شناسایی عوامل موثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارافرینی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران ، ، ایران

3 عضو هیئت علمی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران ، ایران

4 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین ، ایران

5 عضو هیئت علمی ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه مالکان صنعتی و کارآفرینان، نقش مهمی در تولید اقتصاد هر کشور دارند، بنابراین حمایت همه‌جانبه از آن‌ها نیز تضمین‌کننده نوآوری و رشد اشتغال است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی صورت گرفت. پژوهش حاضر بصورت تحلیل تم و با ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام گردید. با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی صاحب‌نظران حوزه حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت، مدیریت صنعتی و کارآفرینی انتخاب شدند که بعد از 15 مصاحبه، محقق به اشباع داده‌ها رسید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کُدگذاری باز به منظور دستیابی به اطلاعات فراگیر صورت گرفت. همچنین از اعتبار محتوایی با آماره ضریب لاوشه برای تعیین اعتبار کدهای استخراجی از منظر 30 متخصص این حوزه استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد؛ عوامل مؤثر بر حمایت از مالکیت صنعتی در سه قالب سیاست‌های تنظیمی، هنجاری و شناختی-فرهنگی می‌تواند عملیاتی گردد که در این میان، سیاستهای تنظیمی بیشترین و سیاست‌های شناختی-فرهنگی کمترین کدهای استخراجی را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعاً تعامل سیاست‌های سه‌گانه مذکور می‌تواند توسعه کارآفرینی به ویژه در حوزه صنایع را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors of industrial property protection aimed at developing entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • emeliya Ghorbani Siavoshani 1
  • Ali Davari 2
  • Mehdi Faghihi 3
  • Hessam ZandHessami 4
  • AmirHoushang FathiZadeh 5
1 Ph.D Candidate in Department of Entrepreneurship,Qazvin Branch,Islamic Azad University,Qazvin,Iran
2 Assistant Professor in Entrepreneurship Faculty of Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in ManagementDepartment,Islamic Azad University,Tehran, Iran
4 Assistant Professor in Management Department , Qazvin Branch,Islamic Azad University,Qazvin, Iran
5 Assistant Professor in Institute for Trade Studies and Research , Tehran, Iran
چکیده [English]

Given that industrial owners and entrepreneurs play an important role in the production of each country's economy, their comprehensive support also ensures innovation and employment growth. The purpose of this study was to identify the factors affecting the protection of industrial property with the aim of developing entrepreneurship. The present study was carried out theme analytic and semi-structured interviewing tool. The sampling was done by experts in the field of intellectual property rights, business law, industrial management and entrepreneurship. After 15 interviews, the researcher succeeded in saturated data. Data analysis was conducted with open coding to achieve inclusive information. Also, content validity with Lauxh's coefficient statistics was used to determine the validity of extraction codes from the perspective of 30 experts in this field. Findings show that effective factors in protecting industrial property in the three regulatory, normative and cognitive-cultural policies can be operational, in the meanwhile, most regulatory policies and cognitive-cultural policies have the least extraction codes. Together, the interaction of these three policies can lead to the development of entrepreneurship, especially in the field of industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy Making
  • intellectual property
  • industrial property
  • entrepreneurship development
- ترکستانی، علیرضا؛ معصومی، لیلا (1397). صیانت از حقوق مالکیت فکری و ایده‌ها در فضای مجازی با رویکرد انتقادی، پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، تهران، پردیس بین‌الملل توسعه ایده هزاره،
- داوری، علی، سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیهه. (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. توسعه کارآفرینی. 10(1)، 120-100.
- رستمی‌گنج‌آباد، شیوا (1397). جایگاه حقوق مؤلف در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق ایران، دومین همایش بین‌المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، همدان.
- ریاحی، پریسا (1390). ظهور و تکامل نظام حقوق مالکیت صنعتی ژاپن. رشد فناوری. دوره 7، شماره 28: 60-51.
- زاهدی، مهدی؛ محمدی، عمید (1394). نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری. حقوق خصوصی، دوره 4، شماره 13: 118-87.
