نویسنده = ������������������ ������ �������� ��...