نویسنده = ���������������������� �������������������