دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-194 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

صفحه 9-36

10.22104/jtdm.2019.2993.2011

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


2. شناسایی عوامل موثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی

صفحه 37-63

10.22104/jtdm.2019.3196.2107

املیا قربانی سیاوشانی؛ علی داوری؛ مهدی فقیهی؛ حسام زند حسامی؛ امیرهوشنگ فتحی زاده