شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تشکیلات و روشها

2 معاون پژوهشی و عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این روزها، دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها رو به توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی آورده اند. اما تمامی این سازمانها در این فرایند، با کاستی هایی مواجه هستند که از جمله آنها می توان به عدم توجه به عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری‌سازی جهت یافتن مناسب‌ترین استراتژی و در نتیجه تجاری‌سازی موفق دستاوردهای جدیدشان اشاره کرد. مقاله حاضر جهت کمک به یافتن راه حلهایی برای رفع نقطه ضعف مذکور، به شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری‌سازی فناوری و ارتباط بین عامل و استراتژی با رویکردی نظاممند متمرکز شده است. به این منظور با استفاده از روش مرور نظام‌مند و ترکیب جامع مطالعات صورت گرفته در این حوزه با استفاده از روش فراترکیب، به بررسی دقیقتر ادبیات موضوع و ایجاد چارچوبی جهت تسهیل تجاری‌سازی و رفع برخی از مشکلات موجود در این امر پرداخته شد. عواملی چون چرخه عمر، رژیم تملک پذیری، اندازه واحد بهره بردار، دارایی های مکمل، ماهیت واحد بهره بردار، عدم اطمینان، توانمندی‌های علمی، فنی و مدیریتی، عوامل محیطی، منابع مالی، نوع فناوری و جایگاه رقابتی واحد بهره بردار به عنوان عوامل تاثیرگذار اصلی شناسایی شد و در نهایت اثر این عوامل بر استراتژی‌های تجاری‌سازی مستقل، تأسیس شرکت انشعابی، مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک، اتحاد استراتژیک، خرید/اکتساب داراییهای مکمل مورد نیاز یا واحد صاحب آن داراییها، اعطای امتیاز و ادغام و فروش بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting Technology Commercialization Strategy based on the Meta-Synthesis method

نویسندگان [English]

  • haniyeh hosseiniyanpouya 1
  • s.soroush ghazinoori 2
  • mehdi goodarzi 3
1
2 Assistant Professor Department of Industrial Management School of Management and Accounting Allameh Tabataba'i University
3 Assistant Professor Department of Industrial Management School of Management and Accounting Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

These days, universities, research institutes and firms in many countries have decided to develop and commercialization of new products and services. But all of these organizations in this process faced with the shortcomings including the lack of attention to the factors affecting the commercialization strategy to find the best strategy and in result, successful commercialization of new technologies. This study has been focused to find solutions to address these weaknesses by identifying factors affecting the technology commercialization strategy and the relationship between the factor and the strategy through a systematic approach in this regard.
To this end, a closer look has been taken to the literature to facilitate commercialization and overcome some of the problems in this matter by using a comprehensive systematic review and synthesis of studies in this field using meta-synthesis. Factors such as life cycle, the appropriability regime, size of exploiter firm, complementary assets, nature of exploiter firm, uncertainty, scientific-technical and management capabilities, environmental factors, financial resources, type of technology and the competitive position of the exploiter firm was identified as the main factors affecting , and in the end the effect of these factors on the technology commercialization strategies including In-house Commercialization, spin off company, joint R&D, joint ventures, strategic alliances, purchasing/acquisition, licensing, merge and sale were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Commercialization
  • Commercialization Strategy
  • Systematic Review
  • meta-synthesis
-      حبیب‌پور، کرم، صفری، رضا (1391): راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، صفحات866-1.
-      رفائی شیرپاک، خسرو، گوروگه، سپالی، چینی چیان، مریم (1389): متاسنتز تحقیقات کیفی در علوم بهداشتی، نشریه اپیدمیولوژی ایران، جلد 6، شماره 1، صفحات 51-57
-      طباطبائیان، سید حبیب ا...، میقانی نژاد، علیرضا (1391): ارزیابی فاکتورهای تأثیرگذار بر اثربخشی انتقال فناوری در سطح صنعت، بررسی صنعت نفت کشور و مطالعات تطبیقی. ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 107، صفحات 16-11.
-      کلانتری، اسماعیل، میگون پوری، محمدرضاد (1392): شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد‌های تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانو در ایران، فصلنامه توسعه کارافرینی، دوره ششم، شماره اول19، صفحات 66-47.
-      گودرزی، مهدی، بامداد صوفی، جهانیار، اعرابی، سید محمد، امیری، مقصود (1392): الگوی جامع تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره1 ، صفحات 37- 66 .
-      یداللهی فارسی، جانگیر، کلاتهایی، زهرا (1389): انتخاب استراتژی تجاری‌سازی نوآوری‌های تکنولوژیک برمبنای نظریه هزینه مبادلات اقتصادی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری.
-      یداللهی فارسی، جانگیر، کلاتهایی، زهرا (1391): رتبه‌بندی عوامل بومی مؤثر در انتخاب راهبرد تجاری‌سازی فناوری، مطالعه موردی صنعت زیست فناوری، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های27 و 28، صفحات 1-22.
-      کبیری، پیام (1388): مقالات مرور نظام‌مند، کارگاه دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه، المپیاد علمی دانشجویان، اصفهان، مرداد 1388
-      ملبوس باف، رامین، عزیزی، فریدون (1389): مرور نظام‌مند چیست و چگونه نگارش می‌شود؟، مجله پژوهش در پزشکی، مرکز تحقیقات و پژوهشکده علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جلد 34 شماره 3 صفحات 203-207.
-        Aggarwal, V., & Hsu, D. (2009). Modes of cooperative R&D commercialization by start-ups. Strategic Management Journal, 30, 835–864.
-        Breznitz, S. M., O’Shea, R. P., & Allen, T. J. (2008). University Commercialization Strategies in the Development of Regional Bioclusters. Journal of Product Innovation Management, 25(2), 129–142.
-        Brown, A., Berry, G., & Goel, K. (1991). Guidelines for successfully transferring government-sponsored innovations. Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland)-Research Policy, 20, 121–143.
-        Ceccagnoli, M., & Hicks, D. (2013). Complementary Assets and the Choice of Organizational Governance: Empirical Evidence From a Large Sample of US Technology-Based Firms. IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERINGMANAGEMENT, 60(1), 99–112.
-        Chan, L., & Aldhaban, F. (2009). Technology transfer to China: With case studies in the high-speed rail industry. PICMET ’09 - 2009 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology, 2858–2867.
-        Chang, S.-H., Shen, Y.-C., & Wu, C.-A. (2006). Technology commercialization strategy selection: Analytical network process approach. The 36th CIE Conference on Computers & Industrial Engineering, 20–23.
-        Conceição, O., Fontes, M., & Calapez, T. (2012). The commercialisation decisions of research-based spin-off: Targeting the market for technologies. ScienceDirect -Technovation, 32(1), 43–56.
-        Creswell J, W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, & Evaluating Quantitative and Qualitative Research, New Jersey, Pearson Merrill Prentice Hall, 2nd edition.
-        D. Constantiou, I., Papazafeiropoulou, A., & K. Dwivedi, Y. (2009). THE DIFFUSION OF IP-TELEPHONY AND THE VENDORS, COMMERCIALISATION STRATEGIES, 44.
-        David, J. Roessner (1984). Commercializing solar technology :The government role. Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland )-Research Policy, 13, 235–246.
-        Del Campo, a. a., Sparks, a., Hill, R. C., & Keller, R. T. (1999). The transfer and commercialization of university-developed medical imaging technology: opportunities and problems. IEEE Transactions on Engineering Management, 46(3), 289–298.
-      Dehkordi, M., Yonekura, S., & Kohnepushi, S. (2013). Descriptive analysis of Nissan’s electric vehicle commercialization strategies. Journal of Product & Brand Management, 22(5/6), 393–403.
-        Egan, E. J. (2012). The Economics of Patent Citations: Startup Commercialization Strategy, Value, and Success. UMI Dissertation Publishing, 1–108.
-        Fiedler, M., & Welpe, I. (2011). Commercialisation of technology innovations: an empirical study on the influence of clusters and innovation networks. International Journal of Technology Management, 54(4), 410.
-        Fiedler, M., & Welpe, I. M. (2010). Antecedents of cooperative commercialisation strategies of nanotechnology firms. Elsevier B.V-Research Policy, 39(3), 400–410.
-        Fitzgerald, K., Anderson, L., & Kula, H. (2010). Embedded Librarians Promote an Innovation Agenda: University of Toronto Libraries and the MaRS Discovery District. Journal of Business & Finance Librarianship, 15(3-4), 188–196.
-        Glynn, L. (2006). A critical appraisal tool for library and information research. Library Hi Tech 24(3): 387-399.
