نویسنده = ������������������ ��������
توسعه کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط بر پایه تأثیرپذیری از عملکرد و نوآوری در فناوری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 163-194

10.22104/jtdm.2019.3303.2142

یاسر مقسم؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ احمد مهرابیان