نظریه‌پردازی یادگیری بین‌سازمانی قابلیت‌های مدیریت پروژه در کنسرسیوم‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته و استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت پروژه و ساخت

چکیده

یادگیری بین‌سازمانی به‌عنوان یکی از منابع اصلی کسب و توسعۀ دانش سازمانی مطرح است. کشورهای در حال توسعه، به دلیل ظرفیت‌ مالی، مدیریتی و تکنولوژیکی محدود خود، از مشارکت شرکت‌های توانمند خارجی در انجام پروژه‌های زیربنایی خود بهره می‌برند. این امر فرصت‌های فراوانی را برای یادگیری و انتقال قابلیت‌های مختلف مانند قابلیت مدیریت پروژه از شرکت‌های خارجی فراهم می‌کند. این تحقیق با رویکردی استقرایی و با استفاده از استراتژی نظریۀ زمینه ای، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری بین سازمانی قابلیتهای مدیریت پروژه، رابطۀ بین این عوامل را در قالب شش قضیه حکمی و یک مدل مفهومی، تبیین نموده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، یادگیری بین‌سازمانی قابلیت‌های مدیریت پروژه مستلزم توجه به «عزم شرکت داخلی به یادگیری بین‌سازمانی» به‌عنوان مقولۀ مرکزی و سطح قابلیت‌های شرکت خارجی در مدیریت پروژه، تمایل شرکت داخلی به رشد و توسعۀ قابلیت‌های خود در مدیریت پروژه و الزام کارفرما به پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت پروژه به‌عنوان پیش‌نیازهای یادگیری بین‌سازمانی است. ظرفیت یادگیری شرکت داخلی، ظرفیت یاددهی شرکت خارجی و ارتباط و تعامل دو شرکت شرایط بستر‌ساز یادگیری هستند که از طریق به‌کارگیری سازوکارهای مناسب یادگیری بین‌سازمانی، بر میزان یادگیری بین‌سازمانی قابلیت‌های ملموس و ناملموس مدیریت پروژه مؤثر واقع می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theory Building from Inter-organizational Project Management Learning in Iran Petroleum International Consortiums

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Azizi 1
  • Mohammad Hossein Sobhiyah 2
1
2
چکیده [English]

Inter-organizational learning is one of the main sources of knowledge acquisition and development. Because of the limitation in financial, managerial and technological capacities in developing countries, they benefit from participation with international companies in executing their infrastructure projects. This would provide developing countries with plenty of opportunities for transferring and learning different capabilities such as project management. With inductive approach and by using a structured design of grounded theory, this study identifies important concepts and parameters in inter-organizational learning and presents their relationships in 6 propositions and a conceptual model. The results indicate that inter-organizational learning of project management capabilities requires attention to “intent of local companies to inter-organizational learning” as the core category, the level of foreign partner capabilities in project management, tendency of local companies in developing project management capabilities and commitment of employers to executing project management process as inter-organizational learning antecedence. Learning capacity of local companies, teaching capacity of foreign companies and communications and interactions between them are identified as learning context which is effective in learning level of tangible and intangible project management capabilities by using appropriate inter-organizational learning mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-organizational Learning
  • Project Management Capabilities
  • Organizational Capabilities Development
  • Grounded Theory