نویسنده = ������������ ���������� ������������
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمّی مبتنی بر معادلات ساختاری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 9-46

10.22104/jtdm.2020.3717.2290

جواد مشایخ؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه