مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمّی مبتنی بر معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، دکترای مدیریت تکنولوژی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد نوآوری بنگاه به‌شدت متأثر از شرایط زمینه‌ای است. با توجه به اهمیت اقتصادی و راهبردی بخش مواد پیشرفته در ایران، این مقاله کوشیده است عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه‌های این بخش را مدل‌سازی نماید. بدین منظور، پیمایشی با مشارکت 169 شرکت فعال در این حوزه به عنوان نمونه آماری انجام شده است و سپس داده‌های به‌دست‌آمده با تکیه‌بر چارچوب معادلات ساختاری و با به‌کارگیری روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مدل‌‌سازی شده‌اند. بر اساس یافته‌ها، اگرچه هر دو دسته عوامل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی از تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری بنگاه برخوردارند؛ میزان تأثیرگذاری عوامل برون‌بنگاهی بیشتر است. همچنین ذیل عوامل برون‌بنگاهی، ویژگی‌های محیط کسب­ و­کار، ویژگی‌های محیط علم و فناوری و ویژگی‌های بخش و در میان عوامل درون‌بنگاهی، شایستگی‌های سازمانی، ویژگی‌های راهبردی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد نوآوری بنگاه دارند. از آنجا که عوامل برون‌بنگاهی عمدتاً خارج از کنترل بنگاه‌ها و مدیران آن‌ها بوده و بیشتر متأثر از سیاست‌های دولت هستند، تأثیر بالای این دسته از عوامل، مؤید نقش مهم سیاست‌گذاران در این زمینه است. چراکه آن‌ها قادرند با طراحی و اجرای سیاست‌های کارآمد، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد نوآوری بنگاه‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Factors Affecting Innovation Performance of the Firms in the Advanced Materials Sector in Iran: A Quantitative Approach Based on Structural Equations

نویسندگان [English]

  • Javad Mashayekh 1
  • Seyyed Habibollah Tabatabaeian 2
  • Maghsoud Amiri 2
  • Mahmood Mehrdad Shokrieh 3
1 Research Fellow, Technology Studies Institute, PhD Graduate in Management of Technology,
2 Faculty Member of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member of School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The various factors affecting the firm’s innovation performance are strongly influenced by the contextual factors. Considering the economic and strategic importance of the Advanced Materials Sector in Iran, this paper attempts to model the factors influencing the innovation performance of the firms in this sector. For this purpose, a survey was carried out with participation of 169 companies as a statistical sample and the obtained data were modeled by structural equations modeling through the Partial Least Squares (PLS) method. The findings showed that although both internal and external determinants have a meaningful effect on the firm’s innovation performance, the effect of external determinants is higher. In addition, it was revealed that among the external determinants, characteristics of the business environment, characteristics of the science and technology environment and characteristics of the sector, respectively, have the greatest impact on firm innovation performance. Also, among the internal determinants, organizational competencies, strategic characteristics, and demographic characteristics of the firm have the most impact on the firm’s innovation performance. As the external determinants are mostly out of the control of the firms and their managers, and are more influenced by government policies, the high impact of these factors confirms the important role of the policymakers. The policy makers are able to have a significant impact on the firm’s innovation performance by designing and implementing effective policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Performance
  • Factors Affecting Innovation
  • Structural Equation Modeling
  • Advanced Materials
-         داوری، علی و رضازاده، آرش. (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
-         ریاحی، پریسا، قاضی‌نوری، سید سپهر و حاجی‌حسینی، حجت‌اله. (1392). گونه‌شناسی رفتار نوآوری استان‌های ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی. سیاست علم و فناوری، 5(4)، 66-47.
-         صنوبر، ناصر، سلمانی، بهزاد و تجویدی، مینا. (1390). تأثیر محرک‌های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان.  سیاست علم و فناوری، 4(2)، 103-91.
-         مقسم، یاسر، سعیدی، پرویز، دیده‌خانی، حسین و مهرابیان، احمد. (1398). توسعه کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط بر پایه تأثیرپذیری از عملکرد و نوآوری در فناوری.  فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(1)، 194-163. doi:10.22104/jtdm.2019.3303.2142.
-         مشایخ، جواد، طباطبائیان، سید حبیب‌اله، امیری، مقصود و شکریه، محمودمهرداد. (1397). شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 11(1)، 200-181. doi: 10.22059/jed.2018.259026.652608.
- Ahuja, G., Lampert, C. M., & Tandon, V. (2008). Moving beyond Schumpeter: management research on the determinants of technological innovation. The Academy of Management Annals, 2(1), 1-98.
- Alegre, J., Lapiedra, R., & Chiva, R. (2006). A measurement scale for product innovation performance. European Journal of Innovation Management, 9(4), 333-346.
- Belussi, F., Sammarra, A. and Sedita, S. R. (2010). Learning at the boundaries in an “Open Regional Innovation System”: A focus on firms’ innovation strategies in the Emilia Romagna life science industry. Research Policy, 39(6), 710-721.
