نویسنده = ������������ ������������ ��������������