تاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

نقش روزافزون سرریز فناوری در افزایش رقابت پذیری، نوآوری، تنوع تولید، افزایش کیفیت کالاها، بهبود توزیع، افزایش مزیت نسبی، نهایتا دستیابی به اهداف اقتصادی را محقق میسازد و اهمیت آن را در کنار فناوری داخلی نمایان می-سازد. با وجود اینکه انتقال و جذب فناوری از کانال واردات میتواند ابزاری موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار آید. اماجذب سرریز فناوری تابع ظرفیت جذب است. کشورهای دارای فراوانی منابع به پشتوانه ثروت های طبیعی توان بالقوه ای برای توسعه سرمایه انسانی و سرریز فناوری از شرکای تجاری از کانال واردات واسطه ای و سرمایه ای برخوردارند، اما با بررسی دقیق وضعیت کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی دیده میشود برخی از آنان در جذب سرریز فناوری خارجی موفق و برخی نیز ناموفق عمل نموده اند که این امر در گرو وضعیت شاخصهای نهادی از قبیل آزادی اقتصادی است؛ چرا که بهبود شاخص آزادی اقتصادی موجب استفاده مناسب از درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی در راستای ارتقاء اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود ظرفیت جذب سرریز فناوری از کانال واردات کالا میگردد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2014-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. نتایج برآورد نشان می دهد، تاثیر متغیرهای فراوانی منابع طبیعی از کانال اجزای شاخص آزادی اقتصادی، درآمد سرانه و نرخ تورم بر جذب سرریز فناوری مثبت و معنادار است،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Natural Resource Abundance of Channels Economic Freedom on Technology Spillovers the Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shah Abadi
  • Razieh Davari Kish
چکیده [English]

Increasing role technology spillovers in increase competitiveness, innovation, production diversification increase product quality, improve distribution, increasing comparative advantages, finally achieving the economic goals achieved, and in addition to its importance internal technology highlights. Although technology transfer and absorption of import channel can effective instrument in economic growth and development countries to be considered. but technology spillover of channels import goods capital and intermediate means is not absorption technology spillover but also attract absorption technology spillover functions absorption capacity (human capital and technical knowledge) is. countries with resource abundance to support wealth natural potential are for the development human capital and technology spillover from business partners of channel imports goods intermediate and capital, but with careful examination of situation countries with natural resource abundance seen some of them successful in attracting technology spillovers some also have weak that it depend on situation institutional indicators such as economic freedom; because improving index of economic freedom makes proper use of exchange revenues derived from natural resources in order to promoting knowledge-based economy and improving absorption capacity technology spillover of channels imports goods intermediate and capital. So goal the present study is examines impact of natural resource abundance of channels economic freedom in selected countries with natural resource abundance during the period 1996-2014 using the Generalized Method of Moments (GMM). the estimation results, impact variables natural resource abundance of channel components economic freedom index, per capita income and inflation on absorption technology spillover is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Spillovers
  • Imports Goods Intermediate and Capital
  • Economic Freedom
  • Natural Resource Abundance
-    اسفندآبادی، عبدالمجید جلایی و میرزایی، فتانه(1393). بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی(مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژی در ایران. اقتصاد مقداری، دوره 11، شماره 2: 67-41.
-       شاه‌آبادی، ابوالفضل و سلیمی، صبا(1394). تأثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق‌و‌توسعه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه. سیاست علموفناوری، شماره دو، دوره 7: 46-35.
-       شاه‌آبادی، ابوالفضل و گنجی، مهسا(1392). تأثیر مؤلفه‌های نوین دانش بر شاخص آزادی اقتصادی (مقایسه کشورهای منتخب سند چشم‌انداز با توسعه‌یافته). نشریه راهبرد توسعه، شماره 36: 159- 131.
-       شاه‌آبادی، ابوالفضل و صادقی، حامد(1392). مقایسه‌ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ. مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره دو، پیاپی 22: 43-21.
-       شاه‌آبادی، ابوالفضل و حیدری، آرش (1390). بررسی عوامل تعیین‌کننده شدت تحقیق‌و‌توسعه در کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته: رهیافت پانل دیتا. سیاست علموفناوری، دوره 4، شماره 1: 108- 95.
-       شاه‌آبادی، ابوالفضل و پوران، رقیه(1388). اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 13، شماره52: 63-35.
-    صامتی، مجید، رنجبر، همایون و انوشه، شهرزاد(1390). عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری در تحقیق‌و‌توسعهhttp://beykon.org/dergi-Sameti.pdf /2010/FALL/M .
-       کمیجانی، اکبر و شاه‌آبادی، ابوالفضل(1380). بررسی اثر فعالیت‌های R&D داخلی و خارجی (از طریق تجارت‌خارجی) بر بهره‌وری کل عوامل تولید. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 5، شماره 18: 68-29.
-       گوگردچیان، احمد و رحیمی، فاطمه(1391). آثار سرریزهای تحقیق‌و‌توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشهای رشدوتوسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 9: 24-9.
-       Alvarez, R. and López, A. (2015). Foreign technology acquisition and changes in the real exchange rate. The World Economy, 38(4); 613-628.
-       Amavilah, V. H. (2006). Intensity of technology use and per capita real GDP across some African countries. MPRA Paper, No. 1675. Available At: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/1675.
-       Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. Third Edition Wiley & Sons, England, 11-75.
-       Blundell, R. and Bond, S. (2000). GMM estimation with persistent panel data: An application to production functions. Econometric Reviews, 19(3); 321–340.
-       Bayoumi, T., Coe, D. T. and Helpman, E. (1999). R&D spillovers and global growth. Journal of International Economics, 47(2); 399-428.
-       BlomstroKm, M. and SjoKholm, F. (1999). Technology transfer and spillovers: Does local participation with multinationals matter? European Economic Review, 43; 915-923.
-       Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross-section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106(2); 407-443.
-       Costantini, V. and  Liberati, P. (2014). Technology transfer, institutions and development. Technological Forecasting and Social Change, 88(C); 26-48.
-       Coe, D. T., Helpman. E. and Hoffmaister, W. (2008). International R&D spillovers and institutions. IMF Working Paper, Available At: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08104.pdf.
-         Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International Money and Finance, 20(2); 249–272.
-       Coc, D. T. and Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. European Economic Review, 39(5); 859-887.
-       Drina, I. (2012). Institutions, governance and technology catch-up in North Africa. Economic Modelling, 29(6); 2155-2162.
-       Elizabeth, M. K., Claudio, E. M. and Peter, O. (2012). Economic freedom, human rights, and the returns to human capital: An evaluation of the Schultz hypothesis. Economic Development and Cultural Change, 61(1); 39-72
-       Fagerberg, J. (1987). A technology gap approach to why growth rates differ. Research Policy, 16(2-4); 87-99.
-       Gao, P. (2015). Government in the catching-up of technology innovation: Case of administrative intervention in China. Technological Forecasting and Social Change, 96; 4-14.
-       Green, S., Melnyk, A. and Powers, D. (2002). Is economic freedom necessary for technology diffusion? Applied Economics Letters, 9(14); 907-910.
-       Gasbi, S. and Chkir, A. (2012). Research and development (R&D) spillovers and economic growth: Empirical validation in the case of developing countries. Journal of Economics and International Finance, 4(5); 107-122.
-       Hejazi, W. and Safarian, E. (1999). Trade, investment and United States R&D spillovers. Canadian Institute for Advanced Research Working Paper, ECWP-56.
-       Leger, A. (2006). Intellectual property rights and innovation in developing countries: Evidence from panel data. Contributed paper prepared at the International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia.
-       Lichtenberg, F. R. and Potterie. B. P. (1998). International R&D spillovers. European Economic Review, 42(1); 1483-1491.
-       Mendi, P. and Costamagna, R. (2014). Exchange rate uncertainty and international technology transfer. Economics Bulletin, 34(1); 551-557.
-       Maddala, G. and Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Roots with Panel Data and a New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(4); 631–651.
-       Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5); 71-102.
-        Stijns, J. P. (2006). Natural resource abundance and human capital accumulation. World Development, 34(6); 1060-1083
-       Schneider, P. H. (2005). International trade, economic growth and intellectual property rights: A panel data study of developed and developing countries. Journal of Development Economics, 78; 529–547.
-       Sebastian, F. P. (2007). Public support to innovation and imitation in a non-scale growth model. Journal of Economic Dynamics & Control, 31(12); 3791-3821.
-       Wang, E. C. (2010). Determinants of R&D investment: the extreme-bounds-analysis approach applied to 26 OECD countries. Research Policy, 39(1); 103-116.
-       Wu, Y., Popp, D. and Bretschneider, S. (2007). The effects of innovation policies on business R&D: A cross-national empirical study. Economics of Innovation and New Technology, 16(4); 237-253.
-       www.freetheworld.com
-       www.WDI.org
-         http://www.barrolee.com/data/full1.htm.