- سامعی، راضیه؛ انگورج تقوی، حسین (1397). تبیین جایگاه علامت تجاری در حقوق مالکیت فکری و مسئولیت مدنی ناشی از نقض آن با رویکردهای قانون ثبت اختراعات، پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
- شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ ساری‌گل، سارا (1394). تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب. نظریه‌های کاربردی اقتصاد. 2 (1): 82-63.
- شریف‌زاده، ابوالقاسم، عربیون، ابوالقاسم و شریفی، مهنوش. (1391). ملزومات مدیریت مالکیت فکری برای کارآفرینی فناورانه مبتنی بر تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران.
- شعوری، مریم؛ نجفی، امیر (1396). بررسی تأثیر توسعه نظام مالکیت معنوی و دانش ثبت‌شده در ایجاد انگیزه برای نوآوری صنعت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 7 (3): 250-217.
- طیلابی، آمنه و طیلابی، امین (1397). بررسی حق مالکیت فکری در سیستم حقوق ایرانی، دومین همایش بین‌المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، همدان.
- عظیمی، کسری (1395). ابعاد حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی و مالکیت فکری، نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، قم، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
- فطرس، محمدحسین؛ فرزی، محمدرضا؛ نجارزاده ابوالفضل (1390). بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری کشورهای اسلامی درحال‌توسعه. پژوهشنامه اقتصادی. 11(1): 322-303.
- گرشاسبی نیا، ندا و کمرالدین بدری ویچ (1391). نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای درحال‌توسعه، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره 8، شماره 30.
- گزارش جهانی کارآفرینی 2018 (2018). دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- لایقی، علیرضا (1381). کپی‌رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران: خانه کتاب، اردیبهشت 1381.
- مهدوی، ابوالقاسم؛ برخورداری، سجاد (1387). حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد ایران). 24: 36-11.
- Celamiresi, Miresi, (2013): The Macrotheme Review: An Overview on Intellectual Property Rights Protections and Benefits, A.Xhuavi University.
- Chen, Y. and T. Puttitanun (2005), “Intellectual Property Rights and Innovation in Developing countries”, Journal of Development Economics, 78, pp. 474-493.
- Chesbrough, H. & Ghafele, R. (2014). Open Innovation and Intellectual Property. New Frontiers in Open Innovation, 191.
- Ciuriak, Dan (2017). Intellectual Property Proliferation: Strategic Roots and Strategic Responses. CIGI Paper No. 121. March 21, 2017.
- Correa, C. M. (2001), Review of the TRIPS Agreement: Fostering the Transfer of Technology to Developing Countries (Penang, Malaysia: hired World Network). Correa, C. M. (2003), “Can the TRIPS Agreement Foster Technology Transfer to Developing Countries?”, Manuscript (Durham, NC: Duke University).
- Daciana Bolos, Mihaela, (2013): «Intellectual Property as a Drive for Sustainable Medical Tourism-The Ana Aslan case», Petru Maior University of Targu Mures, Nang Yan Business Journal, Romania.
- Daiko T. Dernis H. Dosso M. Gkotsis P. Squicciarini M. Vezzani A. (2017). World Corporate Top R&D Investors: Industrial Property Strategies in the Digital Economy. A JRC and OECD common report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Estrina, Saul. Korosteleva, Julia. Mickiewicz, Tomasz (2013). Which institutions encourage entrepreneurial growth aspirations? Journal of Business Venturing 28 (4): 564-580.
- Fink, C. and C. A. Primo Braga (2005), “How Stronger Protection of Intellectual Property Rights Affects International Trade Flows”, in C. Fink and K. E. Maskus (eds.), Intellectual Property and Development: Lessons from Recent Economic Research (Washington, DC: The World Bank/Oxford University Press).
- Fontana, R. Geuna, A. Matt, M. (2006). Factors affecting university-industry R&D projects: the importance of searching, screening and signaling. Research Policy 35, 309–323.
