نویسنده = �������������� ������������
شناسایی و بررسی موانع گذار اجتماعی- فنی به سیستم های خورشیدی فتوولتاییک با تاکید بر رژیم برق فسیلی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 49-77

10.22104/jtdm.2018.2847.1961

زهره رحیمی راد؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ مهرداد مدهوشی