تحلیل فضایی سرریزهای تکنولوژی در کشورهای منتخب آسیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر

3 دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در چند دهه اخیر جریان سرریزهای تکنولوژی به کشورها بالاخص کشورهای درحال توسعه مورد توجه قرار گرفته است، چرا که این نوع سرریزها منجربه افزایش دانش، ایجاد مزیت‌های رقابتی، هم‌گرایی و ادغام‌های اقتصادی می‌گردند. با توجه به مزایا و اهمیت موضوع، این مطالعه سرریزهای تکنولوژی را در کشورهای منتخب قاره ‌آسیا در دوره زمانی 2011-1995 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی مورد بررسی قرار داده است. نتایج به صورت اثرات سرریز درون کشوری و بین‌المللی ارائه شده است. نتایج بیانگر اثر غیر مستقیم و بازخوردی مثبت ناشی از تغییر شاخص توسعه ‌انسانی، مخارج تحقیق و توسعه و واردات حامل دانش می‌باشند که این نتایج تایید کننده وجود سرریزها و ظرفیت جذب تکنولوژی در این کشورها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial technological spillover analysis in selected countries in Asia

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Bahmani 1
  • Arash Jamshid Nejad 2
  • Omid Jenabi 3
1
2
3
چکیده [English]

In recent decades streams of technological spillover to countries, especially developing countries, have been considered, because these spillovers lead to increased knowledge, creation of competitive advantages, convergence and economic integration. Considering the advantages and importance of this subject, this study investigates the technology spillovers in selected countries of Asia in the period of 2011-1995, using spatial econometric methods. The results are presented in the form of technology spillover effects within countries and internationally. The results indicate a positive indirect and feedback effect of changes in the indicators of human development; research and development expenditures and import lead to knowledge transfer all these results endorse the existence of technological spillover and capacity for absorbing technology in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Spillover
  • Capacity Absorbtion
  • Spillover Chanell
  • Spatial Econometrics