به‌کارگیری ابزار سیاستی خرید دولتی در ایران: تأمین دولتی پیش‌تجاری نوآوری یا تدارکات دولتی حامی نوآوری؟ (مطالعه چند موردی پروژه های مرکز طرح‌های کلان فناوری راهبردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران، تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

یکی از ابزارهای مهم سیاست نوآوری خرید پیش تجاری نوآوری است که مورد توجه کشورهای پیشرو خصوصاً کشورهای اروپایی قرار گرفته است. اگرچه خرید پیش‌تجاری نوآوری توسط دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار تأمین مالی پروژه‌های فناورانه در مراحل اولیه چرخه عمر از اهمیت بالایی برخوردار است، وجود چالش‌هایی نظری در دسته‌بندی این ابزار سیاستی به عنوان ابزار تشویق عرضه یا تحریک تقاضای فناوری و همچنین چالش‌های اجرایی در فرایند پیاده‌سازی این سیاست مشهود است و بر این اساس این پژوهش با هدف تحلیل به‌کارگیری این ابزار سیاستی در ایران انجام شده است. به دلیل اجرای این سیاست در دوره ده‌ساله در مرکز طرح­های کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پژوهش در خصوص طرح‌های مرکز انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات، روش پژوهش کیفی مطالعه چند موردی با مصاحبه‌های تکمیلی مبتنی بر دسته‌بندی طرح‌ها به کار گرفته شده است. نتایج تحلیل محتوای منابع نشان می‌دهد که به‌کارگیری این ابزار سیاستی از تأمین دولتی پیش‌تجاری فناوری با محوریت فناوری‌های بنیادین با دوره طولانی به سمت تدارکات دولتی نوآورانه به‌مثابه ابزار تحریک تقاضا با محوریت بهره‌بردار به عنوان خریدار مبتنی بر فناوری‌های راهبردی تغییر پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Government Procurement Policy Tool in Iran: Pre-Commercial Public Procurement for Innovation or Government Procurement for Supporting Innovation? (A Multi-case Study at the Center for National Macro Technology Projects)

نویسندگان [English]

  • Meysam Narimani 1
  • Hadi Remezani 2
  • Mostafa Shalbafi 3
1 Faculty Member of Technology Studies Institute (TSI), Tehran, Iran
2 PhD Student in Technology Management, Tehran University, Tehran, Iran.
3 MSc in Metallurgical and Materials Engineering, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, public procurement of innovation as a demand policy has become more of a concern in many countries, especially in European Union. Although pre-commercial procurement as a means of financing technological projects has a special place in the early stages of the technology development, it has faced both theoretical (whether identified as a supply or demand-side innovation policy) and practical challenges. The analysis of this policy tool in Iran is considered from the perspective of how it can stimulate technology in the range of supply and demand side. Due to the sustainability and continuity of the implementation of this policy at the Center for National Macro Technology Projects (under Vice-Presidency for Science and Technology), the projects of this center have been studied. To do this, the qualitative research method of multiple-case studies, based on the classification of the center's projects, was conducted. The results of this study show that using this policy has changed from a tool for encouraging the supply side based on basic technologies in long-term projects to demand-side policy with the basic role of buyers in strategic technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-Commercial Procurement
  • Innovation and Technology Policy
  • Demand-Side Polic
  • Pubic Procurement
مراجع
نریمانی، میثم، شالبافی، مصطفی و فرزانه، سعیدرضا. (1398). تقاضای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری؛ مطالعه موردی نمایشگاه ساخت ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 11(3)، 90-77.
یزدی، نجم­الدین و ملکی، علی. (1398). سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا؛ با تأکید بر تدارکات عمومی حامی نوآوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 11(2)، 494-481.
Audretsch, D. B., Link, A. N., & Scott, J. T. (2002). Public/private technology partnerships: Evaluating SBIR-supported research. Research Policy, 31(1), 145-158.
Bryman, A. (2016). Social research methods. Oxford university press.
Congress, U. S. (1982). Small Business Innovation Development Act of 1982. In U. Congress, Producer Retrieved (Vol. 6, No. 24, p. 2017).
Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. Research Policy, 36(7), 949-963.
Edquist, C., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2012). Public Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy. Research Policy, 41(10), 1757-1769.
Edquist, C., & Zabala‐Iturriagagoitia, J. M. (2015). Pre‐commercial procurement: A demand or supply policy instrument in relation to innovation? R&D Management, 45(2), 147-160.
European Commission (2006) Pre-commercial procurement. Public sector needs as a driver of innovation. European Commission, September 2006
European Commission (2007). Pre-commercial procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe.
Georghiou, L., Edler, J., Uyarra, E., & Yeow, J. (2014). Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment. Technological Forecasting and Social Change, 86, 1-12.
Geroski, P. A. (1990). Procurement policy as a tool of industrial policy. International Review of Applied Economics, 4(2), 182-198.
Gregersen, B., & Lundvall, B. (1992). National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. Pinter Publishers, London UK.
Iossa, E., Biagi, F., & Valbonesi, P. (2018). Pre-commercial procurement, procurement of innovative solutions and innovation partnerships in the EU: Rationale and strategy. Economics of Innovation and New Technology, 27(8), 730-749.
Knafl, K. A., & Howard, M. J. (1984). Interpreting and reporting qualitative research. Research in Nursing & Health, 7(1), 17-24.
Lember, V., Kattel, R., & Kalvet, T. (2013). Public procurement, innovation and policy: International perspectives. Springer.
Link, A. N., & Scott, J. T. (2010). Government as entrepreneur: Evaluating the commercialization success of SBIR projects. Research Policy, 39(5), 589-601.
Lundvall, B. A. (1988). Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to national systems of innovation. Technical Change and Economic Theory.
OECD (2011). Demand-side innovation policies. Organisation for Economic Co-operation and Development.
Rigby, J. (2016). The impact of pre-commercial procurement on innovation. In Handbook of Innovation Policy Impact. Edward Elgar Publishing.
Sloth, M. (2011). Analysis of public and pre-commercial procurement models and mechanisms, report from project P3ITS, EU’s seventh framework programmed. Research EU Commission.
Smits, R. (2002). Innovation studies in the 21st century: Questions from a user's perspective. Technological Forecasting and Social Change, 69(9), 861-883.
Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., Georghiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to innovation through public procurement: A supplier perspective. Technovation, 34(10), 631-645.
Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). Understanding the innovation impacts of public procurement. European Planning Studies, 18(1), 123-143.
Wallsten, S. J. (2000). The effects of government-industry R&D programs on private R&D: the case of the Small Business Innovation Research program. The RAND Journal of Economics, 82-100.
Wesseling, J. H., & Edquist, C. (2018). Public procurement for innovation to help meet societal challenges: A review and case study. Science and Public Policy, 45(4), 493-502.
Wessner, C. W. (2008). An assessment of the SBIR program, National Research Council. Committee on Capitalizing on Science, Technology, and Innovation. Washington,DC: National Academies Press.
Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (Vol. 5).