دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 9-178 

مقاله پژوهشی

نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

صفحه 9-30

10.22104/jtdm.2016.352

منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا