دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

صفحه 9-35

10.22104/jtdm.2020.3876.2360

ابوالفضل شاه آبادی؛ میرعلی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه