توسعه کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط بر پایه تأثیرپذیری از عملکرد و نوآوری در فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 استادیار ، گروه مهندسی صنایع ، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ، علی

4 استادیار ، گروه مهندسی صنایع ، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران

چکیده

اهمیت نوآوری در دنیای پرشتاب و متحول کنونی بر کسی پوشیده نیست. نوآوری در فناوری برای شرکت‌هایی که مایل به توسعه و حفظ مزیت رقابتی و یا ورود به بازارهای جدید هستند، اجتناب‌ناپذیر است و بر اساس مطالعات اخیر اگر یک سازمان نتواند نوآوری خود را حفظ کند، با شکست مواجه خواهد شد؛ هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نوآوری در فناوری و عملکرد شرکت بر توسعه کسب‌ وکارهای کوچک و متوسط بوده و روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی استان گلستان بوده است که از میان 430 شرکت فعال بر اساس جدول مورگان 203 شرکت به طور تصادفی ساده انتخاب شد و مدیر ارشد هر شرکت به عنوان نمونه، جهت گردآوری داده استفاده‌ گردید . ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ استاندارد بوده که پایایی و روایی آن توسط آزمون‌های واگرایی و همگرایی مورد سنجش و تائید قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSmart- Pls استفاده‌گردید. یافته‌های تحقیق نشان دادکه نوآوری‌ها در فناوری، شامل توانایی کارآفرینی، زیرساخت فناوری و فرهنگ و جو سازمانی بر عملکرد محصول، عملکرد فروش و عملکرد نوآوری شرکت‌های تولیدی، تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of small and medium-sized manufacturing firms based on the impact of manufacturing firm performance and technological innovation

نویسندگان [English]

  • Yaser Moghassem 1
  • parviz saeidi 2
  • Yaser Moghassem 3
  • Ahmad Mehrabian 4
1 Ph.D. student Entrepreneurship, Ali Abad katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
2 Department of Managemen t and Accounting , Ali Abad katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Ali Abad katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Ali Abad katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
چکیده [English]

The importance of innovation in the rapidly changing and evaluation world is not overlooked by anyone. Technological innovation for firms that want to develop and maintain competitive advantage or entry into new markets is inevitable and according to recent studies, if firms fails to maintain its innovation, consequently will bankrupt. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of technological innovation and firm’s performance on the development of small and medium-sized manufacturing firms. The research method is descriptive-survey and correlation type. The statistical population of the research is Golestan industrial city. Out of 430 active firms based on the Morgan table, 203 firms were randomly selected and top manager of each firm was selectecd as the sapmle to collect data. The data collection tool was standard questionnaires which the reliability and validity is verified by divergence and convergence tests. The Smart-Pls software is used to analyze the data. Research findings have shown that technological innovation.
Capability, Technology Infrastructure Capability and organizational culture and climate, have a positive effect, product performance, innovation performance and sales performance. The results also show that the greatest impact on firm’s development is related to innovation performance, product performance, and sales performance sequential

کلیدواژه‌ها [English]

  • firm’s Development
  • technological innovation
  • manufacturing firm performance
 
ابریشم‌کار، محمدمهدی؛ عبداللهی، یزید ابوبکر. (1395). ارتباط میان چابکی نیروی کار و نوآوری محصول جدید در شرکت‌های کوچک و متوسط در صنعت فناوری بالا، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره هشتم، شماره 2، صص 245 تا 258.
اسماعیلی، اشرف. (1390). رابطه‌بینمدیریتکیفیتجامعویادگیریسازمانیباعملکردنوآوری (موردمطالعه:بیمهملت(. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
امیدی، نبی؛ محمدی، اسفندیار؛ پوراشرف، یاسان اله؛ خلیلی، کرم. (1396). بررسی عوامل مؤثر تشکیل و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (SMEs) در روستاها (مورد شناسی: روستاهای استان ایلام)؛ جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای؛ زمستان 1396، دوره 7، شماره 25، صص 93 - 104.
انصاری، محمدتقی و سلمانیزاده، عباس (1388). بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان کشور، پژوهشنامه مدیریت تحول (پژوهشنامه مدیریت نیمه ا ول 1388). 1(1): 78-110.
برخورداری، فاطمه (1389). چالش‌ها و راهکارهای توسعه کسب‌وکارهای خانگی. ماهنامهبازار کار. سال.11 شماره 539. ص 6.
حسینی مقدم، سید محمدرضا و حجازی، سید رضا (1393)، تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازار گرایی، توسعه کارآفرینی، دورۀ 7، شمارۀ 2، صفحه 229-211.
خاشعی، وحید؛ محمدی نسب، علی؛ مهدی زاده، الهه. (1395). کاوشی بر تأثیر سکون سازمانی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر نقش نوآوری مدل کسب‌وکار و نوآوری باز، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 14، شماره، صص 1136-1111.
خدامی، سهیلا؛ اصانلو، بهاره. (1394). بررسی توانمندی قابلیت مدیریت دانش مشتری در ایجاد نوآوری در مدل کسب‌وکار (شرکت آپکو)، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 5، شماره 4، صص 71-49.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش؛ 1393؛ مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
دری نوکورانی، بهروز؛ کسایی، مسعود؛ فرخی زاده، فرشید. (1394). بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران، فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، پاییز 94، سال دوم، شماره سوم.
رحمانی، زین‌العابدین و رضایی، ملیحه. (1394). بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب‌وکار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری (مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران(. فصلنامهتحقیقاتبازاریابینوینعلمیپژوهشی ویژه‌نامهچهارمینهمایشملیمدیریتوکارآفرینی. دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
رحیم نیا، فریبرز، خوراکیان، علیرضا، قادری، فرشاد. (1397). بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌وکارهای صادراتی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 1(3), 1-22.
رضائی، روح اله؛ صفا، لیلا. (1395). بررسی موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشاورزی در استان زنجان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صص 67-79.
رنجبریان، رسول. (1391). توسعه کارآفرینی و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن. ماهنامهاجتماعی،اقتصادی،علمیوفرهنگیکاروجامعه. شماره 165.
زاهدی، شمس السادات؛ امین اسماعیلی، حمید؛ حاجی حسینی، حجت‌الله و واعظی، حسن. (1390). تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران. چشم انداز مدیریت دولتی. 2(3): 9-29.
شاکری، فاطمه؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ دهقان دهنوی، حسن و کاوندی، رضا. (1390). بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند. مجلهعلمی - پژوهشیمدیریتتولیدوعملیات 2(2): 29-46.
صادق عمل نیک، مرتضی. (1392). تعریف و تاریخچه کارآفرینی در فرایند رشد و توسعه علمی، فناوری و اقتصادی در ایران. اولین کنفرانسملینوآوریدرمهندسیکامپیوتروفناوریاطلاعات.
فلاح حقیقی، نگین، حاجی حسینی، حجت اله، رمضانپور نرگسی، قاسم، داوری، علی. (1396). شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(1), 65-92.
کرمی، اژدر؛ گریفیتز، گرث؛ کرمی، هادی و یونس پور، زهرا. (1397). تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط. مدیریتکسب‌وکارهایبین‌المللی. 1(3): 43-57.
کریمی، آصف؛ بانکی پور، بهزاد؛ احمدپورداریانی، محمود. (1393). تحلیل سازوکارهای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (موردمطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قزوین)، توسعه کارآفرینی، دورۀ 7، شمارۀ 2، صص 305-326.
گودرزی، آتوسا و زبیدی، حیدر، (1387)،"بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران "، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 10.( 35)، 111-140.
محمدی، یوسف؛ معدنی، جواد؛ پهلوانی قمی، معصومه. (1393). نقش فناوری اطلاعات در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. فصلنامهمطالعاتمدیریتفناوریاطلاعات. سال دوم، شماره 8: 75-97.
محمدی آلمانی، امین و قنبری نژاد، مجید. (1391). تأثیر مدیریت نوآوری جامع بر عملکرد سازمان، خلاقیتدرعلومانسانی، 2(25).
منطقی، منوچهر؛ فاطمه، ثاقبی سعیدی. (1392)."مدل‌های کسب‌وکار، مبانی، ارزیابی، نوآوری "؛ فصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره 9، شماره 35، از صص 39-51.
موسوی، سیدنجم الدین. (1395). تبیین نقش میانجی عملکرد محصول در تأثیر چشم‌انداز و موضع یابی برند بر ارزش ویژه برند؛ مدیریت بازرگانی، دوره 8، شماره 1، صص 229-243.
میرفخرالدینی، سید حیدر؛ زارع احمدآبادی، حبیب و دشتکی، علیرضا. (1391). بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد. فصلنامهعلمیپژوهشیکاوش مایمدیریتبازرگانی، 4(8): 46-74.
نیک‌رفتار، طیبه. (1396). اثر عملکردهای نوآوری، بازار و محصول بر عملکرد مالی در صنعت نساجی؛ علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره جدید، شماره 2، تابستان 1396، صص 37-43.
یدالهی فارسی، جهانگیر؛ زالی، محمدرضا و باقری فرد، سیدمرتضی.(1390). شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی کاربردی، سیاستعلموفناوری. 4(1): 32-17.
 
