نویسنده = ���������� �������� �������������� ��������
عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 37-61

10.22104/jtdm.2019.3416.2183

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز