تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی میانه.

3 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.

چکیده

صنعت گردشگری، یکی ازصنایع متنوع، بزرگ وبا رشد بالا است که مهم‌ترین منبع درآمدی وعامل ایجاد فرصت‌های شغلی در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و نیزاز جمله پایه‌های اصلی اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.بر این اساس، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن درمباحث اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. بدین منظور، درپژوهش حاضربا استفاده از داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌ یافته، تأثیر پنج نهاده نوآوری ملی شامل نهادها، سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها، پیچیدگی بازاروپیچیدگی کسب‌وکار و دو ستاده نوآوری ملی شامل ستاده­ های دانش وفناوری وستاده ­های خلاقانه بر توسعه صنعت گردشگری در 20 کشور منتخب جهان طی دوره 2007 الی 2017 بررسی شده است. نتایج برآوردی نشان داد تأثیر کلیه نهاده‌ها و ستاده­ های نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری مثبت و معنادار است؛ اما ضریب تخمینی نهاده‌ها از سایر ابعاد، بزرگ‌ ترو ضریب تخمینی پیچیدگی بازار از سایر ابعاد،کوچک‌تراست. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی سرمایه طبیعی، جهانی‌شدن، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر توسعه صنعت گردشگری مثبت و معناداراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dimensions of National Innovation on the Development of the Tourism Industry in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Mir Ali Akbar Akhbari Azad 2
  • Davoud Haghkhah 3
1 Professor of Economics,, Alzahra University,
2 Ph.D Student in Economics, Islamic Azad University, Mianeh Branch,
3 Assistant Professor of Government Management, Islamic Azad University, Mianeh Branch,
چکیده [English]

