نویسنده = سید محمد صاحبکار خراسانی
ارائه راهبردهایی برای توسعه نظام اعتبارسنجی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-68

10.22104/jtdm.2023.5849.3069

سیدعلی فاطمی خوراسگانی؛ میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ روح الله ابوجعفری