دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-188 
طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها

صفحه 45-80

10.22104/jtdm.2016.397

سید سپهر قاضی نوری؛ علی رجب زاده قطرمی؛ پریسا مودت


تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور

صفحه 81-110

10.22104/jtdm.2016.406

فرشاد مومنی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا