مسیر توسعه توانمندی فناورانه بنگاه‌های متأخر در فرآیند فرارسی: مرور نظام‌مند پیشینه با روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

2 عضو هیئت‌علمی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

پژوهش حاضر نحوه انباشت توانمندی‌ فناورانه بنگاه‌های متأخر را در فرایند فرارسی کشورهای در‌حال‌توسعه موردبررسی قرار می­دهد. بررسی پیشینه نشان می‌دهد که چارچوب جامع و یکپارچه‌ای برای شناسایی توانمندی‌ها و زیرتوانمندی‌های فناورانه مرتبط با مراحل مختلف فرآیند فرارسی وجود ندارد. براین‌اساس مطالعه حاضر در راستای پُرکردن این شکاف پژوهشی انجام شده است و سهم دانش‌افزایی اصلی آن، شناسایی توانمندی‌های فناورانه اختصاصی در هریک از مراحل فرارسی می‌باشد. دراین‌راستا با مقایسه و ترکیب یافته ­های مقالات منتشرشده طی سال‌های 1980 تا 2018 میلادی و از طریق به‌کارگیری روش فراترکیب، تلاش شده است تا به این سؤال محوری پاسخ داده شود که «توانمندی‌های فناورانه موردنیاز در هر مرحله از فرآیند فرارسی کدامند؟». جمع‌بندی تعاریف مختلف از توانمندی فناورانه، معرفی ارکان اصلی مفهوم‌سازی توانمندی فناورانه، گردآوری گونه‌شناسی‌های مختلف توانمندی فناورانه، مقایسه گام بندی‌های گوناگون فرآیند فرارسی، استخراج ساختار سلسله‌مراتبی توانمندی‌های فناورانه و تعیین توانمندی‌های فناورانه مرتبط با هر مرحله از مراحل فرارسی از دستاوردهای اصلی پژوهش حاضر به شمار می­روند. براین‌اساس با درنظرگرفتن شرایط زمینه‌ای، مدیران می‌توانند از چارچوب پیشنهادی در این پژوهش برای بهبود توانمندی‌های فناورانه بنگاه ­های اقتصادی و سازمان ­ها استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Developmental Path of Technological Capabilities in the Latecomer Firms through the Catch-up Process: A Systematic Review of the Literature by the Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Arasti 1
  • Nima Mokhtarzadeh 2
  • Ismail Jafarpanah 3
1 Faculty Member, Department of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Department of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Department of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The focus of this study is on how the technological capabilities of the latecomer firms accumulate in the catch-up process. Literature study suggests that no comprehensive and integrated model specifies the technological capabilities of each catch-up phase. Therefore, the present study aims to fill this research gap. The main contribution of this study is to identify the dedicated technological capabilities in each catch-up stage. By comparing and combining the current findings in the literature during the years 1980 to 2018 with the meta-synthesis method, the following question is investigated: "What are the technological capabilities at each phase of the catch-up process?" The main findings of this study include summarizing the technological capability definitions, introducing the main pillars of technological capability conceptualization, collecting various typologies of technological capability, comparing different phases of the catch-up process, extracting the hierarchical structure of technological capability, and assigning each technological capability to its dedicated phase.  Given the findings of this study and the specific contextual conditions of the firm, managers can customize this framework for improving technological capabilities. This firm-specific roadmap specifies which technological capabilities should be developed and upgraded at which time frame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Capability
  • Catch-up Process
  • Meta-Synthesis
Amsden, A. H. (2001). The rise of “the rest": Challenges to the west from late-industrializing economies. Oxford University Press.
Amsden, A. H., & Chu, W. W. (2003). Beyond late development: Taiwan's upgrading policies. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/1577.001.0001
Ariffin, N. (2010). Internationalization of technological innovative capabilities: levels, types and speed (learning rates) in the electronics industry in Malaysia. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 3(4), 347-391. https://doi.org/10.1504/ijtlid.2010.039164
Ariffin, N., & Figueiredo, P. N. (2004). Internationalization of innovative capabilities: counter‐evidence from the electronics industry in Malaysia and Brazil. Oxford Development Studies, 32(4), 559-583. https://doi.org/10.1080/1360081042000293344
Baginski, L., Pitassi, C., & Barbosa, J. G. P. (2017). Technological capability in the Brazilian naval industry: a metric for offshore support vessels. RAI Revista de Administração e Inovação, 14(2), 109-118. https://doi.org/10.1016/j.rai.2017.03.002
Bell, M., & Pavitt, K. (1995). The development of technological capabilities. In I. ul Haque, M. Bell, C. Dahlman, S. Lall, K. Pavitt (Eds.), Trade, technology and international competitiveness (pp. 69-102). World Bank Institute Development Studies.
