سناریوپردازی آینده صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، آینده پژوهی صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران می‌باشد. به منظور تدوین و طراحی سناریوهای پیش روی این صنعت در آینده، مهمترین عامل شناسایی عدم قطعیت های کلیدی است. بدین منظور عدم قطعیت های کلیدی موجود در فضای فناوری نرم افزار در ایران شناسایی شده و با استفاده از روش سناریونویسی به توصیف و تشریح آینده ی این صنعت پرداخته می‌شود. این کار با انجام دو مرحله مرور ادبیات در مقالات و اخبار فناوری های نوین دنیا و همچنین مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. در مرحله اول ابتدا پیشران های موثر بر آینده نرم افزارهای کاربردی در ایران مشخص شد که پس از مصاحبه با خبرگان، در نهایت سه عدم قطعیت برای بررسی تعیین و با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد و ماتریس اثرات متقابل چهار سناریو مشخص گردید. در پایان نیز سناریوها با توجه به خروجی های ارائه شده و پس از صحه گذاری و اعتبارسنجی توسط خبرگان استخراج گردید و به هر کدام پرداخته شد .

کلمات کلیدی: آینده پژوهی، سناریو نویسی، فناوری نرم افزار، عدم قطعیت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

scenarios Planning in the Future of technology in Application software with future study approach

نویسندگان [English]

  • Shahram Shakuri 1
  • Ali Bonyadi naeini 2
1
2 PhD of business management, assistant professor in Iran University of science and technology
چکیده [English]

The main purpose of this study is future studies of application software especially in Iran. To develop and design scenarios of industry in the future, the most important factor is identification of the key uncertainties. Therefore, the key uncertainty in the field of software applications technology identified and described by scripting the future of this industry will be discussed. This research is done in two levels: a literature review of articles and news of new technologies as well as interviews and surveys with experts. . First, drivers affecting future software applications was found that after the survey of experts, three uncertainties was determined and four scenarios by using scenario wizard software applications and matrix interactions among uncertainties were identified. Finally, after the verification and validation by experts, to the outputs achieved were identified future scenarios. scenarios studies comprehensively and strategies was presented.
Keywords: future study, scenario planning, software applications technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: future study
  • scenario planning
  • software technology