تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران

چکیده

یک شبکه همکاری اثربخش، شامل اعضای متنوعی است که در اهداف، دانش، توانایی، شایستگی و مزیت ها، نگرش و فرهنگ متفاوت هستند و لزوم برقراری تعادل در ترکیب آنها و مدیریت ارتباطات شبکه بسیار مهم است. مدیریت شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران در سطح راهبری می باشد. علی رغم تحقیقات انجام شده در زمینه شبکه های همکاری، موضوع مدیریت شبکه تقریباً مغفول مانده است.
از این رو در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، به منظور شناخت متغیر های تاثیرگذار و درک روابط موجود، با به کارگیری تکنیک دیماتل فازی و رویکرد مدلسازی پویایی سیستم، یک مدل پویا ارائه شود، که با ترسیم نمودارهای علی حلقوی (CLD)، به شناخت بهتر نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران کمک نماید. نتایج نشان دهنده این است که قابلیت راهبر، اعتماد و انگیزه اعضای شبکه، فرآیند اجتماعی سازی اعضا و پایداری شبکه از عوامل بسیار مهم در زمینه راهبری شبکه ها می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of orchestrator in the formal collaborative network of science and technology in Iran

نویسندگان [English]

  • ali shahabi 1
  • Adel Azar 2
  • Reza Radfar 3
  • reza asadi fard 4
1 Ph.D. student in Technology Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Faculty member of Institute of Presidential Technology Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

