نویسنده = ������������ ����������
تحلیل فضایی سرریزهای تکنولوژی در کشورهای منتخب آسیایی

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 105-125

10.22104/jtdm.2016.380

مجتبی بهمنی؛ آرش جمشیدنژاد؛ امید جنابی