Cetindamar, D., Phaal, R., & Probert, D. (2009). Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities. Technovation, 29(4), 237-246. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.10.004
Cho, H. D., & Lee, J. K. (2003). The developmental path of networking capability of catchup players in Korea's semiconductor industry. R&D Management, 33(4), 411-423. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00307
Choung, J. Y., Hwang, H. R., Choi, J. H., & Rim, M. H. (2000). Transition of latecomer firms from technology users to technology generators: Korean semiconductors firms. World Development, 28(5), 969-982. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00161-8
Dahlman, C. J., Ross-Larson, B., & Westphal, L. E. (1987). Managing technological development: lessons from the newly industrializing countries. World development15(6), 759-775. https://doi.org/10.1016/0305-750X(87)90058-1
Desai, A. V. (1984). India's technological capability: An analysis of its achievements and limits. Research Policy, 13(5), 303-310. https://doi.org/10.1016/0048-7333(84)90013-1
Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B., & Sutton, A. (2005). Synthesizing qualitative and quantitative evidence: a review of possible methods. Journal of Health Services Research & Policy, 10(1), 45-53. https://doi.org/10.1177/135581960501000110
Dutrénit, G. (2004). Building technological capabilities in latecomer firms: A review essay. Science Technology & Society, 9(2), 209-241. https://doi.org/10.1177%2F097172180400900202
Dutrénit, G., & Vera–Cruz, A. O. (2007). Triggers of the technological capability accumulation in MNCs' subsidiaries: the maquilas in Mexico. International Journal of Technology and Globalisation, 3(2-3), 315-336. https://doi.org/10.1504/IJTG.2007.014339
Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200. https://doi.org/10.1177%2F1053815111425493
Figueiredo, P. N. (2002). Learning processes features and technological capability-accumulation: Explaining inter-firm differences. Technovation, 22(11), 685-698. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(01)00068-2
Figueiredo, P. N. (2003). Learning, capability accumulation and firms differences: evidence from latecomer steel. Industrial and corporate change, 12(3), 607-643. https://doi.org/10.1093/icc/12.3.607
Figueiredo, P. N. (2017). Micro-level technological capability accumulation in developing economies: insights from the Brazilian sugarcane ethanol industry. Journal of Cleaner Production, 167, 416-431. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.201
Finfgeld-Connett, D. (2010). Generalizability and transferability of meta‐synthesis research findings. Journal of Advanced Nursing, 66(2), 246-254. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05250.x
Fu, X., Pietrobelli, C., & Soete, L. (2011). The role of foreign technology and indigenous innovation in the emerging economies: technological change and catching-up. World Development, 39(7), 1204-1212. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.05.009
Gonsen, R. (1998). Technological capabilities in developing countries: Industrial biotechnology in Mexico. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-26369-1
Grant, R. M. (1996). Prospering in dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization Science, 7(4), 375-387.
Guo, L., Zhang, M. Y., Dodgson, M., & Gann, D. (2019). Huawei's catch-up in the global telecommunication industry: Innovation capability and transition to leadership. Technology Analysis & Strategic Management31(12), 1395-1411. https://doi.org/10.1080/09537325.2019.1615615
Hansen, U. E., & Ockwell, D. (2014). Learning and technological capability building in emerging economies: The case of the biomass power equipment industry in Malaysia. Technovation, 34(10), 617-630. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.07.003
Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing. Administrative Science Quarterly, 35(1), 9-30. https://doi.org/10.2307/2393549
Hobday, M. (1995). East Asian latecomer firms: learning the technology of electronics. World development, 23(7), 1171-1193. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00035-B
Hobday, M., & Rush, H. (2007). Upgrading the technological capabilities of foreign transnational subsidiaries in developing countries: The case of electronics in Thailand. Research policy36(9), 1335-1356. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.05.004
Katz, J. M. (1984) Domestic technological innovation and dynamic comparative advantage: Further reflections on a comparative case study program. Journal of Development Economics, 16(1-2), 13-37. https://doi.org/10.1016/0304-3878(84)90100-7
Katz, J. M. (Ed.). (1987). Technology generation in Latin American manufacturing industries. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07210-1
Kiamehr, M. (2017). Paths of technological capability building in complex capital goods: The case of hydro electricity generation systems in Iran. Technological Forecasting and Social Change122, 215-230. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.03.005
Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business Press.
Kim, L. (1998). Technology Policies and Strategies for Developing Countries: Lesson from Korean Experience. Technology Analysis and Strategic Management, 10(3), 331-323. https://doi.org/10.1080/09537329808524319
Kumar, V., Kumar, U., & Persaud, A. (1999). Building technological capability through importing technology: the case of Indonesian manufacturing industry. The Journal of Technology Transfer, 24(1), 81-96. https://doi.org/10.1023/A:1007728921126
Kuo, T. K., Lim, S. S., & Sonko, L. K. (2018). Catch-up strategy of latecomer firms in Asia: a case study of innovation ambidexterity in PC industry. Technology Analysis & Strategic Management30(12), 1483-1497. https://doi.org/10.1080/09537325.2018.1475642
Lall, S. (1990). Building industrial competitiveness in developing countries. Organization for Economic.
Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World development20(2), 165-186. https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F
Lee, K. (2005). Making a Technological Catchup: Barriers and opportunities. Asian Journal of Technology Innovation, 13(2), 97-131. https://doi.org/10.1080/19761597.2005.9668610
Lee, J. K. (2007). The technological experiences and catching-up path in the Korean mobile equipment industry. International Journal of Technology Management, 39(3-4), 364-379. https://doi.org/10.1504/IJTM.2007.013500
Lee, K., & Malerba, F. (2017). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy46(2), 338-351. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.09.006
Lee, K., & Lim, C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: The findings from Korean industries. Research Policy, 30(3), 459–483. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00088-3
Leonard-Barton, D. (1995). Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the sources of innovation. Harvard Business School.
Lidija, B., & D. H. Robert. )2014(. Dynamic capabilities vs. innovation capability: Are they related? Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(3, 368–384. https://doi.org/10.1108/jsbed-02-2014-0018
Mathews, J. A., & Cho, D. S. (1999). Combinative capabilities and organizational learning in latecomer firms: The case of the Korean semiconductor industry. Journal of World Business, 34(2), 139-156. https://doi.org/10.1016/S1090-9516(99)00013-9
Miao, Y., Song, J., Lee, K., & Jin, C. (2018). Technological catch-up by East Asian firms: Trends, issues, and future research agenda. Asia Pacific Journal of Management, 35(3), 639-669. https://doi.org/10.1007/s10490-018-9566-z
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. Annals of internal medicine151(4), 264-269. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097
Nelson, R.R., & Winter, S. (1982), An evolutionary theory of economic change. Harvard University Press.
Panda, H., & Ramanathan, K. (1996). Technological capability assessment of a firm in the electricity sector. Technovation, 16(10), 561-588. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(97)82896-9
Peerally, J. A., De Fuentes, C., & Figueiredo, P. N. (2019). Inclusive innovation and the role of technological capability-building: The social business Grameen Danone Foods Limited in Bangladesh. Long Range Planning52(6), 101843.  https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.04.005
Perez, C. and Soete, L. (1988). Catching up in technology: Entry barriers and windows of opportunity in technical change and economic theory. Pinter Publishers.
Radosevic, S. (1999). International technology transfer and catch-up in economic development. Edward Elgar Publishing.
Rasiah, R. (2010). Are electronics firms in Malaysia catching up in the technology ladder? Journal of the Asia Pacific Economy, 15(3), 301-319. https://doi.org/10.1080/13547860.2010.494910
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer.
Schreiber R., Crooks D., & Stern P.N. (1997). Qualitative metaanalysis. In J.M. Morse (Eds.), Completing a qualitative project: Details and dialogue (pp. 311– 326). Sage.
Shafia, M. A., Shavvalpour, S., Hosseini, M., & Hosseini, R. (2016). Mediating effect of technological innovation capabilities between dynamic capabilities and competitiveness of research and technology organisations. Technology Analysis & Strategic Management28(7), 811-826. https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1158404
Tidd, J., & Bessant, J. (2009). Managing innovation Integrating technological, market and organizational change. Wiley.
United Nations Conference on Trade and Development (2014). World investment report 2014. UNCTAD. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2014_en.pdf
Vincent, L. (2008). Differentiating competence, capability and capacity. Innovating Perspectives, 16(3), 1-2. https://www.innovationsthatwork.com/images/pdf/June08newsltr.pdf
Wei, L. (1995). International technology transfer and development of technological capabilities: A theoretical framework. Technology in Society, 17(1), 103-120. https://doi.org/10.1016/0160-791X(94)00028-C
Westphal, L. E., Kim, L. S., & Dahlman, C. J. (1984). Reflections on Korea's acquisition of technological capability, In Nathan Rosenberg (Ed.), International Transfer of Technology: Concepts, Measures and Comparisons, Pergamon Press.
Zeleny, M. (1986). High technology management. Human Systems Management6(2), 109-120. https://doi.org/10.3233/hsm-1986-6203
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x
Zhang, Y. (2014). Catching-up by Chinese multinational firms using network strategies. In M. A. Marinov, S. T. Marinova (Eds.), Successes and challenges of emerging economy multinationals (pp. 50-102). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137369413_4
دوره 9، شماره 2
(ویژه نامه فرارسی فناورانه)
شهریور 1400
صفحه 129-162
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1400