دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-296 ((ویژه نامه فرارسی فناورانه)) 
عوامل مؤثر بر ناکامی فرارسی فناورانه در زنجیره ارزش فولاد ایران

صفحه 163-196

10.22104/jtdm.2021.4796.2768

سوما رحمانی؛ محسن علیزاده ثانی؛ منوچهر منطقی؛ هومن فرزامی