An effective collaborative network consists of a variety of members that are different in goals, knowledge, abilities, competences and advantages, attitudes and culture, and the importance of balancing their composition and managing network communications is very important. The management of official networks of science and technology cooperation in Iran is at the orchestra level. Despite network research efforts, network management has been largely neglected.
Therefore, in this paper, after studying the research done in this field, in order to better understand the effective variables and understand the existing dynamics, using a fuzzy dematel technique and a system dynamic modeling approach, a dynamic model is proposed, By drawing the causal diagrams (CLD), he helps to better understand the role of the orchestrator in the official networks of science and technology cooperation in Iran. The results indicate that the ability of the orchestrator, the trust and motivation of the network members, the process of socialization of members, and network sustainability are among the most important factors in the management of networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collaborative Networks
  • Formal cooperation network of science and technology
  • Network Orchestrator
  • Fuzzy Dematel technique
  • System dynamics
اسدی فرد، ر. طباطبائیان، س.ح. بامداد صوفی، ج. تقوا، م. (1392). تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آن‌ها، فصلنامهمدیریتتوسعهفناوری، (3)، 3-28.
اصغر پور، م.ج. (1382). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی‌ها، انتشارات دانشگاه تهران.
تید، ج. بست، ج. (1391). مدیریت نوآوری، یکپارچه‌سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان، ترجمه آراستی، محمدرضا و همکاران، جلد اول، انتشارات رسا.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، (1385). شیوه‌نامهحمایتازشبکه‌هایعلمیوفناوری (موضوع ردیف 503839 قانون بودجه سال 1385 کل کشور).
سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور (1397). http://labsnet.ir
سایت شاعا (شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران)، (1397). http://shaa.msrt.ir/fa
سایت شبکه بیوتکنولوژی پزشکی، (1397). http://www.mbn.ir
سایت شبکه پزشکی مولکولی ایران، (1397). http://www.irmolmednet.ir
سایت شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی، (1397). www.mpnet.ir
شریفزاده، ف. قوچانی خراسانی، م.م. (1393). شناسایی انواع شبکه‌های نوآوری و نقش آن‌ها در حوزه‌های فناوری شرکتی تحقیقاتی در صنعت الکترونیک، فصلنامهمطالعاتمدیریتفناوریاطلاعات، (7)2، 903-941.
 Asadifard, R., Tabatabaeian, S. H., Bamdad Sofi, J., Taghva, M.R. (2017). A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran, Technological Forecasting & Social Change, 122(1), pp. 139-150.
Batterink, MH, Wubben, EFM, Klerkx L, Omta S.W.F. (2010). Orchestrating innovation networks: the case of innovation brokers in the agri-food sector, Entrepreneurship and Regional Development, 22(1), pp 47–76.
Bourdieu, P. (1986). The Froms of Capital, in J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, New York: Greenwood, pp. 241-258.
Buchel, B., Raub, S., (2002). Building knowledge-creating value networks, European Management Journal, 20(6), p. 587-596.
Chituc C.-M., Ce´ sar T., Americo A. (2008). Interoperability in collaborative networks: Independent and industry-specific initiatives, The case of the footwear industry, The Journal of Computers in Industry: ACM. 59(7), p.741-757
Dal Molin, M., Masella, C. (2016). From Fragmentation to Comprehensiveness in Network Governance, Public Organization Review, 16(4), pp 493–508.
Dhanaraj, CH., Parkhe, A. (2006). Orchestrating innovation networks, Academy of Management Review, 31(3), pp. 659–669.
Dyer, JH, Nobeoka, K. (2000). Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: the Toyota case. Stratejic Management Journal, 21(3), pp 345–367.
Gardet, E., Mothe, C., (2012). SME dependence and coordination in innovation networks, Journal of Small Business and Enterprise Developmen, 19(2), pp. 263-280.
Gardner, S. (2011). Network sustainability and institutional change: balancing resources,capabilities and performance. In: Cvjetičanin, Biserka (Ed.) (2011): Networks: The Evolving Aspects of Culture in the 21st Century. Zagreb: Institute for International Relations. Culturelink Network, pp. 205-212.
Gausdal, A. H, Nilsen, E.R. (2011). Orchestrating Innovative SME Networks. The Case of Health Innovation, Journal of the Knowledge Economy, 2(1), pp 586–600.
Gellynck, X., Kühne, B., (2010). Horizontal and Vertical Networks for Innovation in the Traditional Food Sector, International Journal on Food System Dynamics, 2(1), pp. 123-132.
Hakansson, H., Eriksson, A.-K. (1993). Getting Innovations Out of Supplier Networks. Journal of Business-to-Business Marketing, 1(1), pp 3–34.
Hara, Y., Endo, T., Kobayashi, H. (2017). The hidden abode of network orchestration: The case of de-legitimated diesel cars in Japan, Industrial Marketing Management, 49(1),  pp15-21.
Hu, Y & Sørensen, OJ. (2012). Open Innovation in Networks: Specifying Orchestration Capability for SMEs, Ledelse & Erhvervsoekonomi, 77(2), pp. 7-24.
Humphrey, J. Schmitz, H. (1995). Principles for Promoting Clusters and Networks of SMEs, Paper Commissioned by the Small and Medium Enterprises Branch, UNlDO.
Hurmelinna-Laukkanen, P., Olander, H., Blomqvist, K., Panfilii, V., (2012). Orchestrating R&D networks: Absorptive capacity, network stability, and innovation appropriability, European Management Journal, 30(1), pp.552– 563.
Hurmelinna-Laukkanen, P., Nätti, S. (2017). Orchestrator types, roles and capabilities – A framework for innovation networks, Industrial Marketing Management, 74(1). pp. 65-78.
Klerkx, L., Aarts, N., (2013). The interaction of multiple champions in orchestrating innovation networks: Conflicts and complementarities, Technovation, 33(1), pp.193–210.
Levén, P., Holmströma,J., Mathiassen, L., (2014). Managing research and innovation networks: Evidence from agovernment sponsored cross-industry program, Research Policy, 43(1), pp. 156– 168.
Li, R. J., (1999). Fuzzy method in group decision making, Computers and Mathematics with Applications, 38(1), pp 91-101.
Mankevich, V., (2014). Managing Innovation Networks Exploring Coopetition Dynamics in Innovation Ecosystems, Master thesis, UMEA universitet, Department of informatics, IT Management.
Mirzadeh, P., Moattar Husseini, S. & Arasti, M., (2012). General Cybernetic Model for Innovation Network Management. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 41(1), pp 577 – 586.
Möller, K. Halinen, A., (1999). Business Relationships and networks: Managerial Challenge of Network Era, Industrial Marketing Management, 28(1), pp. 413-427.
Parks, H.,  Kowalkowski, C.,  Witell, L., Gustafsson, A. (2017). Network orchestration for value platform development, Industrial Marketing Management, 67(1),  pp.106-121.
Rampersad, G., Quester, P., Troshani, I., (2010). Managing innovation networks: Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology networks, Industrial Marketing Management, 39(1), pp 793–805.
Ren, J., Li, T. (2010). Network Management, Handbook of Technology Management John Robins, G., Bates, L., Pattison, P. (2011). Network governance and environmental management: conflict and cooperation. Public Administration, 89(1), pp. 1293–1313.
Sterman, J. (2000), Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, Maidenhead.
Wixted, B., Holbrook, J., (2008). Conceptual Issues in the Evaluation of Formal Research Networks, CPROST Report 2008-01, Available from: http://www.sfu.ca/cprost /docs/wixtedholbrook08-1.pdf
Wu, L. Y. (2010). Applicability of the Resource Based and Dynamic Capability Views under Environmental Volatility. Journal of Business Research, 63(1), pp 27-31.
Zhou, Q., Huang W., Zhang, Y. (2011). Identifying success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method, Safety Science, 49 (2), pp. 243-252.