تحلیل اهمیّت معیارهای مؤثر در فرایند انتقال فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی.

2 دانشجوی دکتری مکانیزاسیون، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی.

چکیده

انتخاب فناوری مناسب یکی از اثرگذارترین عوامل ساختاری در حوزه‌ی مکانیزاسیون کشاورزی است. با­توجه ­به مشکلات مکانیزاسیون و وجود شکاف میان دانش فنی و کاربردی در تولید فناوری­های نوین در کشور نسبت ­به کشورهای پیشرو و مشکلات و موانع ساختاری در تجاری ­سازی و انبوه­ سازی یافته­ های علمی و همچنین ضرورت کلان ­نگری و برنامه­ ریزی جامع برای توسعه‌ متوازن مکانیزاسیون کشور، توجه ­به انتقال فناوری به­ موازات تحقیق و توسعه دانش فناوری ملی امری اجتناب ­ناپذیر است. در این پژوهش معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی شناسایی و با ­استفاده­ از روش دیمتل و تحلیل شبکه­ای رتبه­ بندی شده­ اند. نتایج نشان می­دهد میزان اثرگذاری و اثرپذیری مراحل انتقال فناوری شامل انتخاب و کسب فناوری، انطباق، جذب و کاربرد فناوری و توسعه و انتشار فناوری، نسبت به یکدیگر برابر است. در­خصوص انتخاب و کسب فناوری نیز انتخاب تأمین کننده و انتخاب روش انتقال بیشترین شدت اثرگذاری را دارند. همچنین زیرمعیارهای اقتصادی، سیاست­گذاری و اجتماعی و توسعه سرمایه انسانی، ضمانت ها و سیاست­ های تضمین کالا و موقعیت و اعتبار در بازار، به عنوان زیرمعیارها و معیارهای معلول شناسایی شده اند. نتایج رتبه ­بندی نشان می­ دهد اشتغال­زایی، سازگاری ­با سیاست ملی فناورانه و تحقیق و توسعه مؤثرترین معیارها در فرآیند انتقال فناوری در کشاورزی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Importance of Effective Criteria in the Transfer of Technology Process in Agricultural Mechanization

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ghasemi Nejad Raeini 1
  • Afshin Marzban 1
  • Athena Keshvari 2
  • Nahid Hasnaki 2
1 Faculty Member, Department of Agricultural Machinery and Mechanization, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Civil Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
2 PhD Candidate, Department of Agricultural Machinery and Mechanization, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Civil Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

