دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1400 
ارائه چارچوب مدیریت دانش در شرکت‌ها متناسب با نوآوری باز با روش فراترکیب

صفحه 45-74

10.22104/jtdm.2022.5123.2859

خدیجه بلوه؛ فاطمه ثقفی؛ محمد موسی خانی؛ امیرهوشنگ تاجفر؛ علی محقر


ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

صفحه 75-99

10.22104/jtdm.2022.4880.2788

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری


پویایی شناسی رشد ضایعات الکترونیکی و بازیافت آن

صفحه 151-188

10.22104/jtdm.2022.5114.2856

علی حاجی غلام سریزدی؛ احسان کریمی یزدی؛ سید محمد حسینی؛ حسین رئیسی