دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 9-150 

مقاله پژوهشی

دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟

صفحه 9-26

10.22104/jtdm.2016.365

آزیتا کرمی پور؛ مهدی خالقی؛ محمدرضا آراستی؛ نیما گروسی مختارزاده