نویسنده = �������������� ����������
شناسایی پیشران‌های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 149-172

10.22104/jtdm.2020.3367.2161

سهیلا کشاورز؛ محمدرضا تقوا؛ حامد کرد