The tourism industry is one of the largest and most diversified industries in the world, and is the most important source of income and job creation in many countries. Because of its growing social and economic importance, the tourism industry has become one of the key pillars of the world economy and is one of the fastest growing industries. Therefore, it is important to examine its determinants in economic issues. In this regard, the present study uses panel data and the Generalized  Method of Moments (GMM)  to examine the effects of the 5 inputs  of national innovationincluding institutions, human capital, infrastructure, market sophistication and business sophistication, and the 2 outputs of national innovation including knowledge and technology outputs and creative outputs of the development of the tourism industry in 20 selected countries during the period 2007-2017. The results show that the effect of all inputs and outputs of national innovation on the development of tourism industry is positive and significant. However, the estimated coefficient of the institutions is larger than the other dimensions and the estimated coefficient of market sophistication is smaller than the other dimensions. Also, the effect of control variables including natural capital, globalization, political stability and real exchange rate on the development of tourism industry is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Innovation
  • Innovation Input
  • Innovation Output
اکبری، زهرا و ابونوری، عباسعلی. (1393). طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر شاخص‌های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعه موردی: کشورهای منتخب. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 12(34)، 56-33.
امین رشتی، نارسیس، فهیمی­فر، فاطمه و صیامی عراقی، ابراهیم. (1390). عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در منطقه مرکز، جنوب و غرب آسیا. فصلنامه علوم اقتصادی، 2(8)، 111-97.
پناهی، حسین و نصیب­پرست، سیما. (1397). عوامل تعیین‌کننده توسعه گردشگری در کشورهای درحال‌توسعه: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی. فصلنامه فضای گردشگری، 7(26): 58-43.
پوراحمد، احمد.، فرهودی، رحمت­اله و برادران­نیا، آیدا. (1396). ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش. فصلنامه گردشگری شهری، 4(4)، 34-13.
تاج‌زاده نمین، ابوالفضل و خزایی­پول، مرتضی. (1394). تأثیر مشتری‌گرایی و کارآفرینی­گرایی بر نوآوری و عملکرد کسب‌وکار در گردشگری (موردمطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مازندران). فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 4(13)، 205-187.
جمالی پاقلعه، مرتضی و شفیع‌زاده، احسان. (1391). رویکرد تحلیلی مقایسه‌ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته. فصلنامه رشد فناوری، 8(31)، 34-23.
حقی، سیدرضا و صباحی، احمد. (1393). بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به‌عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (موردمطالعه: استان خراسان رضوی). فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 3(6)، 23-13.
حیدری، رحیم، تقی­پور، علی‌اکبر و فشاری، مجید. (1391). آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین‌المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 7(19)، 137-117.
زاهدی،شمس­السادات. (1385). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تأکید بر محیط‌زیست). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، شماره نشر 191.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و سیاح، علی. (1392). تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه تطبیقی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته. فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 2(7)، 43-25.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و مهری تلیابی، فریبا. (1395). تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال‌توسعه منتخب. فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 5(16)، 30-8.
شفقت، ابوطالب، الیاسی، مهدی، طباطبائیان، سیدحبیب­اله و بامداد صوفی، جهانیار. (1394). گونه‌شناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه مدیریتنوآوری، 4(4)، 154-131.
عبادی، فرزانه. (1390). بررسی تجربیات کشورهای منتخب (اتحادیه اروپا، امریکا، ژاپن، چین، ترکیه) در زمینه ارتقاء نوآوری، با تأکید بر صنایع کوچک. تهران: جهاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، گروه پژوهشی صنایع تبدیلی و تکمیلی.
فتحی­زاده، علی؛ پاک­طینت، اقبال و شهبا، محمدجواد. (1390). بررسی میزان خلاقیت و نوآوری در سه اداره دولتی آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان شهرستان سیرجان و ارائه یک مدل پیشنهادی جهت افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها. فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)، 8، 94-79.
گرشاسبی­نیا، ندا و بدری­ویچ، کمرالدین. (1391). نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای درحال‌توسعه. فصلنامه رشد فناوری، 8(30)، 56-51.
لطفی خاچکی، بهنام. (1387). گردشگری به‌مثابه یک صنعت. فصلنامه راهبرد، 1(2)، 206-171.
محمدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سیدمحمد. (1395). مدل‌سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4 پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول). فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، (18)5، 201-179.
معادی، سهیلا. (1391). تخمین تابع تقاضای کل توریسم ایران با استفاده از روش ARDL. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد].
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Balaguer, J., & Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: The Spanish case. Applied Economics, 34(7), 877-884.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data (3rd Edition). New York: John Wiley & Sons Inc,
Brelik, A. (2018). Globalization in tourism. Proceedings of the 2018 International Conference (No. 47), 42-48.
Butcher, G., Fairweather, J. R., & Simmons, D. G. (2003). The economic impact of tourism on christchurchcity and Akaroa Township. Journal of Economic Dynamics and Control, 11, 211-200.
Cai, Z., Wang, Q., & Liu, G. (2014). Modeling the natural capital investment on tourism industry using a predator-prey model. Advances in Computer Science and its Applications, 26(4), 751-756.
Chaisumpunsakula, W., & Pholphirul, P. (2017). Does international trade promote international tourism demand? Evidence from Thailand's trading partners. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 393-400.
Cobbenhagen, J. (1999). Managing innovation at the company level: A study on non-sector-specific success factors. Masstricht: Universitaire Pers Masstricht.
Hajiyeva, L., & Teymurova, V. (2019).Analysis of the impacthumancapital on tourism development in Azerbaijan. Conference: 37th International Scientific Conference on Economic and Social DevelopmentSocio Economic Problems of Sustainable Development, At Azerbaijan, UNEC.
Ingram, H., Tabari, S., & Watthanakhomprathip, W. (2013). The impact of political instability on tourism: Case of Thailand. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 5(1), 92-103.
Ivanov, S. (2017). Impacts of political instability on the tourism industry in Ukraine. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 9(1), 100-127.
Kim, Y.R., Saha, S., Vertinsky, I., & Park, C. (2018). The impact of national institutional quality on international tourism inflows: A cross-country evidence. Tourism Analysis, 23(4), 533-551.
Landry, R., Amara, N., & Lamari, M. (2002). Does social capital determine innovation? To what extent? Technology Forecasting and Social Change, 69(7), 681-701.
Marin, D. (1992). Is the export-led hyphothesis valid for industrialized countries? Review of Economics and Statistics, 74(4), 678-688.
Najda-Janoszka, M., & Kopera, S. (2014). Exploring barriers to innovation in tourism industry – the case of southern region of Poland. Social and Behavioral Sciences, 110 (2014), 190–201.
Peric, J., & Radic, M.N. (2015). Tourism productivity and tourism FDI in Croatia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5), 425-433.
Richards, G., & Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?Tourism Management, 27(6), 1209- 1223.
Shafiullah, M., Okafor, L.E., & Khalid, U. (2019). Determinants of international tourism demand: Evidence from Australian states and territories. Tourism Economics, 25(2), 274-296.
Slivar, I., Bozic, S., & Batkovic, A. (2017). Innovation in tourism: Perception of tourism providers from Croatia and Serbia. Review of Innovation and Competitiveness, 2(4), 37-56.
Tavares, J. M., & Leitão, N.C. (2017). The determinants of international tourism demand for Brazil. Tourism Economics, 23(4), 834–845.
Upadhayaya, P.K., Müller-Böker, U., & Sharma, S.R. (2011). Tourism amidst armed conflict: Consequences, copings, and creativity for peace-building through tourism in Nepal. The Journal of Tourism and Peace Research, 1(2), 22-40.
Yang, C.H., Lin, H.L., & Han, C.C. (2010). Analysis of international tourist arrivals in China: The role of world heritage sites. Tourism management, 31(6), 827-837.