مستندسازی و واکاوی تجربه تدوین راهبرد فناوری در یک سازمان اقتصادی بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

چکیده

راهبرد فناوری یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مدیریت فناوری است. علی­رغم وسعت پیشینه موضوع، پژوهش‌های محدودی پیرامون تدوین راهبرد فناوری برای بنگاه­های بزرگ و چند کسب­ و­کاری تدوین شده است. براین‌اساس مقاله حاضر به مطالعه فعالیت­های تدوین راهبرد فناوری در یک سازمان اقتصادی بزرگ در کشور پرداخته است تا ضمن مستندسازی و تحلیل فعالیت­ های مذکور با استفاده از اسناد و مصاحبه ­ها، آن‌ها را با روش­ های رایج مقایسه کند. براساس نتایج حاصله، گونه­ بندی جدیدی شامل چهار نوع راهبرد فناوری بهبودآفرین، رقابت‌آفرین، بازآفرین و تحول­ آفرین پیشنهاد شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می­ دهند در سطوح مختلف سازمان، تسلط لازم بر مفاهیم مدیریت فناوری وجود ندارد و درنتیجه اغلب فعالیت­ های مورد­انتظار از هلدینگ­ ها برای تدوین راهبرد انجام نشده است. اگرچه فشار از بالا، دلیل اصلی تدوین راهبرد فناوری در بنگاه‌های زیرمجموعه بوده، عدم ­استمرار آن در میان‌مدت، منجر به پیگیری نشدن اجرای کامل و عدم ­ارزیابی نتایج گردیده است. همچنین فعالیت‌های تدوین راهبرد فناوری زمان‌بر بوده، وجود برداشت‌های متفاوت از مفهوم راهبرد فناوری در سطوح مختلف مشکل‌آفرین بوده و کاستی‌های دانشی فراوانی در حوزه مدیریت فناوری وجود دارد؛ بنابراین توصیه می­شود در فرایند تدوین راهبرد، رویکرد یکپارچه ­ای اتخاذ شود که پیاده­ سازی، ارزیابی نتایج و تغییر ساختارها را دربرگیرد. علاوه بر آن پیشنهاد می‌شود تبیین چرخه عمر، نحوه دسترسی و اکتساب فناوری­ ها و زمان‌بندی معرفی محصولات نیز مورد­توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Documentation and Analysis of Developing Technology Strategy in a Large Iranian Economic Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Razavi 1
  • Hedayat Samadi Ansari 2
1 Faculty Member, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D Student in Technology Management, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Technology strategy is one of the most important tools of technology management. Despite the abundance of literature on the subject, there has been limited research on technology strategy formulation for large and multi-businesses firms. Thus, this article focuses on the study of technology strategy development activities in a large economic organization to document and analyze these activities and compare them with the common methods using the documents and interviews. Based on the results, a new classification is proposed which includes four technology strategies for improvement, competition, reconfiguration and transformation. The research results show that the necessary mastery in technology management concepts is not noticed at the different levels of the organization, and accordingly, most of the appropriate activities expected from the holding companies to develop the strategies have not been accomplished. Although the pressure of senior managers is the main reason for formulating the technology strategy, its lack of continuity in the medium term has led to the lack of full implementation and failure to evaluate the results. Further, formulation of the technology strategy is time- consuming and there are many knowledge gaps and deficiencies in the field of technology management. Therefore, it is recommended that an integrated approach be adopted that includes implementation, evaluation of results and change of structures. Furthermore, it is recommended that defining the life cycle, the way of acquiring technology and the timing of product introduction be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Strategy
  • Typology
  • Holding Tasks
  • Holding-Level Planning
-         Arasti, M., Khaleghi, M., & Noori, J. (2017). Corporate-level technology strategy and its linkage with corporate strategy in multi-business companies: IKCO case study. Technological Forecasting and Social Change, 122, 243-252. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.02.013
-         Arasti, M. R., Khaleghi, M., & Noori, J. (2010). The linkage of technology strategy and overall strategy of multi business diversified groups: Literature review and theoritical framework. In PICMET 2010 Technology Management for Global Economic Growth (pp. 1-12). IEEE. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5603402
-         Arasti, M., Mokhtarzade, N., & Khanlari, A. (2013). Proposing an integrated technology strategy model based on positioning approach [In Persian]. Journal of Industrial Management Perspective, 3(2), 185-209. http://jimp.sbu.ac.ir/article_87319.html
-         Arasti, M. R., & Paakniyyat, M., (2010). Classification of models for technology strategy elaboration [In Persian]. Journal of Science and Technology Policy, 3(1), 1-15. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12801.html
-         Barney, J. B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. Journal of Management, 27(6), 643-650.  https://doi.org/10.1177%2F014920630102700602
-         Burgelman, R., Christensen, C., & Wheelwright, S. (2009). Strategic management of technology and innovation. Mc-Graw-Hill.