Baporikar, N. and Deshpande, M. V. )2015(, “Approaches and strategies of Pune auto component SMEs for excellence”, Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 6 No. 2, pp. 114-126.
Barbosa, E. 2014. Organizational culture oriented for innovation: Influencing variables. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, vol. 25, iss. 2.
Becheikh, N. Landry, R. and Amara, N. (2006), Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: a systematic review of the literature from 1993 – 2003, Tec novation, Vol. 26 No. 5 – 6, pp. 644-664.
Boso, N., Adeola, O., Danso, A., & Assadinia, S. (2017). The effect of export marketing capabilities on export performance: Moderating role of dysfunctional competition. Industrial Marketing Management.
Boulesnane, S & Bouzidi, L. (2012). The mediating role of information technology in the decision making context. Journal of EnterpriseInformation Management. Vol. 26 No. 4, pp: 387 – 399.
Bouncken, R.B. )2016(. and Viktor Fredrich, “Business model innovation in alliances: Successful configurations.” Journal of Business Research, 69, no. 9: 3584-3590
Burgelman, R. A., & Doz, Y. L. )2013(. The power of strategic integration. Sloan.Management Review, 42(3), 28–38.
Cano, R.C., Carrillat, F.A., Jaramillo, F., (2004). A meta-analysis of the relationship between market orientation and business performance: evidence from five continents. International Journal ofResearch in Marketing 21, 179–200.
Chen, Y.S.; Lin. N.J.J. and Chang, C.H. (2009), The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets,Industrial Marketing Management, 38 (2), 152–158
Chesbrough, H., & Richard S. Rosenbloom. )2002(. “The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin‐off companies.” Industrial and Corporate Change, 11, no. 3: 529-555
Clercq, D. D., Dimov, D., & Thony, P. (2010). The moderating impact of internal social exchange processes on the entrepreneurial orientation-performance relationship. Journal of business venturiny, 25, 87-103.
Cronbach, L. J. )1951(, Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.
Daft, R.L & Cross, H. (2004). Organization theory and design. New York.
Davinder S., JS Khamba, Tarun N., )2017(, "Influence of technological innovation on performance of small manufacturing companies", International Journal of Productivity and Performance Management, No. 1, pp. 143-157.
Ekvall, G., & Ryhammar, L. (1999). The creative climate: its determinants and effects at a Swedish university. Creativity Research Journal, 12(4), 303-310.
El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C., & Mishra, D. R. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital?. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2388-2406.
Evangelista, R., Perani, G., Rapiti, F. and Archibugi, D. )1997(, “Nature and impact of innovation in manufacturing: some evidence from the Italian innovation survey”, Research Policy, Vol. 26 No. 4-5, pp. 521–536.
Fagerberg, J. Mowery, D.C. and Nelson, R.R. (2005), Oxford Hndbook of Innovation, Oxford University Press, New York, NY.
Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., Alves, H., & Raposo, M. L. (2015). Drivers of innovation strategies: testing the Tidd and Bessant (2009) model. Journal of Business Research, 68(7), 1395-1403.
Fornell, C. & Larcker, D. F. )2001(, Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 1981, 18 (1):39-50
Fritsch, M. & Lukas, R. )2001(, “Who cooperates on R&D?”, Research Policy, Vol. 30 No. 2, pp. 297– 312.
Golembiewski, R. (2017). Organization development: Ideas and issues. Routledge.
Grabowska, M., )2015(, “Innovativeness in business models.” Procedia Computer Science, 65: 1023-1030
