ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.

3 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران.

چکیده

اهمیت کسب فناوری در موفقیت سازمان‌ها بر کسی پوشیده نیست. سازمان‌ها به‌طور دائم در تلاش برای دستیابی به فناوری‌های جدید هستند تا نسبت به رقبای خود برتری یابند. از مهم‌ترین راه‌های کسب فناوری، انتقال فناوری است؛ براین‌اساس تدوین شاخص‌های سنجش موفقیت انتقال فناوری، چارچوبی برای آگاهی از میزان و کیفیت موفقیت انتقال فناوری فراهم می‌کند. باتوجه‌به سهم صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملی و اهمیت فناوری و انتقال آن در این صنعت، پژوهش حاضر به ­دنبال ارائه مدلی برای اندازه‌گیری میزان موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی کشور است. دراین‌راستا می‌بایست شاخص‌های متناسب با شرایط حاکم بر فضای کشور توسعه یابد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است. براین‌اساس باتکیه‌بر پیشینه پژوهش، شاخص‌های موفقیت انتقال فناوری استخراج شد و ضمن جمع‌بندی شاخص‌ها با به‌کارگیری نظرات خبرگان، پرسش‌نامه پژوهش طراحی شد. در­ ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد تشکیل‌دهنده موفقیت انتقال فناوری شناسایی شدند و به‌وسیله تحلیل عاملی تأییدی مدل ارائه‌شده، آزمون شد. درنهایت مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در چهار بُعد 1) کسب توانمندی دانشی و فناورانه، 2) دستاوردهای اقتصادی و تأثیر بر بازار، 3) افزایش توان فنی، عملیاتی و پژوهشی و 4) تحقق اهداف راهبردی تبیین و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Measuring the Success of Technology Transfer in Iran's Petrochemical Industry

نویسندگان [English]

  • Milad Gholamnejad 1
  • Masoud Movahedi 2
  • Manouchehr Manteghi 3
  • Shahram AliYari 2
1 Ph.D. student of Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 Faculty member, Department of Industrial Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 Faculty member, Department of Management and Industries, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