-         Cetindamar, D., Phaal, R., & Probert, D. (2009). Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities. Technovation29(4), 237-246. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.10.004
-         Chang, T. S., Fu, H. P., & Ku, C. Y. (2015). A novel model to implement ERP based on dynamic capabilities. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(7), 1053-1068. https://doi.org/10.1108/JMTM-12-2013-0185
-         Chiesa, V. (2001). R&D strategy and organization: Managing technical change in dynamic contexts. World Scientific. https://doi.org/10.1142/p223
-         Chiesa, V., & Mazini, R. (1998). Towards a framework for dynamic technology strategy. Technology Analysis & Strategic Management, 10(1), 111–129.  https://doi.org/10.1080/09537329808524307
-         Christensen, J. F. (2002). Corporate strategy and the management of innovation and technology. Industrial and Corporate Change, 11(2), 263-288. https://doi.org/10.1093/icc/11.2.263
-         Clarke, K., Ford, D., Saren, M., & Thomas, R. (1995). Technology strategy in UK firms. Technology Analysis & Strategic Management, 7(2), 169-191. https://doi.org/10.1080/09537329508524203
-         Dadfar, H., Dahlgaard, J. J., Brege, S., & Alamirhoor, A. (2013). Linkage between organizational innovation capability, product platform development and performance: The case of pharmaceutical small and medium enterprises in Iran. Total Quality Management and Business Excellence, 24(7-8), 819-834. https://doi.org/10.1080/14783363.2013.791102
-         Danila, N. (1989). Strategic evaluation and selection of R&D projects. R&D Management, 19(1), 47-62. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.1989.tb00615.x
-         Danneels, E. (2007). The process of technological competence leveraging. Strategic Management Journal, 28(5), 511-533. https://doi.org/10.1002/smj.598
-         Dosi, G. (1988). Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, 26(3), 1120–1171. https://www.jstor.org/stable/2726526
-         Edler, J., Meyer‐Krahmer, F., & Reger, G. (2002). Changes in the strategic management of technology: Results of a global benchmarking study. R&D Management, 32(2), 149-164. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00247
-         Esbati, H., Karimian, A.H., Fakhrai, M. (2009). Understanding the principles and patterns of technology strategy [In Persian]. Sanaye Defaa.
-         Ford, D. (1988). Develop your technology strategy. Long Range Planning, 21(5), 85-95. https://doi.org/10.1016/0024-6301(88)90109-4
-         Grienitz, V., & Ley, S. (2007). Scenarios for the strategic planning of technologies. Journal of Technology Management & Innovation, 2(3), 21-37. https://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/art54
-         Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91. Retrieved from https://hbr.org/1990/05/the-core-competence-of-the-corporation
-         Hax, A. C., & Majluf, N. S. (1991). The strategy concept and process: A pragmatic approach. Prentice Hall.
-         Husain, Z. (2016). Technology strategy framework for firms in growing economies. Journal for Global Business Advancement, 9(3), 248-274. https://doi.org/10.1504/jgba.2016.076723
-         Khalil, T. M. (2016). Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation [In Persian]. (M. Arabi, & D. Izadi, Trans.) Cultural Research Office Publications. (Original work published 2000).  
-         Kyläheiko, K., Jantunen, A., Puumalainen, K., & Luukka, P. (2011). Value of knowledge—Technology strategies in different knowledge regimes. International Journal of Production Economics, 131(1), 273-287. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.07.009
-         Lee, H., Kelley, D., Lee, J., & Lee, S. (2012). SME survival: The impact of internationalization, technology resources, and alliances. Journal of Small Business Management, 50(1), 1-19. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2011.00341.x
-         Lindsay, J. (1998). The technology management audit: The tools to measure how effectively you exploit the technological strenghts and know-how in your company. Cambridge Strategy Publications.