Ham, J., Choi, B., & Lee, J. N. (2017). Open and closed knowledge sourcing: Their effect on innovation performance in small and medium enterprises. Industrial Management & Data Systems, 117(6), 1166-1184.
Hao H., Yen. (2018). “Modeling the impact of service innovation for small and medium enterprises: A system dynamics approach “journal homepage.
Heinonen, J. & Korvela, K. (2003). "How about measuring Intrapreneurship". Turku School of Economics and Business Administration. Turku, Finland, pp. 1-18.
Hsieh, Y. H., & Chou, Y. H. (2018). Modeling the impact of service innovation for small and medium enterprises: A system dynamics approach. Simulation Modelling Practice and Theory, 82, 84-102.
Hulland, J. (1999), Use of partial least squares in strategic management research: A review of four recent studies, Strategic Management Journal, 20(2): 195-205
Hung R, Y.Y. Lien, B. H. Yang, B. Wu, com. Kuo, Y.M. (2010). Impact of TQM and Organizational learning on innovation performance in the high-tech Industrial international Business Review.
Hussain, I., Farooq, Z. and Akhtar, W. (2011), “SMEs Development and Failure Avoidance in Developing Countries through Public Private Partnership”, African Journal of Business Management,Vol. 6 No. 4, pp. 1581-1589.
Jimenez-Jimenez, D. Vall,R.S. and Espallardo,M.H. (2008). Fostering innovation – the role of market orientation and organizational leadind, European Journal on innovation Management, 11 (3). 389- 412.
Kabongo, J. D. and Okpara, J. O. (2014), “ICT possession among Congolese SMEs: an exploratory study”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 21 No. 2, pp. 313 – 326.
Karacaoglu, K., Bayrakdaroglu, A., san F.B. (2013), The Impact of corporate entrepreneurship on firms’ financial performance: evidence from Istanbul stock exchange firms, Int. Bus. Res., 6, 163-175.
Khodaei Valahzaghard, M, A. Shakourloo. (2013). A study on relationship between information technology facilities and performance of banking industry. Quarterly Publication. Volume 3 Issue 3 pp. 833-838.
Kuratko, D. F., Covin, J. G., & Garrett, R. P. (2009). Corporate venturing: Insights from actual performance. Business Horizons, 52(5), 459–467.
Kyaw, A. 2008. Financing Small and Medium Enterprises in Myanmar, IDE Discussion paper, NO.148.
Landstrom, H. (2005). Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research, Springer, pp. 31-39.
Lau, A. K., Yam, R., & Tang, E. (2011), The impact of product modularity on new product performance: Mediation by product innovativeness. Journal of Product Innovation Management, VOL. 28 NO. 2, pp. 270-284.
Lee, K., Kim, Y., & Joshi, K. (2017). Organizational memory and new product development performance: Investigating the role of organizational ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 120, 117-129.
Leonidou, L. C., Fotiadis, T. A., Christodoulides, P., Spyropoulou, S., & Katsikeas, C. S. (2015). Environmentally friendly export business strategy: Its determinants and effects on competitive advantage and performance. International Business Review, 24(5), 798-811.
Linder, JC., Cantrell, S. (2000), “Changing Business Models: Surveying the Landscape”, A Working Paper from the Accenture Institute for Strategic Change, p. 1.
Lyu, J.J. & Yan, Y.W & Li, S.C. (2009). The relationship among information technology, innovation and firm performance—An empirical study of business services in SMEs. Industrial Engineering and Engineering Management, 2009. IEEM 2009. IEEE International Conference
Narkhede, B.E., Nehete, R.S., Raut, R.D. and Mahajan, S.K. (2014), “Impact of entrepreneurial skills on the firm's performance: evidence from manufacturing SMEs in India”, International Journal of Indian Culture and Business Management (IJICBM), Vol. 8 No. 2, pp. 216-236.
