دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-296 ((ویژه نامه فرارسی فناورانه))