- Brunswicker, S. (2011). An empirical multivariate examination of the performance impact of open and collaborative innovation strategies. University of Stuttgart. Germany.
- Cordero, R. (1990). The measurement of innovation performance in the firm: An overview. Research policy, 19(2), 185-192.
- Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of management studies, 47(6), 1154-1191.
- Damanpour, F., & Aravind, D. (2006). Product and process innovations: A review of organizational and environmental determinants. Innovation, science, and industrial change: A research handbook, 38-66.
- Dewangan, V., & Godse, M. (2014). Towards a holistic enterprise innovation performance measurement system. Technovation, 34(9), 536-545.
- Dziallas, M., & Blind, K. (2019). Innovation indicators throughout the innovation process: An extensive literature analysis. Technovation, 80, 3-29.
- Edwards, T. (2000). Innovation and organizational change: Developments towards an interactive process perspective. Technology Analysis & Strategic Management, 12(4), 445-464.
- Fagerberg, J. (2004). Innovation: a guide to the literature: Georgia Institute of Technology.
- Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of Product Innovation Management: An international publication of the product development & management association, 19(2), 110-132.
- Grupp, H., & Schubert, T. (2010). Review and new evidence on composite innovation indicators for evaluating national performance. Research Policy, 39(1), 67-78.
- Gupta, A. K., Tesluk, P. E. and Taylor, M. S. (2007). Innovation at and across multiple levels of analysis. Organization Science, 18(6), 885-897.
- Hadjimanolis, A. (1999). Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country (Cyprus). Technovation, 19(9), 561-570.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing.In New challenges to international marketing (pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited.
- Huizingh, E. K. (2011). Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation, 31(1), 2-9.
- Jarvis, C. B., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, P. M. (2003). A critical review of construct indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer research. Journal of Consumer Research, 30(2), 199-218.
- Lazzarotti, V., Bengtsson, L., Manzini, R., Pellegrini, L., & Rippa, P. (2017). Openness and innovation performance. European Journal of Innovation Management.
- Lu, K., Chen, L., He, T., & Yan, Q. (Eds.). (2010). Advanced Materials Science & Technology in China: A Roadmap to 2050. Springer Berlin Heidelberg..
- Lubik, S., & Garnsey, E. (2016). Early business model evolution in science-based ventures: the case of advanced materials. Long Range Planning49(3), 393-408.
- Maine, E., & Garnsey, E. (2007). The commercialisation environment of advanced materials ventures. International Journal of Technology Management, 39(1-2), 49-71.
- Maine, E., & Seegopaul, P. (2016). Accelerating advanced-materials commercialization. Nature Materials, 15(5), 487-491.
- Mashayekh, J., Tabatabaeian, S. H., Amiri, M. and Shokrieh, M. M. (2016). The impact of external contextual factors on open innovation adoption with an emphasis on sectorial characteristics: evidences from Iran's advanced materials firms. Innovation Management Journal, 5(2), 1-31.
- Mashayekh, J., Tabatabaeian, S. H., Amiri, M., & Shokrieh, M. M. (2018). Identifying and categorizing the innovation performance determinants of advanced materials firms in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 11(1), 181-200. doi:10.22059/jed.2018.259026.652608.
- Mohr, L. B. (1969). Determinants of innovation in organizations. American Political Science Review, 63(1), 111-126.
- Moore, G. A. (2007). Dealing with Darwin: How great companies innovate at every phase of their evolution. Strategic Direction, 23(9).
- Peighambarzadeh, S. M. H., Mirhosseini, S. M., Mashayekh, J., & Majidfar, Farzan. (2011). A comparative study on advanced materials technologies priority level in national S&T policies: Iran and other countries. 1st International and 5th National Conference on Management of Technology, Tehran, Iran.
- Pierce, J. L., & Delbecq, A. L. (1977). Organization structure, individual attitudes and innovation. Academy of Management Review, 2(1), 27-37.
- Read, A. (2000). Determinants of successful organisational innovation: a review of current research. Journal of Management Practice, 3(1), 95-119.
- Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002). Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England. Research Policy, 31(7), 1053-1067.
- Ross, V. E., Kleingeld, A. W., & Lorenzen, L. (2004). A topographical map of the innovation landscape. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 9(2), 1-19.
- Slappendel, C. (1996). Perspectives on innovation in organizations. Organization studies, 17(1), 107-129.
- Souitaris, V. (2002). Technological trajectories as moderators of firm-level determinants of innovation. Research Policy, 31(6), 877-898.
Souitaris, V. (2003). Determinants of technological innovation: current research trends and future prospects. The International Handbook on Innovation, 7(07), 513-528.
- Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting (Vol. 1, No.2, pp. 739-742).
- Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 177-195.
- Yoruk, E. (2011). The influence of technological capabilities on the knowledge network component of innovation systems: Evidence from advanced materials in Turkey. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 4(4), 330-362