اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نگین فلاح حقیقی

کارآفرینی، آموزش و ترویج کشاورزی دانشیار، رییس پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

nfallahirost.ir
Research Gate
0000-0001-7828-1672

h-index: 11  

سردبیر

دکتر منوچهر منطقی

مدیریت سیستمها و روشها استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.
معاون صنایع حمل و نقل ، وزارت صنعت، معدن و تجارت

manteghiguest.ut.ac.ir
0000-0003-1839-0994

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور جان وب

شیمی و بیوشیمی استاد دانشگاه سوینبرن استرالیا

jmwebbswin.edu.au

h-index: 34  

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمال خانی جزنی

راهبردها و سیاستهای توسعة فناوری دانشیار ، عضو هیأت علمی پژوهشکدة مطالعات فناوریهای نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

dr.jazaniyahoo.com

دکتر حسن زمانیان

سیاستگذاری علوم ، تحقیقات و فناوری استاد، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

zamanianyahoo.com

دکتر محسن بهرامی

مهندسی مکانیک استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

mbahramiaut.ac.ir
0000-0002-1988-4200

h-index: 22  

دکتر رضا سپهوند

مدیریت بازرگانی استاد، معاونت پشتیبانی و توسعة منابع انسانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

mrezasepyahoo.com

دکتر حسین رحمان سرشت

مدیریت بازرگانی استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

hrahmanseresht2007gmail.com

دکتر کورش شیروانی جوزدانی

مهندسی مواد و متالورژی استاد، پژوهشکدة مواد پیشرفته و انرژیهای نو ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

shirvaniirost.ir

دکتر سیدسپهر قاضی نوری

مهندسی صنایع استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ghazinoorymodares.ac.ir
0000-0002-6761-4694

h-index: 21  

دکتر لعیا الفت

مدیریت تولید استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

layaolfatgmail.com
0000-0003-4550-8775

h-index: 14  

دکتر سید حبیب اله طباطبائیان

مدیریت تولید و عملیات دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

tabatsi.ir

h-index: 5  

دکتر فاطمه ثقفی

مهندسی صنایع و سیستمها دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

fsaghafiut.ac.ir
0000-0003-4843-6885

h-index: 11  

دکتر سید سروش قاضی نوری

مدیریت صنعتی دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ghazinoorigmail.com
0000-0001-6356-0257

h-index: 7  

دکتر حجت‌اله حاجی‌حسینی

مدیریت تکنولوژی دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

hajihoseiniirost.org

دکتر مسعود بیژنی

کشاورزی دانشیار ، دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس- گروه ترویج و آموزش کشاورزی

mbijanimodaress.ac.ir
0000-0003-2659-6386

h-index: 26  

جانشین سردبیر

دکتر سید مسلم موسوی درچه

سیاست‌گذاری علم و فناوری عضو هیأت علمی، پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

majidi31yahoo.com

h-index: 4  

مدیر داخلی

دکتر یاسر امامیان

مهندسی صنایع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران؛ پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین؛ عضو هیات علمی گروه مدیریت مهندسی و انتقال فناوری

yasser.emamianirost.ir