(3)، 84-59.
ثقفی، فاطمه و حدادی، جواد. (1397). ارائه مدل سنجش تأثیر خدمات پارک‌های علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آن‌ها. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6(2)، 127-101.
خیاطیان، محمدصادق، الیاسی، مهدی و طباطبائیان، سیدحبیب­اله. (1395). الگوی پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران. سیاست علم و فناوری، 8(2)، 62-49.
رستگار، عباس، طالقانی، غلامرضا، اقبالی، اسماعیل و تاج‎الدین، مهدی. (1391). آسیب‎شناسی فرایند نوآوری در شرکت‎های ایرانی. مدیریت دولتی، 4(11)، 104-91.
زاهدی، امیراحسان، میرغفوری، سیدحبیب­الله و مروتی شریف‌آبادی، علی. (1396). نگاشت نقشه یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان ایران با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(3)، 104-79.
قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، (1389). تهران.
سخدری، کمال. (1394). قابلیت شبکه‌سازی و عملکرد کارآفرینانه سازمانی: تبیین نقش گرایش‌های راهبردی سازمانی (موردمطالعه: شرکت‌های ارائه‌کننده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 8(1)، 174-159.
سکاران، اوما. (1395)، روش‌های تحقیق در مدیریت، )محمد صائبی و محمود شیرازی، مترجمان). چاپ دوم. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
شیرازی، حسین، هاشم­زاده خوراسگانی، غلام‌رضا، رادفر، رضا و ترابی، تقی. (1398). ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(2)، 159-129.
Alves, J., & Meneses, R. (2015). Partner selection in co-opetition: A three step model. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship17(1), 23–35.
Aarikka-Stenroos, L., Sandberg, B., & Lehtimäki, T. (2014). Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent network actors contribute. Industrial Marketing Management, 43(3), 365–381.
Attride-Stirling, J. (2001), Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Bolino, M.C. and Turnley, W.H. (1999), “Measuring impression management in organizations: a scale development based on the Jones and Pittman taxonomy”, Organizational Research Methods, 2(2), 187-206.
Blomqvist, K., & Levy, J. (2006). Collaboration capability a focal concept in knowledge creation and collaborative innovation in networks. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 2(1), 31.
Carson, D., Gilmore, A., & Rocks, S. (2004). SME marketing networking: A strategic approach. Strategic Change, 13(7), 369–382.
Davidson, W. H. (1987). Structure and performance in international technology transfer. Journal of Management Studies.2(4), 492-505.
Fang, G., Ma, X. Y., Brouwers-Ren, L., & Zhou, Q. (2014). Antecedents of network capability and their effects on innovation performance: An empirical test of hi-tech firms in China. Creativity and Innovation Management, 23(4), 436-452.
Giller, Sheelagh, & Matear. (2001). The termination of inter-firm relationships, Journal of Business & Industrial Marketing, 16(2), 94-112.
Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: Antecedents and consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53–70.
Jo, D. H., & Park, J. W. (2017). The determinants of technology commercialization performance of technology-based SMEs.  KSII Transactions on Internet and Information Systems, 11)8(, 4146-4161.
Kale, P., Singh, H., & Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: Building relational capital. Strategic Management Journal, 21(3), 217–237.
Kohtamäki, M., Rabetino, R., & Möller, K. (2018). Alliance capabilities: A systematic review and future research directions. Industrial Marketing Management, 68, 188-201.
Lorenzoni, G., & Lipparini, A. (1999). The leveraging of interfirm relationships as a distinctive organizational capability: A longitudinal study. Strategic Management Journal, 20(4), 317– 338.
Maghsoudi Ganjeh, Y., Khani, N., & Alem Tabriz, A. (2019). Social media usage and commercialization performance: Role of networking capability. Journal of Science and Technology Policy Management10(5), 1174–1195.
Maghsoudi Ganjeh, Y., Khani, N., & Alem Tabriz, A. (2020). The relationship between networking capability and commercialisation performance by considering the role of dimensions of network structure, Int. J. Business Innovation and Research22(1), 47–68.
McGrath, H., Medlin, C. J., & O’Toole, T. (2018). A process-based model of network capability development by a start-up firm. Industrial Marketing Management, 80, 214-227.
Mitrega, M., Forkmann, S., Zaefarian, G., & Henneberg, S.C. (2017). Networking capability in supplier relationships and its impact on product innovation and firm performance. International Journal of Operations & Production Management, 37(5), 577–606.
Mu, J. (2014). Networking capability, network structure, and new product development performance. Ieee Transactions on Engineering Management, 61(4), 599–609.
Mu, J., Thomas, E., Peng, G., & Di Benedetto, A. (2016). Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability. Industrial Marketing Management, 64, 187–201. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.09.007
Najafi-Tavani, S., Najafi-Tavani, Z., Naudé, P., Oghazi, P. & Zeynaloo, E. (2018). How collaborative innovation networks affect new product performance: Product jnnovation capability, process Innovation capability, and absorptive capacity. Industrial Marketing Management,73, 193-205.
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5:1,14-37.
Öberg, C. (2018). The role of business networks for innovation. Journal of Innovation & Knowledge. 4(2), 124-128.
Parida, V., Pesämaa, O., Wincent, J., & Westerberg, M. (2017). Network capability, innovativeness, and performance: A multidimensional extension for entrepreneurship. Entrepreneurship and Regional Development, 29(1–2), 94–115.
Park,T. & Jaehoon R. (2013). Network types and performance in SMEs: The mediating effects of technology commercialization. Asian Journal of Technology Innovation, 21(2), 290-304.
Ritter, T., & Gemünden, H. G. (2003). Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents. Journal of Business Research, 56(9), 745–755.
Ritter, T., & Geersbro, J. (2011). Organizational relationship termination competence: A conceptualization and an empirical test. Industrial Marketing Management, 40(6), 988-993.
Schilke, O., & Goerzen, A. (2010). Alliance management capability: An investigation of the construct and its measurement. Journal of Management, 36(5), 1192–1219.
Stevens, G. A., & Burley, J. (1997). 3,000 raw ideas equal 1 commercial success! Research Technology Management, 40(3), 16–27.
Tajvidi, R., & Karami, A. (2017). The effect of social media on firm performance. Computers in Human Behavior,6(3), 315-328.
Walter, A., Auer, M., & Ritter, T. (2006). The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. Journal of Business Venturing, 21(4), 541–567.
Xie, X. M., Zuo, L. L., Zeng, S. X., & Tam, V. W. Y. (2014). The impacts of network structures and network form on corporate innovative performance: evidence from high-tech sectors. Asian Journal of Technology Innovation, 22(2), 185–203.
Zahra, S. A. & Nielsen, A. (2002). Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic Management Journal. 23, 377 - 398.