بررسی تأثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب‌و‌کارهای حوزه صنعت کشاورزی مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای گلخانه‌ای شهر پاکدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی / دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد / دانشگاه شاهد

چکیده

در این پژوهش تأثیر روش کسب دانش بر شکل‌گیری نوآوری‌های کارآفرینان ایرانی در کسب‌و‌کارهای صنعت کشاورزی گلخانه‌ای بررسی شده‌است. پژوهش از منظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. گردآوری اطلاعات با پرسشنامه‌ای با پایایی 84/0 انجام شد. مؤلفه‌های کسب دانش، هوشیاری کارآفرینانه، و نوآوری کارآفرینان بررسی شدند. برای جامعه آماری 600 نفره صاحبان و مدیران کسب‌و‌کارهای صنعت کشاورزی گلخانه‌ای در شهرستان پاکدشت استان تهران، 234 نفر حداقل تعداد نمونه محاسبه شد. از تعداد 270 پرسشنامه توزیع شده 247 پرسشنامه پاسخ داده شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS و نرم‌افزارPLS2 Smart با استفاده از معادلات ساختاری تجزیه‌و‌تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد روش‌های کسب دانش، به ترتیب اهمیت شامل: رویه‌های مدیریت، آموزش و یادگیری، به میزان قابل‌توجهی بر نوآوری کارآفرینان جامعه آماری مورد بررسی مؤثرند؛ و این تأثیر از طریق متغیر واسطه‌ای هوشیاری کارآفرینانه، تعدیل می‌شود. کسب دانش از رویه‌های مدیریت بیشترین تأثیر را بر نوآوری کارآفرینان داشت و کسب دانش از شبکه‌های اجتماعی، بر نوآوری کارآفرینان بی‌تأثیر بود. بین افراد با سنین مختلف و تحصیلات متفاوت، از نظر هوشیاری کارآفرینانه و نوآوری، تفاوت معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: روش‌های کسب دانش، رویه‌های مدیریت، آموزش و یادگیری، نوآوری کارآفرینان، هوشیاری کارآفرینانه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

invinvestigating the effect of knowledge acquisition method on entrepreneurships' innovation in agriculture businesses (Case study: greenhouse agricultural industry in the Pakdasht city of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein Keshavarzi 1
  • saeed Safari 1
  • sadegh Khoshkho Titkanloo 2
1 Lecturer / Shahed University
2 expert / Shahed University
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to investigate the effect of knowledge acquisition methods on Iranian entrepreneurs’ business innovations in greenhouse agricultural industry in the Pakdasht city of Tehran Province. In terms of research goal, the research is applied research, and In terms of data collection, is descriptive survey. Data was collected using a questionnaire containing questions about knowledge acquisition (from social networks, from management practices, and from teaching and learning), entrepreneurial alertness, and entrepreneurs’ innovation.
The research population included 600 business owners and managers from greenhouse agricultural industry in the Pakdasht city Tehran Province. The calculated number of research sample was 234. About 270 questionnaires were distributed, and 247 returned and analyzed using SPSS and Lisrel (Pls) softwares. Using Structural Equation Modeling technique to analyze data the research findings revealed that knowledge acquisition methods including: management practices , teaching and learning methods, each in order of importance, and significantly affect entrepreneurs’ innovation of research population; and this impact is adjusted by entrepreneurial awareness as intermediate variable. Knowledge acquisition from social networks has no effect on entrepreneurs’ innovation knowledge acquisition from management practices has the greatest impact on entrepreneurs’ innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Acquisition Methods
  • Managerial Practices
  • Education and Learning
  • Entrepreneurs’ Innovation
  • Entrepreneurial