دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی: عقلانیت ها، اهداف، چالش ها و کارکردها (مطالعه موردی دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران.

4 استادیار معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.

5 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

چکیده

یکی از راهبردهای گذار به دانشگاه کارآفرین، ایجاد دفاتر انتقال فناوری است که با ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه، صنعت و جامعه و از طریق شناسایی نیازهای بازار و جامعه و تعریف طرح‌های پژوهشی تقاضامحور در دانشگاه، به توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک می‌کنند. یکی از دانشگاه‌های کشور که در عرصه‌های آموزش و پژوهش پیشتاز است و قصد دارد مأموریت سوم خود یعنی گذار به دانشگاه کارآفرین را تحقق بخشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران است که راهبرد ایجاد دفتر انتقال فناوری دانشگاهی را برگزیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و با تکیه بر راهبرد مطالعه موردی، به شناسایی عقلانیت‌ها، اهداف، چالش‌ها و کارکردهای دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است. تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه گروهی (گروه کانونی) با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی از طریق روش تحلیل مضمون، منجر به شناسایی 46 مضمون پایه و 44 مضمون سازمان‌دهنده شده است که حول چهار مضمون فراگیر یعنی عقلانیت‌ها، چالش‌ها، اهداف و کارکردهای دفتر انتقال فناوری دانشگاهی گرد آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

University Technology Transfer Offices: Rationalities, Objectives, Challenges and Functions (Case Study: Technology Transfer Office of Tehran University of Medical Science)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari Ranjbar 1
  • Mitra Aminlo 2
  • Marzieh Yaghoubi 3
  • Ali Alizadeh 4
  • Mehdi Elyasi 5
1 Faculty Member, Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran. Tehran. Iran
2 Ph.D. Candidate in Technology Management, Allameh Tabataba’i University. Thran. Iran.
3 Master of Science in Technology Management, Allameh Tabataba’i University. Tehran. Iran.
4 Assistant Professor Vice in Research and Technology, Ministry of Health and Medical Education
5 Faculty Member, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

One of the main strategies for the transition to the entrepreneurial university is the establishment of technology transfer offices (TTOs) which enhance the interaction between university, industry, and society and therefore improve the economic and social conditions of society by identifying the needs of the market and society and defining demand-driven research projects in the universities. Tehran University of Medical Sciences (TUMS) is one of the leading universities of Iran which intends to complete the transition to an entrepreneurial university as its third mission. So, this research was conducted to identify the rationales, objectives, challenges and functions of the technology transfer office of Tehran University of Medical Sciences, through applying a qualitative approach and case study strategy. Analyzing the data collected from a group interview (focus group) with 10 academic experts through thematic analysis method has led to the identification of 46 basic themes and 44 organizing themes that have been gathered around four global themes, namely, rationalities, challenges, goals, and functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial universities
  • Technology transfer office
  • Technology commercializing
  • Tehran University of Medical Science
منابع
-         بسته‌های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی: مبنی بر برنامه آموزش­عالی حوزه سلامت. (1394). معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-         دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران. (1397). سالنامه آماری. https://www.tums.ac.ir/
-         عزیزی، شهریار. (1395). روش پژوهش در مدیریت (با تأکید بر مثال‌های کاربردی و آماری). تهران: انتشارات سمت.
-         کمالی، یحیی. (1397). روش‌شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاست‌گذاری عمومی. فصلنامه سیاست عمومی. 4(2)، 218-198.
-         هاشم‌نیا، شهرام، عمادزاده، مصطفی، صمدی، سعید، و ساکتی، پرویز. (1388). روش‌های تجاری‌سازی در آموزش­عالی و چالش‌های آن. فصلنامه آموزش عالی ایران، 2(2)، 57-35.
-          Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
-          Baldini, N., Fini, R., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2014). Organisational change and the institutionalisation of university patenting activity in Italy. Minerva52(1), 27-53.
-          Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Sage.
-          Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in psychology3(2), 77-101.
-          Campbell, A. F. (2005). The evolving concept of value add in university commercialisation. Journal of Commercial Biotechnology, 11(4), 337-345.
-          Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2012). Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems. Springer.
-          Comacchio, A., Bonesso, S., & Pizzi, C. (2012). Boundary spanning between industry and university: The role of Technology Transfer Centres. The Journal of Technology Transfer, 37(6), 943-966.
-          Cesaroni, F., & Piccaluga, A. (2016). The activities of university knowledge transfer offices: Towards the third mission in Italy. The Journal of Technology Transfer, 41(4), 753-777.
-          Caiazza, R., Richardson, A., & Audretsch, D. (2015). Knowledge effects on competitiveness: From firms to regional advantage. The Journal of Technology Transfer, 40(6), 899-909.
-          Corsi, C., & Prencipe, A. (2016). The role of the entrepreneurial university to improve innovation in region. International Journal of Business and Social Science, 7(12), 18-25.
-          Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
-          D'Amico, A., Abbate, T., & Coppolino, R. (2012). The contribution of university to territorial development: The role of technology transfer office. Atti del XXIV Convegno annuale di Sinergie.
-          D’este, P., & Perkmann, M. (2011). Why do academics engage with industry? The entrepreneurial university and individual motivations. The Journal of Technology Transfer36(3), 316-339.
-          Etzkowitz, H. (2008). The triple helix: University–industry–government innovation in action. London: Routledge.
-          Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a triple helix of university–industry–government relations. Research Policy29(2), 109-123.
-          Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation1(1), 64-77.
-          Etzkowitz, H., & Viale, R. (2010). Polyvalent knowledge and the entrepreneurial university: A third academic revolution?. Critical Sociology36(4), 595-609.
-          Fayolle, A., & Redford, D. T. (2014). Introduction: Towards more entrepreneurial universities-myth or reality?. In A. Fayolle, & D. T. Redford (Eds.),  Handbook on the entrepreneurial university (pp. 1–10). Edward Elgar Publishing.
-          Gall, M., Gall, J. P., Brog, W. T. (2003). Educational Research (7th ed.). White Plains, NY: Pearson Education.
-          Grimaldi, R., & Grandi, A. (2005). Business incubators and new venture creation: An assessment of incubating models. Technovation25(2), 111-121.
-          Iacobucci, D., & Micozzi, A. (2015). How to evaluate the impact of academic spin-offs on local development: An empirical analysis of the Italian case. The Journal of Technology Transfer40(3), 434-452.
-          Keast, D. A. (1995). Entrepreneurship in universities: Definitions, practices, and implications. Higher Education Quarterly49(3), 248-266.
-          Kirby, D. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making universities more entrepreneurial: Development of a model. Canadian Journal of Administrative Sciences28(3), 302-316.
-          Klofsten, M., & Jones-Evans, D. (2000). Comparing academic entrepreneurship in Europe–The case of Sweden and Ireland. Small Business Economics14(4), 299-309.
-          Lakhani, K. R. (2008). InnoCentive.com. Harvard Business School General Management Unit Case. Cambridge, MA.
-          Leydesdorff, L. (2012). The triple helix, quadruple helix,…, and an N-tuple of helices: Explanatory models for analyzing the knowledge-based economy?. Journal of the Knowledge Economy3(1), 25-35.
-          Lockett, A., & Wright, M. (2005). Resources, capabilities, risk capital and the creation of university spin-out companies. Research Policy34(7), 1043-1057.
-          Macho-Stadler, I., Pérez-Castrillo, D., & Veugelers, R. (2007). Licensing of university inventions: The role of a technology transfer office. International Journal of Industrial Organization25(3), 483-510.
-          Mian, S. A. (2011). University’s involvement in technology business incubation: What theory and practice tell us?. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 13(2), 113-121.
-          O'shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of US universities. Research Policy34(7), 994-1009.
-          Pugh, R., Lamine, W., Jack, S., & Hamilton, E. (2018). The entrepreneurial university and the region: What role for entrepreneurship departments?. European Planning Studies26(9), 1835-1855.
-          Sadek, T., Kleiman, R., & Loutfy, R. (2015). The role of technology transfer offices in growing new entrepreneurial ecosystems around mid-sized universities. International Journal of Innovation and Regional Development6(1), 61-79.
-          Siegel, D. S., Waldman, D., & Link, A. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: An exploratory study. Research Policy, 32(1), 27-48.
-          Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E., & Link, A. N. (2004). Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: Qualitative evidence from the commercialization of university technologies. Journal of Engineering and Technology Management, 21(1-2), 115-142.
-          Van Vught, F. (1999). Innovative universities. Tertiary Education and Management5(4), 347-355.
-          U. S. Department of Commerce. (2013). The innovative and entrepreneurial university: Higher education, innovation and entrepreneurship in focus. Office of Innovation & Entrepreneurship, Economic Development Administration. https://www.amazon.com/Innovation-Entrepreneurship-Innovative-Entrepreneurial-University/dp/1503186571
-          Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Sage Publication.
-          Zaharia, S. E., & Gibert, E. (2005). The entrepreneurial university in the knowledge society. Higher Education in Europe30(1), 31-40.