It is established that acquiring technology is important for the success of companies. Companies constantly strive to acquire new technologies to compete with each other. One of the most important ways to acquire technology is technology transfer. The paper aims to present a model that can determine the success rate of technology transfer. It is built by using the quantitative indicators to determine the extent and quality of technology transfer. Due to the  share of petrochemical industries in the national economy and the importance of the technology and its transfer in this industry, the paper selects this sector as its case study.
The  enquiry uses applied research. The methodology is survey for collecting the data. Through the literature review, the success indicators of technology transfer are extracted. Then, based on the opinions of experts, these indicators were examined. The result leads to design the paper's questionnaire. Using exploratory factor analysis, the dimensions that make up the success of technology transfer are identified, and the proposed model is tested using confirmatory factor analysis. Finally, the model for measuring the success of technology transfer is presented in four dimensions: 1) acquiring knowledge and technological capabilities, 2) economic achievements and the impact on the market, 3) increasing technical, operational and research capacity, and 4) achieving strategic goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of technology transfer
  • Technology Development
  • Exploratory factor analysis
  • Confirmatory factor analysis
Al-Abed, M. S. (2012). Technology transfer performance in Yemeni oil and gas companies: A conceptual framework. In AFBE 2012 conference papers (UNITEN) (pp. 353-368). https://moam.info/uniten_5c19752f097c4792578b45ef.html
Al-Thawwad, R. M. (2008). Technology transfer and sustainability-Adapting factors: Culture, physical environment, and geographical location. In Proceedings of The 2008 IAJC-IJME International Conference (Vol. 152). http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.576.5965
Arabi, M., & Izadi, D. (2014). Technology management: The key to success in competition and wealth creation [in Persian]. Cultural Research Office.
Bagherpour, E. S. (2016). Technology transfer and related concepts [in Persian]. The first scientific research conference on new findings of management sciences, entrepreneurship and education in Iran, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/413155
Bagherzadeh, M., & Meftahi, J. (2011). Investigating the factors affecting the success of technology transfer of screw compressor industries in iranian companies [In Persian]. The Journal of Productivity Management, 5(1), 125-154. http://jpm.iaut.ac.ir/article_519347.html?lang=en
Bell, M. (2012). International technology transfer, innovation capabilities and sustainable directions of development. In D. G. Ockwell, & A. Mallett (Eds.), Low-carbon technology transfer: From rhetoric to reality (pp. 44-71). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203121481-11
Bergmann, T., & Karwowski, W. (2018). Agile project management and project success: A literature review. In J. I. Kantola, S. Nazir, & T. Barath (Eds.), Advances in Human Factors, Business Management and Society (pp. 405-414). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94709-9_39
Bessam, H. E., & Gadow, R. (2013). International technology transfer: Innovative quantitative tools. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 12(1-3), 78-101. https://doi.org/10.1504/IJTTC.2013.064141
Di Benedetto, C. A., Calantone, R. J., & Zhang, C. (2003). International technology transfer: Model and exploratory study in the People's Republic of China. International Marketing Review, 20(4), 446-462. https://doi.org/10.1108/02651330310485171
Distanont, A., Khongmalai, O., & Kritpipat, P. (2018). Factors affecting technology transfer performance in the petrochemical industry in Thailand: A case study. WMS Journal of Management, 7(2), 23-35. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/125725
Do Carmo Caccia-Bava, M., Guimaraes, T., & Harrington, S. J. (2006). Hospital organization culture, capacity to innovate and success in technology adoption. Journal of Health Organization and Management, 20(3), 194-217. https://doi.org/10.1108/14777260610662735
Farhang, M. (1997). Managing technology transfer to China: Conceptual framework and operational guidelines. International Marketing Review, 14(2), 92-106. https://doi.org/10.1108/02651339710170195
Fazli, S., Darvish, F., Bushehri, A., & Nazarizadeh, F. (2016). Identification and ranking of environmental factors affecting innovation in the defense industry (study of the defense industry of the Islamic Republic of Iran) [in Persian]. Basij Strategic Studies Quarterly, 18(69), 153-182. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360552
Gibson, M. (2005). Technology transfer: An international good practice guide for pharmaceutical and allied industries. PDA.
Guan, J. C., Mok, C. K., Yam, R. C. M., Chin, K. S., & Pun, K. F. (2006). Technology transfer and innovation performance: Evidence from Chinese firms. Technological Forecasting and Social Change, 73(6), 666-678. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2005.05.009
Günsel, A. (2015). Research on effectiveness of technology transfer from a knowledge based perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 777-785. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.165
Harvey, M. G. (1984). Application of technology life cycles to technology transfers. Journal of Business Strategy, 5(2), 51-58. https://doi.org/10.1108/eb039058
Hemmert, M. (2004). The influence of institutional factors on the technology acquisition performance of high-tech firms: Survey results from Germany and Japan. Research Policy, 33(6), 1019-1039. https://doi.org/10.1016/j.respol.2004.04.003
Hafeez, A., Shamsuddin, A. B., Saeed, B., Mehmood, A., & Andleeb, N. (2020). Exploring the impact of absorptive capacity on technology transfer effectiveness: A conceptual framework. International Journal of Scientific & Technology Research, 9(3), 4779-4792. https://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Exploring-The-Impact-Of-Absorptive-Capacity-On-Technology-Transfer-Effectiveness-A-Conceptual-Framework.pdf
Jafari, M., Akhavan, P., & Rafiei, A. (2014). Technology transfer effectiveness in knowledge-based centers providing a model based on knowledge management. International Journal of Scientific Knowledge, 4(7), 24-39. https://ssrn.com/abstract=2424197  
Kabaranzad Ghadim, M. R. (2009). Identifying the effective factors in evaluating and selecting the optimal method of technology transfer in Greater Tehran Gas Company [in Persian]. Journal of Industrial Management  Faculty of Humaities, 4(7), 61-78. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=121101
Khakpoor, M. (2005), The role of downstream industries and the petrochemical industry in technology development [In Persian]. The Second National Conference on Technology Development in the Oil Industry, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/32917
Khaloozadeh, F. (2011). Designing and explaining the model of technology transfer from university to industry (Case study from Aerospace University to SASAD) [Unpublished doctoral dissertation, in Persian]. Imam Hossein University.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610. https://doi.org/10.1177/001316447003000308
Lin, B. W., & Berg, D. (2001). Effects of cultural difference on technology transfer projects: An empirical study of Taiwanese manufacturing companies. International Journal of Project Management, 19(5), 287-293. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00081-2
Lin, J. L., Fang, S. C., Fang, S. R., & Tsai, F. S. (2009). Network embeddedness and technology transfer performance in R&D consortia in Taiwan. Technovation, 29(11), 763-774. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2009.05.001
Madani, H. (2006). Survey and study of technology transfer methods in private institutions and companies in Iran [Unpublished master’s thesis, in Persian]. Islamic Azad University, Science and Research Branch.
Malm, A. M., Fredriksson, A., & Johansen, K. (2016). Bridging capability gaps in technology transfers within related offsets. Journal of Manufacturing Technology Management, 27(5), 640-661. https://doi.org/10.1108/JMTM-11-2015-0101
Mohamed, A., Sapuan, S., Ahmad, M. M., Hamouda, A., & Baharudin, B. H. T. B. (2012). Modeling the technology transfer process in the petroleum industry: Evidence from Libya. Mathematical and Computer Modelling, 55(3-4), 451-470. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2011.08.025
Mohammadi, K. (2015). International Technology Transfer Project Success Model in a Facilitator Organization in Iran [Doctoral dissertation, Allameh Tabataba'i University, in Persian]. Iran Scientific Information Database (Ganj). https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/b82fde10d7e1448131284bd89fb32f69
Moravvej, M., & Goodarzi, E. (2019). Comparative advantage of production and export of petrochemical products of Arvand Petrochemical Company [In Persian].  National Conference on Building, Environment and Energy Consumption Management, Ahvaz, Iran. https://civilica.com/doc/1040847
Najafi, A. (2008). Presenting a method for a suitable selection of technology acquisition methods based on factor analysis method; a case study in Alupan Corporation [In Persian]. Roshd -e- Fanavari Journal of Science and Technology Parks & Incubators, 5(1), 8-17. http://roshdefanavari.ir/en/Article/20189
Namdar Zanganeh, S. (2009). Presenting a hybrid model to identify the factors affecting the effectiveness of technology transfer projects in Iranian electrical equipment  [Doctoral dissertation, Tarbiat Modares University, in Persian]. Iran Scientific Information Database (Ganj).  https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/76c85ebcc944c6a3146e20316597ab28
Nekuee Moghaddam, M., Behzadi, F., & Keshavarz, H. (2012). Aspects of organizational cultures: Missionary, participatory, flexibility and bureaucratic in organizational success indexes flexibility, cohesiveness, speed and innovation in public hospitals in Kerman province [In Persian]. Journal of Hospital, 11(1), 73-82. https://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=39&sid=1&slc_lang=en
Nguyen, N. T. D., & Aoyama, A. (2015). The impact of cultural differences on technology transfer: Management practice moderation. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(7), 926-954. https://doi.org/10.1108/JMTM-09-2013-0130
Rafiei, A., Akhavan, P., & Hayati, S. (2016). Knowledge management in successful technology transfer (Case study: Iranian aerospace industries and knowledge-based centers). Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, 88(1), 178-188. https://doi.org/10.1108/AEAT-11-2013-0220
Shafaghat, A., Elyasi, M., Tabatabaeeyan, S., & Bamdad Soofi, J. (2016). Proposing a comprehensive defense innovation process for Iranian best-practice: Defense projects in post-islamic revolution era [In Persian]. Innovation Management Journal, 4(4), 131-154. http://www.nowavari.ir/article_15365.html?lang=en
Shenhar, A. J., & Dvir, D. (2007). Reinventing project management: The Diamond approach to successful growth and innovation. Harvard Business Review Press. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2008.00327_2.x
Stock, G. N., & McDermott, C. M. (2001). Organizational and strategic predictors of manufacturing technology implementation success: An exploratory study. Technovation, 21(10), 625-636. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(01)00051-7
Stock, G. N., & Tatikonda, M. V. (2000). A typology of project-level technology transfer processes. Journal of Operations Management, 18(6), 719-737. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(00)00045-0
Taghva, M., Tabatabaeian, H., & Mohammadi, K. (2010, December). The role of organizational factors in the international technology transfer project success: An empirical investigation. In 2010 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (pp. 1906-1910). IEEE. https://doi.org/10.1109/ieem.2010.5674623
UNIDO (1989). Technology management in developing country report Vienna.
Wang, J. F., & rui Cao, H. (2010, June). Improve the university technology transfer: Factors and framework. In 2010 Second International Conference on Communication Systems, Networks and Applications (Vol. 2, pp. 216-219). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCSNA.2010.5588883
Waroonkun, T., & Stewart, R. A. (2008). Pathways to enhanced value creation from the international technology transfer process in Thai construction projects. Construction Innovation, 8(4), 299-317. https://doi.org/10.1108/14714170810912671