Nasution, H. N., Mavondo, F. T., Matanda, M. J., & Ndubisi, N. O. (2011). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation and as antecedents to innovation and customer value. Industrial Marketing Management, 40(3), 336-345.
Nowakowska-Grunt, J. (2014), “Modeling of Innovation Processes in the Management of SME’s Enterprises Activities “, Advanced Materials Research, 1020:789
OECD (2010). "Guidelines for collecting and Interpreting Innovation Data", 8th. OECD andEurostat, Oslo, Manual.
Phuangrod a, Kritsadee. Lerkiatbundit b, Sanguan. Aujiraponpan c, Somnuk. (2017), “Factor affecting innovativeness of small and medium enterprises in the five southern border provinces “, journal homepage.
Prahalad, C.; Bettis, R. (1986), “The Dominant Logic: The New Linkage Between Diversity and Performance”, Strategic Management Journal; 7:485-501
Prajogo, D. I., & Ahmed, P. K. (2006). Relationships between Innovation Stimulus, Innovation Capacity, and Innovation Performance. R&D Management, 36(5), 499-515
Reynolds, P. D., Hay, M. & Camp, S. M. (2010). Global Entrepreneurship Monitor, GEMExecutive Report, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, Babson College.
Rodrigues, R. G., & Raposo, M. (2011). Entrepreneurial orientation, human resources information management, and firm performance in SMEs. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28(2), 143-153.
Romijn, H. and Albaladejo, M. (2002), “Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England”, Research Policy, Vol. 31 No. 7, pp. 1053–1067.
Shafer, Scott M., H. Jeff Smith, and Jane C. Linder. (2005), “The power of business models.” Business Horizons, VOL. 48, no. 3: 199-207
Shahzad, F. Xiu, G.Y. Shahbaz, M. (2017), Organizational culture and innovation performance in Pakistan's software industry. Technology in Society, Vol.51, Pp.66-73.
Shapira, P., Youtie, J. and Kay, L. (2011), “Building capabilities for innovation in SMEs: a cross-country comparison of technology extension policies and programmes”, International Journal of Innovation and Regional Development (IJIRD), Vol. 3 No. 3/4 pp. 254-272.
Stanimirovic, D. (2015). A framework for information and communication technology induced transformation of the healthcare business model in Slovenia. Journal of Global Information Technology Management, 18(1), 29-47.
Subrahmanya, M. H. B. (2015), “Innovation and growth of engineering SMEs in Bangalore: Why do only some innovate and only some grow faster?”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 36 No. 2, pp. 24-40.
Tang, J., Tang, Z., Marino, L. D., Zhang, Y., & Li, Q. (2008). Exploring an inverted U‐shape relationship between entrepreneurial orientation and performance in Chinese ventures. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(1), 219-239.
Velu, Chander. (2015), “Business model innovation and third-party alliance on the survival of new firms.” Technovation, NO. 35, PP. 1-11.
Wang, J., Robson, P. and Freel, M. (2015), “The financing of small firms in Beijing, China: exploring the extent of credit constraints”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 22 No. 3, pp. 397 – 416.
Wiklund, J. & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20, 71–91.
Wilson, F., Kickul, J. & Marlino, D. (2007). "Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education", Entrepreneurship: Theory and Practice, May, pp. 387–406.
Yunis, M., Tarhini, A., & Kassar, A. (2018). The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship. Journal of Business Research, 88, 344-356.
Zhang, Y., Shukuan Zh., and Xiaobo Xu. (2016), “Business model innovation: an integrated approach based on elements and functions.” Information Technology and Management, VOL. 17, NO. 3, PP. 303-310.