راهکارهای تسهیل پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در شرکت‌های ساختمانی ایران، مبتنی بر اثر مولفه‌های فرهنگ ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 عضو هیئت علمی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

با وجود مورد توجه بودن مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت‌وساز ایران طی سال‌های اخیر، بهره‌وری پایین این صنعت، شرایط تحقق بسیاری از منافع حاصل از پیاده‌سازی BIM را با محدودیت مواجه کرده است. یکی از موانع پیاده‌سازی گسترده‌تر BIM در سطح صنعت، عدم پذیرش آن است. وضعیت پذیرش BIM در ایران، کند و نامطلوب است. یکی از موانع پذیرش BIM، عدم همگرایی وضعیت مولفه‌های فرهنگ ملی هافستد با پذیرش BIM است. این مولفه‌ها می‌توانند پذیرش فناوری‌های جدید را تسریع بخشند یا با تاخیر مواجه کنند. در این پژوهش، مصاحبه­ هایی نیمه‌ساختاریافته با تعدادی از ارکان شرکت‌های ساختمانی رتبه یک استان تهران انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها (با استفاده از تحلیل محتوای کیفی) نشان داد هرچه فاصله قدرت کمتر، پرهیز از عدم‌قطعیت کمتر، دید بلندمدت‌تر، مردخویی و جمع‌گرایی بیشتری برقرار باشد، پذیرش BIM آسان‌تر اتفاق می‌افتد. راهکارهایی نیز جهت تقویت اثر مولفه ­ها در راستای پذیرش BIM، مانند سیاست‌های تشویقی مدیران، ورود شخصیت‌های ریسک‌پذیر در سطوح بالا، مکانیزه کردن ساختارهای شرکت، ایجاد محیط مشارکتی و توسعه فرهنگ پذیرش BIM از طریق آموزش و یادگیری شناسایی شد. یافته ­های این پژوهش به فعالان صنعت ساخت کمک می­کند علاوه بر توجه به جنبه­ های فنی BIM، جنبه­های فرهنگی و بوم ­شناسی استقرار BIM را نیز مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Solutions to Facilitate the Acceptance of Building Information Modeling Technology in Iranian Building Companies, Based on the Effects of National Culture Dimensions

نویسندگان [English]

  • Sahar Taheripour 1
  • Mojtaba Azizi 2
  • Ehsanallah Eshtehardian 3
1 Master of Science, Construction and Project Management, Department, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Department of Project Management and construction, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member, Construction and Project Management Department,, Faculty of Art, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Despite the importance of Building Information Modeling in the Iranian construction industry in recent years, the low productivity of this industry has limited the realization of many benefits of BIM implementation. One of the obstacles to the wider implementation of BIM at the industry level is its non-acceptance. The situation of BIM acceptance in Iran is slow and unfavorable. One of the obstacles to BIM acceptance is the lack of convergence of the dimensions of Hofstede national culture with BIM acceptance. These dimensions can accelerate or delay the acceptance of new technologies; As a result, in this study, semi-structured interviews have been conducted with a number of pillars of construction companies ranked first in Tehran province. Data analysis (by qualitative content analysis) showed that the shorter the power distance, the less uncertainty avoidance, the longer orientation, the more masculinity and collectivism, the easier it is to accept BIM technology. Solutions were also identified to strengthen the impact of these dimensions on BIM acceptance, including managers' incentive policies, the entry of high-risk personalities, mechanization of company structures, the creation of a participatory environment, and the development of a BIM acceptance culture through training and Learning pointed out. The findings of this study help construction industry activists to consider the cultural and ecological aspects of BIM deployment in the organization in addition to the technical aspects of BIM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hofstede national culture
  • technology acceptance
  • Building Information Modeling
  • construction companies ranked first
  • Tehran province
Akour, I. (2006). Factors influencing faculty computer Literacy and use in Jordan: A multivariate analysis: Louisiana Tech University. https://digitalcommons.latech.edu/dissertations/558
Azhar, S., Nadeem, A., Mok, J. Y., & Leung, B. H. (2008). Building Information Modeling (BIM): A new paradigm for visual interactive modeling and simulation for construction projects. Paper presented at the Proc., First International Conference on Construction in Developing Countries. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net
Bagchi, K., Cerveny, R., Hart, P., & Peterson, M. (2003). The influence of national culture in information technology product adoption. AMCIS 2003 Proceedings, 119. https://kipdf.com/the-influence-of-national-culture-in-information-technology-product-adoption_5adcc9de7f8b9ac1138b45d6.html
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706QP063OA
Chan, A. P. C., Darko, A., & Ameyaw, E. E. (2017). Strategies for promoting green building technologies adoption in the construction industry—An international study. Sustainability, 9(6), 969. https://doi.org/10.3390/su9060969
Development, M. o. R. a. U., & Control, O. o. N. R. a. B. (2018). Report on the recognition and proposal of BIM movement in Iran. Retrieved from the official website of the Ministry of Roads and Urban Development.
Farah, T. E. (2005). Review of current estimating capabilities of the 3D Building Information Model software to support design for production/construction.
Gonzalez, R., Gasco, J., & Llopis, J. (2010). Information systems outsourcing reasons and risks: a new assessment. Industrial Management & Data Systems. https://doi.org/10.1108/02635571011020359
Hasan, H., & Ditsa, G. (1999). The impact of culture on the adoption of IT: An interpretive study. Journal of Global Information Management (JGIM), 7(1), 5-15. https://www.igi-global.com/article/impact-culture-adoption/51322
Hofstede, G. J. (2016). Adoption of communicationtechnologies and national culture. Systèmes d'Information et Management, 6(3), 3. https://aisel.aisnet.org/sim/vol6/iss3/3
Hofstede, G. (1980). H.(1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly Hills. CA: Sage Publications, 294. https://doi.org/10.1177/017084068300400409
Hoftede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival: McGraw-Hill. https://www.econbiz.de/Record/cultures-and-organizations-software-of-the-mind-intercultural-cooperation-and-its-importance-for-survival-hofstede-geert/10009622669
Hosseini, B. (2015). Study of BIM implementation process in Iranian construction projects with the approach of examining barriers and limitations [In Persian]. (master), Elm Sanat University, Iran, Tehran.
Hosseini, M. R., Azari, E., Tivendale, L., Banihashemi, S., & Chileshe, N. (2016). Building Information Modeling (BIM) in Iran: an exploratory study [In Persian]. Journal of engineering, project, and production management, 6(2), 78-89. https://dro.deakin.edu.au/view/DU:30088915
Ilie, G., & Ciocoiu, C. N. (2010). Application of fishbone diagram to determine the risk of an event with multiple causes. Management research and practice, 2(1), 1-20. http://mrp.ase.ro/no21/f1.pdf
Kymmell, W. (2007). Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations (McGraw-Hill Construction Series): Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations: McGraw Hill Professional. https://doi.org/10.1036/0071494537
Lee, S.-G., Trimi, S., & Kim, C. (2013). The impact of cultural differences on technology adoption. Journal of world business, 48(1), 20-29. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2012.06.003
Mac Callum, K., & Jeffrey, L. (2014). Factors impacting teachers’ adoption of mobile learning. Journal of Information Technology Education, 13. http://www.jite.org/documents/Vol13/JITEv13ResearchP141-162MacCallum0455.pdf
Nemati, P., Eshtehardian, E., & Azizi, M. (2017). How to measure BIM organizational maturity (case study: Housing Investment Company) [In Persian]. Paper presented at the international conference of architecture and urban, Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/484390/
Parsa, M., & KefayatiMolkabad, M. Barriers of BIM Implementation in Iran's Construction Industry [In Persian]. Paper presented at the 1th International Conference of BIM Tehran Province, Iran. https://bimconf.com/
PETERSON, D. L. & MCGRAWIII, H. 2014. The Business Value of BIM in Australia and New Zealand: SmartMarket Report Managing Editor. McGraw Hill Construction. https://download.autodesk.com/temp/pdf/mcgraw_hill_business_value_of_bim_anz.pdf
Png, I. P., Tan, B. C., & Wee, K.-L. (2001). Dimensions of national culture and corporate adoption of IT infrastructure. IEEE Transactions on engineering management, 48(1), 36-45. https://doi.org/10.1109/17.913164
Porwal, A., & Hewage, K. N. (2013). Building Information Modeling (BIM) partnering framework for public construction projects. Automation in Construction, 31, 204-214. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.12.004
Raji, S. (2018). A comparative comparison of the national culture of different countries of the world from the perspective of Hofstede the six dimensional cultural model [In Persian]. Paper presented at the 5th national conference management & human science research in Iran, Iran, Tehran. https://www.6iicmo.com/fa/file
Rouhani, N., & Banihashemi, Y. (2018). Categoring of BIM imolementation barriers with barrier type and decision making level approach [In Persian]. Paper presented at the 1th international conference of BIM, Iran, Tehran. https://bimconf.com/
Sadeghi, K., Saribagloo, J. A., Aghdam, S. H., & Mahmoudi, H. (2014). The Impact of Iranian Teachers Cultural Values on Computer Technology Acceptance. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 13(4), 124-136. https://eric.ed.gov/?id=EJ1043199
Son, H., Lee, S., & Kim, C. (2015). What drives the adoption of building information modeling in design organizations? An empirical investigation of the antecedents affecting architects' behavioral intentions. Automation in construction, 49, 92-99. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2014.10.012
Srite, M., & Karahanna, E. (2006). The role of espoused national cultural values in technology acceptance. MIS quarterly, 679-704. https://doi.org/10.2307/25148745
Sunny, S., Patrick, L., & Rob, L. (2019). Impact of cultural values on technology acceptance and technology readiness. International Journal of Hospitality Management, 77, 89-96. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.06.017
Taslimi, M., Farhangi, A., Abedijafari, H., & Raznahan, F. (2010). Effective Model of National Culture on Teamwork Performance in Iran [In Persian]. Rahbord Farhang Journal, 3(10-11), 127-162. http://www.jsfc.ir/article_44079_30515bacd0980b61f268deae653219f8.pdf
Veiga, J. F., Floyd, S., & Dechant, K. (2001). Towards modelling the effects of national culture on IT implementation and acceptance. Journal of Information technology, 16(3), 145-158. https://doi.org/10.1080/02683960110063654
Waarts, E., & Van Everdingen, Y. (2005). The influence of national culture on the adoption status of innovations:: an empirical study of firms across Europe. European Management Journal, 23(6), 601-610. https://doi.org/10.1016/j.emj.2005.10.007
Zhang, T., Tao, D., Qu, X., Zhang, X., Zeng, J., Zhu, H., & Zhu, H. (2020). Automated vehicle acceptance in China: Social influence and initial trust are key determinants. Transportation research part C: emerging technologies, 112, 220-233. https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.01.027