نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران.

2 دانش‌آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج.

3 عضو هیئت علمی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

رونق اقتصادی مستلزم توسعه دانش‌بنیان است و از این­رو، تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه جدی قرار گرفته‌ است. هدف این مقاله، شناسایی و تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در فرایند تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیئت‌علمی این سازمان می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند می‌باشد و برای تحلیل اطلاعات مستخرج، از فن تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، 23 عضو هیئت‌علمی مؤسس شرکت‌های دانش‌بنیان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بوده‌اند که با روش نمونه‏ گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. برای تعیین روایی از فن سه‌سویه‌سازی (مثلث‌سازی) شامل به‌کارگیری منابع تأییدگر، پژوهشگران و روش‌های متعدد در طی فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و برای پایایی از هدایت دقیق جریان مصاحبه‌ها، ایجاد فرآیند ساخت‌مند برای اجرا و تفسیر مصاحبه‌ها و تشکیل کمیته تخصصی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در قالب چهار مضمون اصلی (مفهوم) نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و 46 زیرمضمون (کد) ارائه شده است. نتایج تحلیل محتوای کیفی مبین 13 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف، 9 فرصت و 10 تهدید پیش روی تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیئت‌علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بود که می‌تواند پایه‌گذار راهبردها و طرح‌های عملیاتی در جهت رونق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of Launching Knowledge-based Companies by Faculty Members at Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)

نویسندگان [English]

  • Negin Fallah Haghighi 1
  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 1
  • Mahdieh Sadat Mirtorabi 2
  • Masoud Bijani 3
1 Faculty Member, Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran.
2 Ph.D. of Agricultural Extension, College of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Faculty Member of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Economic prosperity depends on knowledge-based development, and therefore the establishment of knowledge-based companies (KBCs) has received serious attention. The purpose of this study is to identify and explain the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the process of the establishment of KBCs by the faculty members of the Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST). The data gathering instruments of this study were in-depth and semi-structured interviews and the qualitative content analysis technique was used to analyze the extracted data. The statistical population consisted of 23 faculty members of IROST who were founders of KBCs which were selected by purposeful sampling. The triangulation techniques, including the use of confirmatory sources, researchers and various methods were used to determine validity during the data collection and analysis process. Also, the guidance of the interview flow, the creation of a structured process for conducting and interpreting the interviews and the formation of a specialized committee were used to confirm the reliability. The findings were presented in four main themes (concepts) including strengths, weaknesses, opportunities and threats) and 46 sub-themes (codes). The results of the qualitative content analysis showed 13 strengths, 14 weaknesses, 9 opportunities and 10 threats in the process of establishment of KBCs by the faculty members of IROST which can be used in the development of strategies and action plans for the prosperity and development of KBCs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based Companies
  • Qualitative Content Analysis
  • Entrepreneurial Activity
  • Innovative Activity
  • Iranian Research Organization for Science and Technology
جعفری، علی، و سیاح رفیعی، علی. (1393). حقوق شرکت‌های دانش‌بنیان. انتشارات مجد. تهران.
ذوالفقاری، عاطفه و حجازی، سیدرضا. (1392). تبیین مدل مفهومی رشد شرکت‌های زایشی جهاد دانشگاهی. پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌وکار، 4(5)، 51-33.
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (1396). پورتال مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران.  https://roshd.irost.org
عادل­‌مهربان، مرضیه. (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان.
عالی‌پور، علیرضا، عنایتی، ترانه و نیازآذری، کیومرث. (1396). ارائه الگوی شرکت‌های زایشی پژوهشی به منظور تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 23(1)، 136-115.
فلاح­حقیقی، نگین، ارمغان، نگار و بیژنی، مسعود. (1396). واکاوی آسیب‌های فضای کسب و کار در استان یزد. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(3)، 167ـ143. DOI: 10.22104/JTDM.2018.2503.1847
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات. (1389). آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/5/1/1/1000/3437
 
Al Ghabid, A. H., Atikah, N., Sutopo, W., Nizam, M., & Muhamad, I. I. (2015). Commercialization strategy formulation for university spin-off: A case study. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (Vol. 2).
Algieri, B., Aquino, A., & Succurro, M. (2013). Technology transfer offices and academic spin-off creation: the case of Italy. The Journal of Technology Transfer, 38(4), 382-400. https://doi.org/10.1007/s10961-011-9241-8
Borges, C., & Filion, L.J. (2013). Spin-off process & the development of academic entrepreneur's social capital. Journal of Technology Management and Innovation, 8(1), 21-34. https://doi.org/10.4067/S0718-27242013000100003
Brödner, P. (2008). Sustainability in knowledge-based companies. In Creating sustainable work systems (pp. 79-95). Routledge.
Buenstorf, G. (2009). Is commercialization good or bad for science? Individual-level evidence from the Max Planck Society. Research Policy, 38(2), 281-292. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.11.006.
Czarnitzki D., Rammer, C., & Toole, A. A. (2014). University spin off and the performance premium. Small Business Economics, 43(2), 309-326. https://doi.org/10.1007/s11187-013-9538-0.
Davenport, S., Carr, A., & Bibby, D. (2002). Leveraging talent: spin-off strategy at industrial research. R&D Management, (32)3, 241-254. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00257
Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report, 8(4), 597-606.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Pluta-Olearnik, M.(2013). Marketing of knowledge based services. Marketing of Scientific & Research Organizations, 3(9), 1-19.
Perez-Ruiz, M., Carballido, J., & Aguera Vega, J. (2013). University spin-off creation by Spanish researchers in agricultural engineering. Journal of Technology Management and Innovation, 8(3), 152-159. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242013000400014.
Saputra, I. W., Sutopo, W., & Zakaria, R. (2018, February). A business strategy formulation for commercializing university-created technology: A university spin-offs. AIP Conference Proceedings (Vol. 1931, No. 1, p. 030020). AIP Publishing LLC. https://doi.org/10.1063/1.5024079.
Yaakub, N. I., Hussain, W. M. H., Abdul Rahman, M. N., Zainol, Z. A., Mujani, W. K., Jamsari, E.A., Sulaiman, A., & Jusoff, K. (2011). Challenges for commercialization of university research for agricultural based invention. World Applied Sciences Journal, 12(2), 132-138.
Zack, M.H. (2003). What is a knowledge-based organization? The 5th International Conference of Organizational Learning & Knowledge, 30th may-2nd June. Lancaster University.