عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین.

4 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

امروزه اکثر مشتریان، فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات را نه‌تنها برای برقراری ارتباط با آشنایان، بلکه به‌منظور ایجاد ارتباط با کسب‌وکار مورد علاقه خود نیز بکار می‌گیرند. بعلاوه، فناوری اطلاعات و ارتباطات مسیر بنگاه‌ها را به بازارهای جدید هموار ساخته و میزان موفقیت سازمان از طریق بسترهای دیجیتال را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، مدل‌های فعلی کارآفرینی سازمانی پاسخگوی نیاز سازمان‌های فناوری­بنیان نبوده و ضروری است در فضای کسب‌وکار پویای امروز، کارآفرینی‌هایی بروز پیدا کنند که عوامل متأثر از فناوری‌های پیشرفته، در آن‌ها مدنظر قرار گرفته باشند. این پژوهش، مدلی مفهومی برای کارآفرینی سازمانی فناورانه (کارآفرینی فناورانه در سازمان‌ها) با رویکرد کسب‌وکارهای الکترونیک ارائه می‌کند تا موجب افزایش سودآوری سازمان‌ها از طریق به‌کارگیری هوش تجاری منتج از تحلیل داده‌های بزرگ و اتخاذ تصمیمات دقیق شود. پژوهش حاضر از منظر هدف، در زمره تحقیقات «اکتشافی کاربردی» و به لحاظ روش، جزء مطالعات «کیفی» به­شمار می‌رود. با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه با تأکید بر کسب‌وکارهای الکترونیک شناسایی و با چهار گام دلفی، توسط 20 نفر از خبرگان این حوزه‌ها مورد غربالگری قرار گرفت و در نهایت، مدلی مفهومی با 15 عامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه در سازمان‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Technological Corporate Entrepreneurship: An e-Business Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Ghavami 1
  • asghar sarafizadeh qazvini 2
  • Ali Badizadeh 3
  • Akbar Alem Tabriz 4
1 PhD Student, Technological Entrepreneurship, Entrepreneurship Group, Islamic Azad University, Qazvin. Iran.
2 Faculty Member of Department of Management Group, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran. Iran.
3 Faculty Member of Department of Industrial Management Group, Islamic Azad University, Qazvin. Iran.
4 Faculty Member of Management and Accounting Group, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Nowadays many consumers of ICT, like Social Media, used it not only to keep in touch with their family and friends, but also to stay connected to their favorites business. ICT also paved the way of business units toward marketing and made corporates capable of conducting business through e-platforms. Then, the needs of corporates could no longer be met by the current models of Corporate Entrepreneurship. So, in today's dynamic business, creating an entrepreneurial environment in the corporate taking factors affecting hightech into account was imperative. To boost the profitability of Corporates, this study presented a conceptual model for Technological Corporate Entrepreneurship, like e-business. It helped drive profitability of Technological Corporates by developing smart strategies and making best and effective decisions. Then, the present study was an “Exploratory-Applied" research sorting into purpose-based categorization and a "Qualitative" one in terms of its method. Identification of factors affecting Corporate Entrepreneurship in e-businesses was reached by a well-done literature review. Then 4 rounds of Delphi Techniques were conducted. Afterwards it was screened by 20 experts in those fields. Finally, a conceptual model categorized with 15 influential factors was presented for Techno-Entrepreneurship in Corporates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Entrepreneurship
  • Techno-Entrepreneurship
  • Technological Corporate Entrepreneurship
  • e-Business
  • Business Intelligence (BI)
الوانی، م.، کهن هوش­نژاد، ر.، صفری، س.، و خدامرادی، س. (1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی مؤثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه‌سازی کارآفرینی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 1-24.
رستگار، ع.، هاشم­زاده همایونی، س. آ.، و همتی، ا. (1395). بررسی نقش مؤلفه‌های مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان تهران). کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت.
Abzari, M., Ghassemi, R. A., and Vosta, L. N. (2014). Analysing the effect of social media on brand attitude and purchase intention: The case of Iran Khodro Company. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 822–826.
Antoncic, B., and Hisrich, R. D. (2004). Clarifying the intrapreneurship concept. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(1), 7-24.
Antoncic, B., and Hisrich, R. D. (2004). Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation. Journal of Management Development, 23(6), 518-550.
Baber, A., Thurasamy, R., Malik, M. I., Sadiq B., Islam S., and Sajjad M. (2016). Online word-of-mouth antecedents, attitude and intention-to-purchase electronic products in Pakistan. Telematics and Informatics, 33(2), 388-400.
Bai Y., Yao Z., and Dou Y. F. (2015). Effect of social commerce factors on user purchase behavior: An empirical investigation from renren. Com. International Journal of Information Management, 35(5), 538-550.
Balakrishnan, B. K. P. D., Dahnil, M. I., and Yi, W. J. (2014). The impact of social media marketing medium toward purchase intention and brand loyalty among generation Y. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 177-185.
Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., and Venkatraman, V. (2013). Visions and voices on emerging challenges in digital business strategy. MIS Quarterly, 37(2), 633-661.
Bojica, A. M., Fuentes-Fuentes, M. D. M., and Perez, V. F. (2017). Corporate entrepreneurship and codification of the knowledge acquired from strategic partners in SMEs. Journal of Small Business Management, 55(1), 205-230.
Chen, J., Teng, L., Yu, Y., and Yu, X. (2015). The effect of online information sources on purchase intentions between consumers with high and low susceptibility to informational influence. Journal of Business Research, 69(2), 467-475.
Cornwall, J., and Perlman, B. (1990). Organizational Entrepreneurship. Homewood IL: Irwin.
Danis, W., Declercg, D., and Petricevic, O. (2011). Are social networks more important for new business activity in emerging than developed economist? An empirical extension. International Business Review, 20(4), 394-408.
Dehghani, M., and Tumer, M. (2015). A research on effectiveness of Facebook advertising on enhancing purchase intention of consumers. Computers in Human Behavior, 49, 597-600.
Echols, A.E., and Neck, C.P. (1998). The impact of behaviors and structure on corporate entrepreneurial success. Journal of Managerial Psychology, 13(1/2), 38-46.
Enginoglu D., Arikan C. L., (2016). Creating a corporate entrepreneurship strategy for competitive advantage. Internaytional Review of Economics and Management, 4(1), 14-28.
García-Morales, V. J., Bolívar-Ramos, M. T., and Martín-Rojas, R. (2013). Technological variables and absorptive capacity's influence on performance through corporate entrepreneurship. Journal of Business Research67(7), 1468-1477.
Gelard, P., Talebi, K., Dehghan, R., and Irannejad, E. (2017). A model for organizational entrepreneurship in public organizations. 1st international conference on new researches in management studies. Shiraz, Iran.
Ghezzi, A., and Cavallo, A. (2018). Agile business model innovation in digital entrepreneur-ship: lean startup approaches. Journal of business research, 6, 1-50.
Guth, W. D., and Ginsberg, A. (1990). Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal, 11, 5-15.
Hajli, N., and Sims, J. (2015). Social commerce: The transfer of power from sellers to buyers. Technological Forecasting and Social Change, 94, 350-358.
Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., and Hudson, R. (2015). The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees. Tourism management, 47, 68-76.
Ireland, R. D., Hitt, M. A. and Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of Management 29(6), 963–989.
Jennings, D.F., and Lumpkin, J.R. (1989). Functionally modelling corporate entrepreneurship: An empirical integrative analysis. Journal of Management, 15(3), 485-492.
Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2008). A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 295-313.
Kim, C., Park, S., Kwon, K., and Chang, K.( 2012). An empirical test to measure the effectiveness of online advertising in online marketplaces using a hierarchical Bayes model. Expert Systems with Applications, 39(1), 117–128.
Koufairs, M., and Hampton-Sosa, W. (2004). The development of initial trust in an online company by new customers. Information and Management, 41(3), 377-97.
Kuratko, D. F., McMullen, J. S., Hornsby, J. S., and Jackson, C. (2017). Is your organization conducive to the continuous creation of social value? Toward a social corporate entrepreneurship scale. Business Horizons, 60(3), 271-283.
Lee, K.O., and Turban, E. (2001). A trust model for consumer internet shopping. International Journal of Electronic Commerce, 6(1), 75-91.
Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J.Y. (2018). Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. Information Systems Journal, 28(6), 1129– 1157.
Machnik, S. J., & Kordel, P. (2016). Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises. Metalurgija, 55(4), 855-858.
Malecki, E. J. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems.Geography Compass, 12(3), e12359.
Morris, M. H., Kuratko, D. F., and Covin, J. C. (2008). Corporate Entrepreneurship and Innovation. South-Western, Thomson Publishers.
Ning Shen, K., Lindsay, V. and Xu, Y. (2018). Digital entrepreneurship. Information Systems Journal, 28, 1125–1128.
Olanrewaju, A. T., Alamgir Hossain, M., Whiteside, N., Mercieca, P. (2019). Social media and entrepreneurship research: A literature review. International Journal of Information Management 50, 90-110.
Ramya, N., and Mohamed, S.A. (2016). Factors affecting consumer buying behavior. International Journal of Applied Research, 2(10), 76-80.
Roja, A. (2015). Technology entrepreneurial ecosystems and entrepreneurship in the West Region of Romania. Studia Universitatis Economics Series, 25(1), 40–59.
Sánchez, A. M., and Soriano, D. R. (2011). Human resource management and corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower, 32(1), 6-13.
Taylor, G. (2011). The informativeness of on-line advertising. International Journal of Industrial Organization, 29(6), 668–677.
Urban, B. (2017). Corporate entrepreneurship in South Africa: The role of organizational factors and entrepreneurial alertness in advancing innovativeness. Acta Universitatis Danubius: Oeconomica Journal, 4(12), 240-253.
Wang, X., Yu C., and Wei, Y. (2012). Social media peer communication and impacts on purchase intentions: A consumer socialization framework. Journal of interactive marketing, 26(4), 198-208.
Yuan, W., Yongjian Bao, Y. and Olson, B. J. (2017). CEOs’ ambivalent interpretations, organizational market capabilities, and corporate entrepreneurship as responses to strategic issues. Journal of World Business. 52(2), 312-326.
Zhang, H., Lu Y., Gupta, S., and Zhao, L. (2014). What motivates customers to participate in social commerce? The impact of technological environments and virtual customer experiences. Information Management. 51(8), 1017-1030.
Zhao, F., and Collier, A. (2017). Digital entrepreneurship: Research and practice.  In 9th Annual conference of the EuroMed academy of business (pp. 2173-2182).