-         Malerba, F., & Orsenigo, L. (1993). Technological regimes and firm behavior. Industrial and Corporate Change, 2(1), 45–71. https://doi.org/10.1093/icc/2.1.45
-         McAdam, R., Bititci, U., & Galbraith, B. (2017). Technology alignment and business strategy: A performance measurement and dynamic capability perspective. International Journal of Production Research, 55(23), 7168-7186. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1351633
-         Mintzberg, H., & Lampel, J. (1999). Reflecting on the strategy process. MIT Sloan Management Review, 40(3), 21. https://sloanreview.mit.edu/article/reflecting-on-the-strategy-process/
-         Mitchell, G. R. (1985). New approaches for the strategic management of technology. Technology in Society, 7(2-3), 227-239. https://doi.org/10.1016/0160-791X(85)90027-2
-         Bagheri Moghaddam, N., Nedaei, H., Sahafzadeh, M. and Hosseini, S. H. (2013). A modified strategy formulation model for management technologies in holding companies: A case study of an Iranian conglomerate. International Journal of Technology Intelligence and Planning (IJTIP), 9(1), 57–73. https://doi.org/10.1504/IJTIP.2013.052621
-         Moors, E. H. M. (2006). Technology strategies for sustainable metals production systems: A case of primary aluminum production in the Netherlands and Norway. Journal of Cleaner Production, 14(12-13), 1121-1138. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2004.08.005
-         Phaal, R., & Muller, G. (2009). An architectural framework for roadmapping: Towards visual strategy. Technological Forecasting and Social Change, 76(1), 39-49. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2008.03.018
-         Phaal, R., Farrukh, C. J. P., & Probert, D. R. (2001). Technology management process assessment: A case study. International Journal of Operations & Production Management, 21(8), 1116-1132. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005588
-         Pieterse, E., & Pretorius, M. W. (2005). The development of an internal technology strategy assessment framework within the services sector utilising Total Quality Management principles. South African Journal of Industrial Engineering, 16(2), 143-157. https://doi.org/10.7166/16-2-171
-         Porter, M. E. (1980). Competitive strategy.Free Press.
-         Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. Free Press.
-         Porter, M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, 74(6), 61-78.
-         Radfar, R., & Khamseh, A., (2016). Technology management: A comprehensive approach to technology, innovation and commercialization [In Persian]. Scientific and Cultural Publications.
-         Radosevic, S. (1999). International technology transfer and catch-up in economic development. Edward Elgar Publishing.
-         Ramachandran, J., Manikandan, K.S., Pant, A. (2013). Why conglomerates thrive (outside the U.S.). Harvard Business Review, 1–11. https://hbr.org/2013/12/why-conglomerates-thrive-outside-the-us
-         Rhyne, L. C., Teagarden, M. B., Lamb, B. L., Amir, K., Powell, S., Stevens, S., & Wu, J. L. (1997). Technology-based competitive strategy: An empirical test of an integrative model. The Journal of High Technology Management Research, 8(2), 187-212. https://doi.org/10.1016/S1047-8310(97)90002-X
-         Schilling, M. A. (2016). Strategic management of technological innovation [In Persian]. (M. Arabi, & M. Taghizadeh, Trans.) Cultural Research Office Publications. (Original work published 2005).
-         Stacey, G. S., & Ashton, W. B. (1990). A structured approach to corporate technology strategy. International Journal of Technology Management, 5(4), 389-407. Retrieved from https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=25854
-         Suharto, Y., & Daim, T. (2013). Methods and tools applied in strategic technology planning. In T. Daim, T. Oliver & J. Kim (Eds.), Research and technology management in the electricity industry (pp. 1-15). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5097-8_1
-         Teece, D. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research Policy, 15(6), 285–305. https://doi.org/10.1016/0048-7333(86)90027-2
-         Teece, D. J. (2006). Reflections on “profiting from innovation”. Research Policy, 35(8), 1131-1146. https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.09.009
-         Tidd, J., & Bessant, J., (2019). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change [In Persian]. (M. Arasti, S.K. Bagheri, M. Rostami, S. Malekifar, & J. Nouri, Trans.) Rasa Publications. (Original work published 2011).
-         Tran, T. A., & Daim, T. (2008). A taxonomic review of methods and tools applied in technology assessment. Technological Forecasting and Social Change, 75(9), 1396-1405. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2008.04.004
-         Vernet, M., & Arasti, M. R. (1999). Linking business strategy to technology strategies: A prerequisite to the R&D priorities determination. International Journal of Technology Management, 18(3-4), 293-307. https://doi.org/10.1504/IJTM.1999.002776
-         Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24(10), 991-995. https://doi.org/10.1002/smj.318
-         Wonglimpiyarat, J. (2012). Technology strategies and standard competition—Comparative innovation cases of Apple and Microsoft. The Journal of High Technology Management Research, 23(2), 90-102. https://doi.org/10.1016/j.hitech.2012.06.005 
-         Zhang, H., Wang, M., Cheng, Z., & Wan, L. (2020). Technology-sharing strategy and incentive mechanism for R&D teams of manufacturing enterprise. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 551, Article 124546. https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124546