Selection of appropriate technology is one of the most effective factors in agricultural mechanization. It is unavoidable to pay attention to transfer of technology in parallel with R&D, since there are many difficulties in the agricultural mechanization; e.g. the gap between technical and applied knowledge in the production of new technologies; obstacles in the commercialization and mass production of scientific findings, as well as the necessity of comprehensive macro-planning. In this study, effective criteria and sub-criteria in the process of transfer of technology of agricultural mechanization have been identified and ranked using Demetel method and network analysis. The results show that the degree of effectiveness and efficiency of technology transfer stages, including technology selection and acquisition, adaptation, absorption and application of technology, and technology development and dissemination, are equal to each other. Regarding the selection and acquisition of technology, the choice of supplier and the choice of transfer method have the greatest impact. Also, economic, policy and social sub-criteria and human capital development, guarantees and policies to guarantee goods and market position and credibility have been identified as sub-criteria and criteria. The ranking results show that job creation, compliance with national technological policy and research and development are the most effective criteria in the process of transfer of technology in agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appropriate Technology
  • Internal Relations
  • DEMATEL
  • ANP
 -        Abdel-Basset, M., Manogaran, G., Gamal, A., & Smarandache, F. (2018). A hybrid approach of neutrosophic sets and DEMATEL method for developing supplier selection criteria. Design Automation for Embedded Systems, 22(3), 257-278. https://doi.org/10.1007/s10617-018-9203-6
-        Ahmadian, M. A. & Sabbaghi Abkooh, Sh. (2007). Assessing the role of agricultural mechanization on rural development [In Persian]. Journal of Geographical Sciences, 6, 18-26. https://www.magiran.com/paper/895691
-        Almanasreh, E., Moles, R., & Chen, T. F. (2019). Evaluation of methods used for estimating content validity. Research in Social and Administrative Pharmacy, 15(2), 214-221. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2018.03.066
-        Amini, Sh. & Asoodar, M. A. (2016). Selecting the most appropriate tractor using Analytic Hierarchy Process – An Iranian case study. Information Processing in Agriculture, 3(4), 223-234. https://doi.org/10.1016/j.inpa.2016.08.003
-        Amirkhani, A. H. & Esfandiari, M. J. (2012). Effective methods of technology transfer [In Persian]. Roshd-e-Fanavari, 8(31), 2-11. http://www.roshdefanavari.ir/en/Article/20078
-        Ansari, M. & Zare, A. (2009). Identifying the effective factors of selection and transfer of technology: (Iran Khodro body production line) [In Persian]. Journal of Executive Management, 1(33), 37-56. http://jem.journals.umz.ac.ir/article_196.html?lang=fa
-        Arasti, M. R., Modares Yazdi, M. & Delavari, M. (2008). A comprehensive model for selecting the appropriate method of technology transfer [In Persian]. Sharif Journal of Industrial Engineering & Management, 24(43), 145-153. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82928
-        Arroyo, P., & Molinos-Senante, M. (2018). Selecting appropriate wastewater treatment technologies using a choosing-by-advantages approach. Science of the Total Environment, 625, 819-827. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.331
-        Benyoucef, L., Ding, H., & Xie, X. (2003). Supplier selection problem: Selection criteria and methods [Doctoral dissertation, INRIA]. https://hal.inria.fr/inria-00071860
-        Bagheri, N. & Moazen, S. A. (2008). Optimal strategy for agricultural mechanization development in Iran [Conference presentation, In Persian]. 5th National Congress of Agricultural Machinery and Mechanization Engineering, Mashhad. https://civilica.com/doc/52763
-        Chang, B., Chang, C. W., & Wu, C. H. (2011). Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria. Expert systems with Applications, 38(3), 1850-1858.‏ https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.07.114
-        Emami, J. (2017). Prioritize effectivenew technologies on the development of the agricultural sector (Report No. RR-95-5-1-1111) [In Persian].Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute. http://www.agri-peri.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/3.pdf
-        Gharehbeigloo, M., Dehyouri, S., & Zand, A. (2019). A survey on the comparison between precision and traditional agriculture by budgeting method. International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems, 9(1), 11-18. http://ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir/article_545708.html
-        Ghaffari Turan, H. (2008). Supplier relations management system (SRM): A new approach in purchasing and logistics management [Conference presentation, In Persian].1th International Purchasing and Logistics Management Conference, Tehran. https://civilica.com/doc/46567/
-        Groher, T., Heitkämper, K., Walter, A., Liebisch, F. & Umstätter, C. (2020). Status quo of adoption of precision agriculture enabling technologies in Swiss plant production. Precision Agriculture, 21, 1327–1350. https://doi.org/10.1007/s11119-020-09723-5
-        Jafarnezhad, A. (2014). Modern technology management (4th ed.) [In Persian]. University of Tehran Press.
-        Jafari, A., Mirghaderi, S., Mosleh Shirazi, A. & Sadeghzadeh, F. (2020). Designing appropriate technology selection model (Case study: Fars Province Gas Company) [In Persian]. Journal of Technology Development Management, 8(3), 123-150. https://doi.org/10.22104/jtdm.2021.4240.2538
-        Kang, H. Y., Lee, A. H., Chang, C. C., & Kang, M. S. (2012). A model for selecting technologies in new product development. Mathematical Problems in Engineering, 2012. https://doi.org/10.1155/2012/358129
-        Kanojia, M., Shukla, B., Jain, V., Wali, A., & Joshi, M. (2019). Factors enabling technology development and technology transfer from higher education institutions to industry. Advances in Management & Digital Sciences, 1(1), 157-174. http://conference.nrjp.co.in/index.php/amds/article/download/506/489
-        Kaya, R. and Yet, B. (2019). Building bayesian networks based on DEMATEL for multiple criteria decision problems: A supplier selection case study. Expert Systems with Applications, 134, 234-248. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.05.053