-        Gans, S., Stern, S.(2003): The product market and the market for “ideas”: commercialization strategies for technology entrepreneurs, Research Policy 32, 333–350
-        Garcia, M., Hallam, C., & Flannery, W. T. (2008). A Comparison of a Technology Development Methodology with a Strategy-Based Balanced Scorecard N ormative Model. PICMET 2008 Proceedings, 27-31 July, Cape Town, South Africa, 2089–2093.
-        Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence vs forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.
-        Gonzalez, R. (2005). FROM THE LAB TO THE MARKET: THE COMMERCIALIZATION STRATEGY OF PATENTED INVENTIONS. Academy of Management Proceedings, 1–41.
-        Haeussler, C., & Maximilians, L. (2009). The Determinants of Commercialization Strategy : Idiosyncrasies in British and German Biotechnology. Institute for Innovation Research, Technology Management and Entrepreneurship, 1–45.
-        Hassanlou, A., Eng, B., & Eng, M. (2009). The impact of absorptive capacity on the innovation performance of pharmaceutical firms. Proquest Dissertations and Theses, 1–389.
-       He, Z., Lim, K., & Wong, P. (2006). Entry and competitive dynamics in the mobile telecommunications market. Elsevier B.V-Research Policy, 35(8), 1147–1165.
-        Hoddinott, P., & Bailetti, A. J. (2005). Commercial alignment of firms and government agencies advancing climate change technologies. A Unifying Discipline for Melting the Boundaries Technology Management:, 3–17.
-        Hsu, D. H. (2001). The role of venture capitalists in financing and developing high-technology start-ups.
-        Hsu, D. H. (2006). Venture Capitalists and Cooperative Start-up Commercialization Strategy. Management Science, 52(2), 204–219. doi:10.1287/mnsc.1050.0480
-        Imai, J. T. (1996). TECHNOLOGY TRANSFERS: STRATEGIES FOR ENTERING THE TWENTY-FTRST CENTURY. IEEE, 919–922.
-        Kang, J., Gwon, S., Hong, S., Kim, Y., & Cho, K. (2011). Determinants of the technology commercialization of the government-sponsored firms: Empirical evidence from Korean manufacturing. Technology Management.
-        Kasch, S., & Dowling, M. (2008). Commercialization strategies of young biotechnology firms: An empirical analysis of the U.S. industry. Elsevier B.V-Research Policy, 37(10), 1765–1777.
-        Knockaert, M., Vandenbroucke, E., & Huyghe, a. (2012). Unraveling the need for innovation support services in new technology-based firms: The impact of commercialization strategy. Science and Public Policy, 40(1), 85–96.
-        Kollmer, H., & Dowling, M. (2004). Licensing as a commercialisation strategy for new technology-based firms. Elsevier B.V-Research Policy, 33(8), 1141–1151.
-        Kritayakirana, K. (2005). The Effects of Venture Capitalist Prominence on Young Public Corporations. UMI Dissertation Publishing.
-        Lee, C., Bae, Z., Lee, J. (1994). Strategies for Linking Vertical Cooperative R&D to Commercialization in Korea, 11(4), 325-335.
-        Leung, L. (2015). Validity, reliability, and generalizability in qualitative research. Research and Audit 4(3), 324-327.
-        Libaers, D., Hicks, D., & Porter, a. L. (2010). A taxonomy of small firm technology commercialization. Industrial and Corporate Change, 35, 1–35.
-        Lichtenthaler, U., Ernst, H., & Hoegl, M. (2010). Not-Sold-Here: How Attitudes Influence External Knowledge Exploitation. Organization Science, 21(5), 1054–1071.
-        Lin, B.-W., Lee, Y., & Hung, S.-C. (2006). R&D intensity and commercialization orientation effects on financial performance. Journal of Business Research, 59(6), 679–685.
-        Lin, C., Jiang, J., Wum, Y., & Chang, C. (2010). Assessment of commercialization strategy using R&D capability. Industrial Management & Systems, 111(3), 341–369.
-        Lowe, J. (1993), Commercialization of university research: A policy perspective, Technology Analysis & Strategic Management, 5(1), 27-37
-        Maine, E., Lubik, S., & Garnsey, E. (2012). Overcoming commercialization challenges in science-based business: Strategies for advanced materials ventures. Technology Management for Emerging Technologies, 823–828. 
-        Martucci, L. (2008). BRINGING A VECTOR / IMAGE TOOL TO THE COMMERCIAL MARKET. ASPRS 2008 Annual Conference Portland, Oregon.
-        Marx, M. (2009). ON A SHORT LEASH? YOUNG ORGANIZATIONS, STRATEGIC CHANGE, AND VENTURE CAPITAL. Academy of Management Proceedings, 1–39.
-        McMillan, V. C. (2008). Technology Transition: A Model for Infusion and Commercialization. Comparative Technology Transfer and Society, 6(1), 17–31.
-        Park, S., & Lee, Y. (2011). Perspectives on Technology Transfer Strategies of Korean Companies in Point of Resource and Capability Based View. Journal of Technology Management & Innovation, 6(1), 161–184.
-        Petroni, G., & Verbano, C. (2000). The development of a technology transfer strategy in the aerospace industry: the case of the Italian Space Agency. Technovation, 20(7), 345–351.
-        Powell, B. C. (2010). Equity carve-outs as a technology commercialization strategy: An exploratory case study of Thermo Electron’s strategy. ScienceDirect-Technovation, 30(1), 37–47.
-        Qingrui, X., Jingjiang, L., Gang, Z., & Xiaoqing, Z. (2001). TRATEGY INNOVATION: A THEORETICAL FRAMEWORK AND EMPIRICAL STUDIES IN CHINESE FIRMS. IEEE, 305–310.
-        Saini, M., & Shlonsky, A. (2008). Developing a Protocol for Systematic Synthesis within C2 Reviews: The Eighth Annual International Campbell Collaboration Colloquium Vancouver, British Columbia, Canada.
-        Sajjad, A. (2004). COMMERCIALIZATION STRATEGY AND COMPETITIVE AGGRESSIVENESS FOR TECHNOLOGY STARTUPS IN OTTAWA (pp. 1–73).
-        Samuelt, M. (2014). Status and Prospects of IP Regime in India: Implications for Agricultural Education. Journal of Intellectual Property Rights, 19, 189–201.
-        Sandelowski, M. (2003). Applying systematic review methods to studies of people’s views: an example from public health research. J Epidemiol Community, 58(9), 794–800.
-        Sandelowski, M., & Barroso, J. (2002). Reading qualitative studies. International Journal of Qualitative Methods, 74–108.
-        Sanghi, R., & Singh, V. (2012). Green chemistry for environmental remediation.1-800.
-        Schuh, G., Bremer, D., Wellensiek, M., & Drescher, T. (2013). Method towards a Scenario-Based Planning of Technology Exploitation. 2013 Proceedings of PICME:Technology Management for Emerging Technologies, 826–836.
-        Teece, D. (2006). Reflections on “profiting from innovation.” Science Direct-Research Policy, 35, 1131–1146.
-        Teece, David J., 1986. "Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy," Research Policy, Elsevier, vol. 15(6), pages 285-305, December.
-        Thérin, F. (2007). Handbook of Research on Techno-entrepreneurship. British Library. 1–296.
-        Tripsas, M., 1997. Unraveling the process of creative destruction: complementary assets and incumbent survival in the typesetter industry. Strategic Management Journal 18, 119–142.
-        Vapola, T., Tossavainen, P., & Gabrielsson, M. (2008). The battleship strategy: The complementing role of born globals in MNC’s new opportunity creation. Journal of International Entrepreneurship, 6(1), 1–21.
-        Wakeman, S. (2008) A DYNAMIC THEORY OF TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION STRATEGY. Academy of Management Proceedings, 37, 1–37.
-        Wakeman. S(2010): Profiting from technological capabilities: Technology commercialization strategy in a dynamic context, ESMT No. 80-800 .
-        Welpe, I.M , Kollmer, H. (2008). Bio-entrepreneurs and their investors : A mutually beneficial relationship? Interntational Jornal Of Biotechnology, (3-4), 304–318.
-        Wilson, W. W., & Huso, S. R. (2008). Trait Stacking , Licensing , and Seed Firm Acquisitions in Genetically Modified Grains: A Strategic Analysis. Journal of Agricultural and Resource Economics, 33(3), 382–401.
-        Wonglimpiyarat, J. (2009). Commercialization strategies of technology: lessons from Silicon Valley. Springer-Research Policy, 35(2), 225–236.