دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1400 
ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها در ایران

صفحه 41-66

10.22104/jtdm.2021.4781.2761

داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مرتضی سلطانی؛ میثم شهبازی؛ افسانه اوضاعی