-        Keshvari, A. & Marzban, A. (2019). Prioritization the power arrival in Khuzestan province using FAHP and FTOPSIS [In Persian]. Journal of Agricultural Machinery, 9 (1), 235-251. https://doi.org/10.22067/jam.v9i1.69258
-        Keshavarz, A., Fakari Sardehae, B., Beyki, A., Khosravi, A., Farsi, M. M., Malekian, R., & Najand Ali, A. (2020). Challenges of the country's agricultural sector [In Persian]. National Agriculture and Water Strategic Research Center (NAWSRC). https://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2020/11/22/Doc2020112212370696.pdf
-        Kheybari, S., Rezaie, F. M., Naji, S. A., & Najafi, F. (2019). Evaluation of energy production technologies from biomass using analytical hierarchy process: The case of Iran. Journal of Cleaner Production, 232, 257-265. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.357
-        Lak, M. B. & Borghaee, A. M. (2011). Multi-criteria decision making based on choosing an appropriate tractor. [In Persian]. Journal of Agricultural Machinery Engineering, 1(1): 41-47. http://dx.doi.org/10.22067/jam.v1i1.10077
-        Li, C. Y. (2012). The influence of entrepreneurial orientation on technology commercialization: The moderating roles of technological turbulence and integration. African Journal of Business Management, 6(1), 370-387. https://doi.org/10.5897/AJBM11.025
-        Majnooni Heris, A., Nayebi, M. & Sadraddini, A. A. (2018). Selecting the most appropriate irrigation system for Famenin, Qahavand and Razan plains [In Persian]. Journal of Irrigation Sciences and Engineering, 40(4), 155-167. https://doi.org/10.22055/jise.2017.13340
-        Modiri, M. & Ardalan, A. (2017). Selection appropriate methods of technology transfer process at the National Iranian Oil Refining and Dissemination Company with fuzzy multi criteria decision-making approach [In Persian]. Journal of New Process, 12(59), 116-133. http://www.farayandno.ir/article_30178.html
-        Najafi Kani, A., Shahkooei, E. & Molaei, M. (2016). Economic and social consequences of agricultural mechanization in rural settlements - Case: Rural district of South Astarābād in Gorgan County [In Persian]. Journal of Space Economics and Rural Development, 5(16), 73-96. https://doi.org/10.18869/acadpub.serd.5.16.73
-        Poorzabolzade, M., Zand, A., & Dehyuori, S. (2017). Feasibility study of application of precision agriculture for productivity of manufacturing and commercialization organic crops. Agricultural Marketing and Commercialization Journal, 1(1), 9-17. http://amc.iiau.ac.ir/article_538119_115223.html
-        Rasooli Sharabiani, V. (2000). Investigating the current situation and providing appropriate solutions for agricultural mechanization in Sarab city [Unpublished Master’s thesis, In Persian]. Chamran University of Ahvaz.
-        Ren, J., & Lützen, M. (2015). Fuzzy multi-criteria decision-making method for technology selection for emissions reduction from shipping under uncertainties. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 40, 43-60. https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.07.012
-        Saaty, R. (2013). A validation of the effectiveness of inner dependence in an ANP Model. The 12th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (Vol. 2013). https://doi.org/10.13033/isahp.y2013.009
-        Saaty, T. L. (2004). Fundamentals of the analytic network process—Dependence and feedback in decision-making with a single network. Journal of Systems science and Systems engineering, 13(2), 129-157. https://doi.org/10.1007/s11518-006-0158-y
-        Seifi, S. B., Aqel, H., Khojastehpour, M. & Rouhani, A. (2013). Investigation and determination of appropriate replacement time for tractors used in Gorgan Sample Farm Company [Conference presentation, In Persian]. 8th National Congress of Agricultural Machinery Engineering (Biosystem) and Mechanization of Iran, Mashhad, Iran. https://civilica.com/doc/284676/
-        Shakeri, R. & Molaei, S. (2018). A Comparative study of industrial development policies in Iran and South Korea [In Persian]. Economic Journal, 18(3&4), 87-102. http://ejip.ir/article-۱-۱۰۶۶-fa.html
-        Taghavifard, M. T., Moghimi Shahri, B., & Hooshangi, M. (2015). Selection of appropriate technology transfer method using DEMATEL method and network analysis process in two large porcelain companies in Khorasan [In Persian]. Journal of Technology Development Management, 2(4), 75-10. http://dx.doi.org/10.22104/jtdm.2016.315
-        Tabatabaeifar, A., Heidari, M. D., Omid, M., & Akram, A. (2012). Selecting appropriate combine harvester based on ergonomic criteria with analytical hierarchy process technique. Transactions of the ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers), 12-1406114, 1-5. https://doi.org/10.13031/2013.42538
-        Tavakoli, J. (2012). Level of development of agricultural mechanization in the cities of Kermanshah province and its relationship with infrastructure-institutional indicators. [In Persian]. Journal of Geography, 10(33), 149-167. https://www.sid.ir/fa/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=163016
-        Tofigh, A. A, & Shokoohi, S. (2015). Developing a model to select an appropriate method for technology transfer (Case study: Manufacturing and application technology of nano equipment in Iran) [In Persian]. Journal of Management Improvement, 9 (1), 57-78. http://www.behboodmodiriat.ir/article_42868.html
-        Thiruchelvam, S., & Tookey, J. E. (2011). Evolving trends of supplier selection criteria and methods. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, 4(1), 437-454. http://dx.doi.org/10.15282/ijame.4.2011.6.0036
-        Wang, B., Song, J., Ren, J., Li, K., & Duan, H. (2019). Selecting sustainable energy conversion technologies for agricultural residues: A fuzzy AHP-VIKOR based prioritization from life cycle perspective. Resources, Conservation and Recycling, 142, 78-87. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.11.011
-        Webb, N. M., Shavelson, R. J., & Haertel, E. H. (2006). 4 reliability coefficients and generalizability theory. Handbook of statistics, 26, 81-124. https://doi.org/10.1016/S0169-7161(06)26004-8
-        Wu, W. Y., Shih, H. A., & Chan, H. C. (2009). The analytic network process for partner selection criteria in strategic alliances. Expert Systems with Applications, 36(3), 4646-4653. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.06.049
-        Yang, D. T., & Zhu, X. (2013). Modernization of agriculture and long-term growth. Journal of Monetary Economics, 60(3), 367-382. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2013.01.002.