نویسنده = �������������������� ��������
آسیب شناسی مدل های کسب وکار هوشمندی فناوری در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 97-126

10.22104/jtdm.2020.3893.2366

مریم خدایاری؛ هادی نیلفروشان؛ نسترن حاجی حیدری