- Glass, A. and K. Sagi (2002), “Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment”, Journal of International Economics, 56, pp. 387-410.
- Griffith, R. & Miller, H. (2010). Support for Research and innovation. In R. C. Chote, J.Emmerson, & J.Shaw (Eds.), The IFS green budget. London: IFS Commentary 112.
- Griffith, R. Miller, H. & O’Connell, M. (2014). Ownership of intellectual property and corporate taxation. Journal of Public Economics, 112(1), 12–23.
- Grossman, G. M. & Edwin, L. C. L. (2004). International protection of intellectual property: corrigendum. American Economic Review, 96(1), 456-563.
- Hanel,P (2006), Intellectual Property Rights business management practices: a survey literature, Technovation, 2006, 26, p.895-931.
- Hertzfeld, H. R., Link, A. N., and Vonortas, N. S. (2006), ‘Intellectual Property Protection Mechanisms in Research.
- Kanwar, S. and R. E. Evenson (2003), “Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?”, Oxford Economic Papers, 55, pp. 235-264.
- Kim, L. (2002), “Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Lessons from Korea’s Experience”, UNCTAD/ICTSD Working Paper (Geneva: UNCTAD/ICTSD).
- Lumpole, AO. Pathak, S., Xavier-Oliveira, E (2014). The politics of intellectual property rights regimes: An empirical study of new technology use in entrepreneurship. Tech novation 34(12):807-816.
- Mevhibe, Albayrak and Melda Ozdemir, (2012): The role of Geographical Indication in Brand making of Turkish handcrafts, University Agricultural Faculty Dept. Of Agricultural Economics, Ankara- Turkey, Indian Journal of Traditional Knowledge, Vol. 11(3).
- Moberg, K. (2011). Evaluating Content Dimensions in Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Research in Europe Series, ESU 2011 Conference.
- Nithyananda. K. v (2017). Business Models for Entrepreneurs: Commercializing, Leveraging, and Monetizing Intellectual Property Rights in India and ASEAN Countries. Springer, Singapore.
- Nkomo, Moses, (2014): The Role and Importance of Effective IP asset Management in Enhancing the Competitiveness and Productivity of Small and Medium Enterprises, The Zimbabwean Experience.
- OECD/European Union (2017),The Missing Entrepreneurs 2017: Policies for Inclusive Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris.
- Report of Global Entrepreneurship Monitor, (2015/2016).
- Schneider, P. (2005), “International Trade, Economic Growth and Intellectual Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries”, Journal of Development Economics, 78, pp. 529-547.
- Smith, A. M., & Paton, R. A. (2011). Delivering enterprise. A collaborative international approach to the development, implementation and assessment of entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 17(1), 104-118.
- Spinello, R. A. (2003). The future of intellectual property. Ethics and Information Technology 5: 1–16.
- Starkey, L., Corbett, S., Bondy, A. and Davidson, S. (2010). Intellectual property. What do teachers and students know? International Journal of Technology and Design Education. 20,
- Tamasy, C. (2007). "Rethinking Technology-Oriented Business Incubators: Developing a Robust Policy Instrument for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development?" Growth and Change 38(3): 460-473.
-Poltorak, Alexander (2012) Essentials of Intellectual Property, Law, Economics and Strategy, Wiley Pub,2ed.
-Posner. A, Richard (2005) Intellectual Property: The Law and Economic Approach, Journal of Economic Perspectives,Vol.19.
-Risch, Michael (2011) IP and Entrepreneurship in an evolving economy: A case study, Villanova University.
-Scott, W. R. (1995). Institutions and organizations. Foundations for organizational science.London: A Sage Publication Series.
-Stenholm, P., Acs, Z. J., & Wuebker, R. (2013). Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity.Journal of Business Venturing,28(1), 176-193.
-Volchek, D., Saarenketo, S., & Jantunen, A. (2015). Structural Model of Institutional Environment Influence on International Entrepreneurship in Emerging Economies. InInstitutional Impacts on Firm Internationalization. Palgrave Macmillan UK, 190-216.